Scientific journal

22 1983

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 22, 1983

1
1-8 KLIMENTOVÁ, E. - UHNÁK, J. - VENINGEROVÁ, M.
Identifikácia a stanovenie chlórovaných fenolov v poživatinách plynovou chromatografiou
9-14 ŠPAŇÁR, M. - CUPÁKOVÁ, M. - PERENYI, J.
Stanovenie kysellny vínnej vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou a kolorimetrickou metódou
15-20 TEKEĽ, J. - ŠPAŇÁR, M. - KOVÁČ, J.
Porovnanie stanovenia rezíduí prometrynu v zemiakoch a mrkve chronometrickou metódou založenou na inhibícii Hillovej reakcie a vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou
21-28 DRDÁK, M. - GREIF, G. - FARKAŠOVÁ, J.
Farbivá bazy čiernej (Sambucus nigra). I. Vlastnosti a stanovenle farbív bazy čiernej
29-35 DRDÁK, M. - MALÍK, F. - ŠILHÁROVÁ, A. - GREIF, G.
Farbivá bazy čiernej (Sambucus nigra). II. Postup spracovanda bazy člernej na koncentrát farbív
37-43 KRKOŠKOVÁ, B. - SUHAJ, M.
Testovanie oxygenačných parametrov modelu aktivácie čistenla odpadových vôd
45-47 KOMAN, V. - CSICSAYOVA, M. - GÁLIK, M.
Rozšírená možnosť určovania selektivity hydrogenovaných triacylglycerolov
Pripomname si jubileum
49-50 Ing. Štefan Klempa, riaditeľ Výskumného ústavu LIKO, 60-ročný
Ing. Štefan Klempa, riaditeľ Výskumného ústavu LIKO, 60-ročný
51-53 Doc. Ing. Ján Farkaš, CSc., vedúci vedecký pracovník, 60-ročný
Doc. Ing. Ján Farkaš, CSc., vedúci vedecký pracovník, 60-ročnýIKO, 60-ročný
55 K životnému jubileu Ing. Vlastimila Tvarožka, CSc.
K životnému jubileu Ing. Vlastimila Tvarožka, CSc.
2
57-64 VOLLEK, V. - KOČALKOVÁ, I. - ŠKÁRKA, B.
Štúdium vplyvu tenzidov a substrátu na produkciu celuláz hubou Trichoderma viride HV 4
65-70 SCHMIDT, Š. - KOMAN, V.
Verifikácia mikrometódy na stanovenie jódového čísla
71-81 PALO, V.
Charakteristická a defektná chutnosť mlieka
83-92 VACOVÁ, T. - HOZA, M. - HOZOVÁ, K.
Uplatnenie reológie pri hodnotení stability potravinárskych emulzií
93-99 KRKOŠKOVÁ, B. - SUHAJ, M.
Charakteristika odpadových vôd pivovarov Vyhne a Topoľčany
101-106 OLEKŠÁK, J.
Využitie ozónu na dezinfekciu oplachovacích vôd z umývačiek fliaš pivovarského priemyslu
107-111 BÁLEŠ, V.
Úloha biochemického inžinierstva v rozvoji biotechnológií
113-117 PÍŠ, E.
Význam a použitie kyseliny ribonukleovej z droždia
119-127 TVAROŽEK, V.
Retrospektívne hodnotenie vývojových tendencií v klimatotechnológii
3
129-133 SZOKOLAY, A.
Biotechnológie a ich význam v potravinárskom priemysle
135-147 KOMAN, V.
Stav problematiky a výroby jedlých tukov a olejov. I. Úvodné poznatky a práce
149-155 DRDÁK, M. - HAYDEN, J.
Farbivá bazy čiernej (Sambucus nigra). III. Porovnanie stability farbív v surovej, pasterizovanej a fermentovanej šťave
157-165 DRDÁK, M. - HAYDEN, J.
Farbivá bazy čiernej (Sambucus nigra). IV. Stabilita farbiv v roztokoch so zvýšenou koncentráciou cukru
167-174 BUBELÍNIOVÁ, E. - RIPPEL, A.
Stanovenie zinku, kadmia a olova v ovocí a zelenine metódou atómovej absorpčnej spektometrie
175-183 KRKOŠKOVÁ, B.
Emulzie mliečneho tuku stabilizované laktoproteinátmi
185-190 VALŠÍKOVÁ, M. - CHRENKO, J.
Obsah kyseliny askorbovej a beta-karotínu v rôznych odrodách zeleninovej papriky konzervovanej sterilizovaním
191-195 SŮROVÁ, E. - SMIRNOV, V.
Zmeny v zastúpení mastných kyselín v lipidoch maku a makových plniek počas skladovania
197-206 DANKO, J.
Návrh štruktúry a parametrov optimálne riadiaceho člena pre programovú reguláciu vákuového chladenia chleba
207-213 OLEKŠÁK, J. - EGED, Š.
Potlačovanie rozvoja biologických nárastov na chladiacich okruhoch potravinárskych závodov
4
217-231 GÖRNER, F. - MAĎARIČ, A.
Dusičnan a dusitan v mlieku a mliečnych výrobkoch
233-237 PALO, V. - PRECLÍK, F. - JANČOVÁ, O.
Zastúpenie Pb, Cd, Hg a As v skladovanom (sudovanom) ovčom syre
239-250 KOMAN, V. - PROKAJ, J. - SCHMIDT, Š.
Sledovanie zmien rýchlosti hydrogenácie v závislosti od katalytických inhibítorov
251-261 ZEMEK, J. - KUNIAK, Ľ.
Stanovenie aktivít hydroláz biopolymérov tabletovými chromolytickými testami
263-267 DRDÁK, M. - ZEMKOVÁ, M.
Metóda na posúdenie spracovania zelených častí plodov pri výrobe mletej koreninovej papriky
269-277 PREKOPPOVÁ, J. - KRČÁL, Z.
Hodnotenie mikrobiologickej kvality nakupovaného mlieka
279-288 VACOVÁ, T. - PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Vplyv interferujúcich iónov Cd2+ na stanovenie olova iónovoselektívnou elektródou Crytur 82-17
Pripomname si jubileum
289-290 Doc. Ing. Bohumil Škárka, CSc., vedúci Katedry technickej mikrobiológie a biochémie CHTF SVŠT päťdesiatnikom
Doc. Ing. Bohumil Škárka, CSc., vedúci Katedry technickej mikrobiológie a biochémie CHTF SVŠT päťdesiatnikom
291-292 lng. Jozef Jajcay, CSc, vedúci Vývojového pracoviska Mäsového priemyslu GRT 50-ročný
lng. Jozef Jajcay, CSc, vedúci Vývojového pracoviska Mäsového priemyslu GRT 50-ročný