Scientific journal

23 1984

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 23, 1984

1
1-10 GÖRNER, F. - KNOPP. J. - HAVELKA, B.
Problematika obsahu jódu v požívatinách, najmä v mlieku. I. časť
11-34 ŠUBÍK, J.
Biochemické a genetické aspekty regulácie metabolickej aktivity pekárskych kvasiniek vo vzťahu ku kvasným procesom v ceste
35-40 PALO, V. - HOSTIN, S. - HANGAI, Š. - BAKO, B.
Využitie arómy povrchového mazu syra Niva na ochutenie taveného syra
41-52 JESENSKÁ, Z. - HAVRÁNEKOVÁ, D. - ŠAJBIDOROVÁ, I.
Mykoflóra múky, krupice a strúhanky
53-62 TEKEĽ, J.
Stanovenie rezíduí herbicídov v cukrovej repe a produktoch jej technologického spracovania. II.
63-70 SŮROVÁ, E. - LEŠKO, J. - UHLÁROVÁ, H.
Stanovenie fenolových látok v údených mäsových výrobkoch
71-80 SŮROVÁ, E. - LEŠKO, J. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V.
Analýza fenolovej frakcie údiacich preparátov kombináciou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GLC-MS)
Pripomname si jubileum
81 Redaktor Jozef Bielik 70-ročný
Redaktor Jozef Bielik 70-ročný
2
85-94 GÖRNER, F. - KNOPP. J. - HAVELKA, B.
Problematika obsahu jódu v požívatinách, najmä v mlieku. II. časť
95-104 PALO, V. - KANÁTOVÁ, M. - HRACHOVEC, T.
Metóda na HSGC analýzu ľahko prchavých látok v mliečnych výrobkoch
105-122 KOMAN, V.
Otázky trans-izomérov mastných kyselín z pohľadu hydrogenácie a vlastností katalyzátorov
123-130 TEKEĽ, J. - ŠPAŇÁR, M. - KOVAČIČOVÁ, J. - KOVÁČ, M.
Porovnanie stanovenia chlorizadónu v repnom cukre chronometrickou metódou a vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou
131-136 DRDÁK, M. - KUKUČKOVÁ, B.
Farbivá bazy čiernej (Sambucus nigra). V. Stabilita farbív v roztokoch so zvýšenou koncentráciou etylyalkoholu
137-146 STRMISKOVÁ, G. - SMIRNOV, V. - DUBRAVICKÝ, J.
Možnosti stanovenia celkového obsahu karbonylových zlúčenín v údiacich preparátoch
147-158 PERLÍN, C. - KAŠTÁNKOVÁ, J.
Směry rozvoje výroby potravinářských výrobků komplexním využitím surovin a snížením jejich ztrát
159-170 SUHAJ, M. - KRKOŠKOVÁ, B.
Biotechnologické aspekty čistenia potravinárskych odpadových vôd
3
173-182 ANTAL, M. - GÖRNER, F. - ŠIMKOVICOVÁ, H.
Trendy v potravinárskej mikrobiológii
183-196 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z.
Štúdium vlastností niektorých zahraničných a domácich polyfosfátových prípravkov používaných v mäsovom priemysle
197-208 JESENSKÁ, Z. - ŠEPITKOVÁ, J.
Štúdium výskytu penicílií v cereáliách
209-224 DENDIŠ, J. - BROKEŠ, P.
Ultrafiltrácia na necelulózových membránach typu PL
225-234 DRDÁK, M. - VORSOVÁ, R.
Farbivá bazy čiernej (Sambucus nigra). VI. Izolácia frakcií farbív a ich vlastnosti
235-252 KOMAN, V.
Sekundárne trans-izoméry mastných kyselín z pohľadu ich biologických vlastností
Pripomname si jubileum
253-256 VACOVÁ, T. - DUBRAVICKÝ, J.
Informácia o 2. celoštátnej konferencii Aditíve látky v požívatinách /Pripomíname si jubileá/
257 Za dr. Hedvigou Šimkovicovou
Za dr. Hedvigou Šimkovicovou
4
261-262 Pozdrav jubilantovi
Pozdrav jubilantovi
263-274 Predstavujeme 25-ročný Centrálny výskumný ústav potravinársky v Budapešti
Predstavujeme 25-ročný Centrálny výskumný ústav potravinársky v Budapešti
 
275-286 HOZOVÁ, B. - ŠORMAN, L.
Mikrobiologická stabilita potravín konzervovaných kombinovanými metódami
287-292 ŠAJBIDOR, J.
Niektoré možnosti biotechnologického využitia lipidov
293-304 HOJEROVÁ, J. - KOMAN, V.
Príspevok kmožnosti jednoduchšieho určovania tuhých podielov v jedlých tukoch
305-312 PRÍBELA, A. - DANIŠOVÁ, C. - HOLEŠŤÁKOVÁ, J.
Zmeny antokyanínových farbív počas skladovania sirupu
313-322 DRDÁK, M. - NAŠČÁKOVÁ, M.
Stabilita koncentrátu farbív z červenej repy
323-332 SŮROVÁ, E. - SMIRNOV, V. - KRUPČÍK, J. - DUBRAVICKÝ, J.
Stanovenie fenolov v údivej aróme získanej destiláciou drevného dechtu
333-340 VACOVÁ, T. - PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Výsledky testovania použiteľnosti iónovoselektívnej elektródy Crytur na stanovenie olova v požívatinách
341-348 VALÁŠEK, P. - PRÍBELA, A.
Analýza karbonylových zlúčenín v koncentrátoch jablkovej arómy
349-356 HORČIN, V.
Suchá fazuľa ako konzervárenská surovina
357-362 PREKOPPOVÁ, J.
Porovnávanie živných pôd na určenie kvasiniek a plesní v syroch
363-370 BÁLEŠ, V. - HAĽAMA, D.
Niektoré problémy modelovania rastu a produkcie metabolitov
371-379 ŠEPITKA, A. - ŠEPITKOVÁ, J.
Úspory energie v potravinárskom priemysle s minimálnymi nárokmi na investície
381-383 KOMAN, V. - GONDA, P.
Možnosť určovania rýchlostných konštánt v maximálnom reakčnom modeli procesu parciálnej katalytickej hydrogenácie
385-387 KOMAN, V. - PROKAJ, J. - KRIŽAN, A.
Inhibičný účinok síry na rýchlosť katalytickej hydrogenácie rastlinných olejov
Pripomname si jubileum
389-390 K životnému jubileu prof. Ing. Ladislava Šormana, CSc
K životnému jubileu prof. Ing. Ladislava Šormana, CSc
391-392 Doc. lng. Štefan Šulc, CSc., 65-ročný
Doc. lng. Štefan Šulc, CSc., 65-ročný
Recenzie
393 GÖRNER, F.
T. Krébes - A. Štangová: Príručka pre racionalizáciu čistenia v potravinárskej sanitácii - /recenzia/
394 TVAROŽEK, V.
A. Šepitka: Sušenie v potravinárskom priemysle - /recenzia/
SPECIAL
3 SZOKOLAY, A.
Foreword to the first special issue of the "Bulletin of Food Research"
5-14 ŠORMAN, V. - HOZOVÁ, B. - STUPÁKOVÁ, V.
Thermal resistance of the Bacillus subtilis microorganism in food processed by preservation
15-22 KOMAN, V.
Study of lipide structures from the aspects of their nutritive value and technological quality
23-44 PALO, V.
Application of headspace analysis in dairying
45-54 ZEMEK, J. - KADLEČÍKOVÁ, B. - KUNIAK, Ľ. - KUČÁR, S. -
Conversion of D-glucose to D-fructose catalyzed by yeasts and yeast-Iike organisms
55-64 DRDÁK, M. - ŠORMAN, L. - ZEMKOVÁ, M.
Beziehung zwischen dem Gehalt der extrahierbaren Farbstoffe und der Farbe des gemahlten Gewürzpaprikas
65-78 KOMAN, V.
Contribution to the possibility of graphic-numerical expression of hydrogenated fats' selectivity by means of a "complex value" method
Recenzie
79 ŠORMAN, L.
L. Rosíval - A. Szokolay et al.: Foreign substances in food - / recenzia/