English

Kontakty

Odbor chémie a analýzy potravín

Vedúca odboru : Ing. Tobolková Blanka, PhD.
tel: 02/502 37 049, 02/502 37 048
e-mail: blanka.tobolkova@nppc.sk
Zástupca vedúcej odboru: Ing. Daško Ľubomír, PhD.
tel: 02/502 37 006
e-mail: lubomir.dasko@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Dimitrov Filip, Ing. Skláršová Božena, PhD., Ing. Belajová Elena, Ing. Kolek Emil, PhD., Ing. Jankura Ervín, Ing. Horváthová Jana, Ing. Sadecká Jana, PhD., Ing. Kukurová Kristína, PhD., Ing. Kopuncová Mária, Ing. Jelemenská Viera, Ing. Ciesarová Zuzana, CSc.,
Szabová Gabriela, Juríková Ildikó

Zameranie

Prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel

Aktuálne výskumné projekty

Publikačná činnosť odboru

 

Zameranie:

 • Výskum v oblasti bezpečnosti potravín, minimalizácia obsahu cudzorodých látok vznikajúcich v procesoch výroby a skladovania potravín
 • Vývoj a aplikácia analytických metód v oblasti bezpečnosti, kvality a autenticity potravín
 • Inovácie v potravinárstve, funkčné potraviny, využívanie netradičných surovín a vedľajších produktov
 • Budovanie databáz analytických charakteristík ako nástroja pre autentifikáciu a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín
 • Odborné poradenstvo pre potravinársky priemysel a orgány štátnej správy
 • Laboratórne skúšky - cenník laoratórnych skúšok TU

 

Prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti:

 • Laboratóriá plynovej a kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou (GC-MS/MS, LC-MS/MS, Q-TOF-LC/MS, DART-LC/MS), UV detekciou (HPLC-UV a DAD) a olfaktometrickou detekciou (GC-O)
 • Laboratórium charakterizácie spektrálnych vlastností potravín (antioxidačné vlastnosti, termooxidačná stabilita, obsah polyfenolov, flavonoidov, objektívne hodnotenie farby) s využitím metód EPR a UV-VIS-NIR
 • Laboratórium cereálnej technológie a hodnotenia kvality (reologická analýza na prístroji Mixolab, dvojetážová pekárska pec, texturometer, kolorimeter, stanovenie hrubej vlákniny, obsahu a aktivity vody)
 • Laboratórium vinohradníctva a vinárstva
 • Senzorické laboratórium s panelom trénovaných hodnotiteľov vybavené modernou výpočtovou technikou

 

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel:

 • Hodnotenie technologickej kvality primárnych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle
 • Využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou
 • Analýza obsahu kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Autentifikácia a odhaľovanie falšovania potravín
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Vzdelávacie a poradenské aktivity, odborné semináre a školenia
 • Využívanie laboratórnych prístrojov a zariadení modernej infraštruktúry
  • Chromatografické techniky (GC-MS/MS, LC-MS/MS, GC-O, GC-FID, HPLC-UV) na stanovenie nutričných zložiek (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín), kontaminantov (akrylamid, HMF, mykotoxíny, PAH, PCB, etylkarbamát) a aromaaktívnych látok
  • Spektroskopické techniky (EPR, UV-VIS-NIR) na stanovenie antioxidačných vlastností, polyfenolov, flavonoidov a farby
  • Mixolab na hodnotenie kvality cereálnych surovín
  • Analyzátor textúry (široké uplatnenie v potravinárstve, obalové materiály a pod.)
  • Senzorický panel hodnotiteľov pre vybrané potravinárske komodity

 

Aktuálne výskumné projekty:

 • Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212, partneri: FCHPT STU, obdobie: 2018-2021, zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.)
 • Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088, obdobie: 2017-2021, garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD., zodpovedný riešiteľ za VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.)
 • Kvalita a autenticita ovocných džúsov – štúdium vzťahov medzi vstupnou surovinou, technológiou spracovania a kvalitou produktu (APVV-15-0023, obdobie: 2016–2019, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD.)
 • Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom (APVV-DS-2016-0020, obdobie: 2017-2018, vedúci: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.)
 • Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti (projekt 15/PVV, obdobie: 2016-2018, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD.)

 


<-- SPÄŤ