Scientific journal

16 1977

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 16, 1977

1
1-7 KRÉBES, T.
Príspevok k formulovaniu cieľov pre komplexný výskum v oblasti potravinárskej sanitácie
8-22 STRMISKA, F. - HOLČÍKOVÁ, K. - STRMISKOVÁ, G.
Vývoj tabuliek zloženia a výživových hodnôt požívatín
23-30 KRKOŠKOVÁ, B. - CUPÁKOVÁ, M.
Štúdium vplyvu rýchlosti chladenia na frakcionáciu mliečneho tuku
31-38 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - STRMISKOVÁ, G.
Uplatnenie nemäsových bielkovín pri výrobe mäsových výrobkov
39-48 BYSTRICKÁ, E.
Rozvoj chladenej prepravy niektorých poInohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
49-54 KKonzultácie špecialistov krajín členských štátov RVHP, zúčastnených na riešení úloh-tém v mnohostrannej spolupráci roku 1976
Konzultácie špecialistov krajín členských štátov RVHP, zúčastnených na riešení úloh-tém v mnohostrannej spolupráci roku 1976
2
1-9 SALKOVÁ, Z. - SOJÁK, L.
Sledovanie kinetiky tvorby uhľovodíkov v ožiarenom živočíšnom tuku
10-21 ZÁVODSKÝ, Z.
Výpočet Iátkovej bilancie na operatívne riadenie zvárenia cukrovín pri zhoršenej kvalite základnej suroviny
22-30 THALMEINEROVÁ, A.
Príspevok k stanoveniu aminokyselín tryptofánu a cystínu v potravinárskych výrobkoch
31-38 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z.
Uplatnenie polyfosfátov pri výrobe mäsových výrobkov
39-46 VACOVÁ, T.
Hodnotenie kvality laboratómych výsledkov
47-53 BYSTRICKÁ, E.
Označovanie potravinárskych výrobkov
3
1-15 ŠUBÍK, J. - GREKSÁKOVÁ, O. - GREKSÁK, M. - TAKÁCSOVÁ, G.
Deriváty karbonylkyanidfenylhydrazónu a ich vplyv na rast a metabolizmus mikrobiálnych buniek
16-29 POLÁŠEK, M. - HODÚR, Š.
Mechanizácia v expedícii pekárenských výrobkov
30-37 CHRIAŠTEĽ, L.
Intenzifikácia chladenia chleba a ostatných pekárenských výrobkov
38-46 DODOK, L. - MÓROVÁ, E.
Ingredencie v cereálnej technológii a ich použitie
47-54 STUDNICKÝ, J.
Minimalizácia odpadov pri výrobe cukru
4
1-2 BURÁK, Š. - KRKOŠKOVÁ, B.
Úlohy Výskumného ústavu potravinárskeho vo vzťahu k plneniu záverov 7. pléna ÚV KSČ
3-11 TVAROŽEK, V. - MIHALKOVIČOVÁ, Ľ. - VARENICH, J.
O luminiscenčnej analýze potravinárskych surovín a výrobkov
12-19 VACOVÁ, T.
Laboratórna kontrola akosti potravinárskych výrobkov
20-27 MÓROVÁ, E. - DODOK, L.
Obohatenie cereálnych výrobkov netradičnými surovinami
28-34 CUPÁKOVÁ, M.
Izolácia, stanovenie a identifikácia aromatických látok
35-36 BURÁK, Š.
Dvojstranná spolupráca Výskumného ústavu potravinárskeho so socialistickými krajinami
37-38 VAVRÍK, A.
O výsledkoch konzultácie špecialistov témy 4.8 mnohostrannej spolupráce v rámci RVHP
39-40 POLÁŠEK, M.
Komplexná racionalizačná brigáda pomáha skrátiť cyklus: výskum – vývoj - využitie
41-42 POLÁŠEK, M.
Poznatky zo študijného pobytu vo varšavských pekárňach
Pripomname si jubileum
43-44 K nedožitým 60. narodeninám doc. RNDr. Jána Arpaia, CSc.
K nedožitým 60. narodeninám doc. RNDr. Jána Arpaia, CSc.