English

Politika kvality - aktuality

bulletReforma Politiky kvality EÚ | 24-02-2011

Európska komisia dňa 10.12.2010 prijala a zverejnila tzv. „balíček kvality“, ktorý bol prezentovaný aj v rámci zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva v dňoch 13. - 14.12.2010. Príprava na uvedenom „balíčku kvality“ sa začala už v roku 2008, kedy bola schválená Zelená kniha kvality poľnohospodárskych výrobkov  a v roku 2009 bol prijatý na základe diskusií členských štátov dokument - Oznámenie Komisie Európskeho parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o politike kvality poľnohospodárskych výrobkov. Súčasťou „balíčka kvality“ je aj návrh nariadenia EP a Rady o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Cieľom nového návrhu je zjednodušenie, zefektívnenie a zníženie zložitosti systému Politiky kvality EÚ za účelom uľahčiť poľnohospodárom, výrobcom a spotrebiteľom využívanie a chápanie rozličných systémov a pojmov v oblasti označovania. Návrh nariadenia vznikol zlúčením dvoch už existujúcich nariadení: nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o chránených zemepisných označeniach a chránených označeniach pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín a nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov  a potravín.

Hlavné prvky posilnenia a zjednodušenia systému sú:

  • uznanie úloh a zodpovednosti skupín uchádzajúcich sa o registráciu názvov, v súvislosti s monitorovaním, podporou a komunikáciou;
  • posilnenie a vyjasnenie úrovne ochrany registrovaných názvov a spoločných symbolov Únie;
  • skrátenie postupu registrácie názvov;
  • jednotlivé úlohy členských štátov a skupín uchádzajúcich sa o registráciu sa ujasnili, pokiaľ ide o presadzovanie ochrany registrovaných názvov v celej Európskej únii a
  • definície označení pôvodu a zemepisných označení sa viac prispôsobili použitiu na medzinárodnej úrovni.

V rokoch 2011 a 2012 budú prebiehať diskusie vo výboroch Európskeho parlamentu a na úrovni Rady.

Viac na: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=199971


<-- SPÄŤ