Scientific journal

24 1985

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 24, 1985

1
3-10 HRABÁKOVÁ, J. - GÖRNER, F. - BUZINKAYOVÁ, D.
Niektoré mikrobiologické otázky cukrárenských krémov
11-17 PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Použitie diferenčnej pulznej rozpúšťacej voltametrie pri monitorizácii obsahu olova v cukre. I.
19-31 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - STRMISKOVÁ, G. - ŠIMUNIČOVÁ, A. - BUCHTOVÁ, V.
Vplyv sójových a mliečnych bielkovinových prísad na technologické a senzorické vlastnosti výrobku Luncheon meat pork - Víkend
33-42 BARTEKOVÁ, Z. - SŮROVÁ, E. - SMIRNOV, V. - DUBRAVICKÝ, J. - MICHALOVÁ, K.
Štúdium zloženia kyselinovej frakcie údiacich preparátov
43-51 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z.
Účinok polyfosfátových aditív na akosť hovädzej salámy
Pripomname si jubileum
53-54 K 60. narodeninám doc. RNDr. Františka Strmisku, CSc.
K 60. narodeninám doc. RNDr. Františka Strmisku, CSc.
2-3
53-58 DĚDEK, M. - KMÍNKOVÁ, M. - KUČERA, J.
Použití beta-galaktozidázy v potravinářském průmyslu
59-62 Ing. Alexander Szokolay, DrSc., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho, šesťdesiatnikom
Ing. Alexander Szokolay, DrSc., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho, šesťdesiatnikom
69-79 PRÍBELA, A. - KARKALÍKOVÁ, M. - DANIŠOVÁ, C.
Objektívne hodnotenie zákalu ovocných štiav
81-92 KOMAN, V. - MAJERČÁK, J. - ŠAJBIDOR, J.
Otázky zdanlivej aktivačnej energie hydrogenácie rastlinných olejov
93-103 UHNÁK, J. - VENINGEROVÁ, M. - MAĎARIČ, A.
Dynamika rezíduí hexachlórbenzénu v potravinovom reťazci počas dlhodobého skladovania
105-111 RÚČKA, I. - KOČAN, A. - MAĎARIČ, A.
Stanovenie obsahu N-nitrozodimetylamínu v pivovarníckom slade a pive metódou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie
113-119 PAĽUŠOVÁ, O. - URSÍNYOVÁ, M. - RIPPEL, A.
Stanovenie ortuti vo vajciach bezplameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou
121-126 MAHEĽOVÁ, H. - UHNÁK, J. - KUDLIČKOVÁ, J.
Laboratórne štúdium rezíduí hexachlórbenzénu v pôde a podzemných vodách
127-135 KALÁČ, J. - SALKOVÁ, Z. - BÍROŠOVÁ, Z.
Chemické zmeny v jedlých tukoch počas pôsobenia tepla a ionizujúceho žiarenia. I. Sledovanie obsahu mastných kyselín a oxidačnej stability
137-141 PETRÍKOVÁ, D. - JESENSKÁ, Z. - JANÁKOVÁ, V.
Znehodnotenie konzervárenských výrobkov mikroskopickými hubami
143-151 ŠEPITKOVÁ, J. - JESENSKÁ, Z.
Analýza mykoflóry sladovníckeho jačmeňa a sladu. I. Poľné mikromycéty
153-161 TEKEĽ, J. - KOVAČIČOVÁ, J. - KOVÁČ, J.
Štúdium adsorpcie rezíduí herbicídov na aktívnom uhlí pri technologickom spracovaní cukrovej repy
163-171 ŠPAŇÁR, M. - JANČEKOVÁ, Z. - KOVÁČ, M.
Analytické porovnanie dvoch spôsobov získavania sacharózy z cukrovej repy vzhľadom na obsah aminokyselín a organických kyselín. I.
173-186 KRKOŠKOVÁ, B.
Emulgačné vlastnosti izolovaných mliečnych bielkovín
181-184 BUBELÍNIOVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Stanovenie organických kyselín v ovocí kapilárnou izotachoforézou
4
191-197 JELÍNKOVÁ, N. - KALÁČ, J. - UHNÁK, J.
Možnosti použitia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri určovaní stupňa znehodnotenia tukov počas smaženia
199-208 UHEROVÁ, R. - HRIVŇÁK, J. - SMIRNOV, V.
Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v kvapalných údiacich preparátoch plynovou chromatografiou
209-216 KRUTOŠÍKOVÁ, A. - UHER, M. - KOVÁČ, M. - KOVÁČ, J.
Zlúčeniny vyvolávyjúce sladkú chuť. I. Sladké bielkoviny
217-227 PREKOPPOVÁ, J. - KONTOVÁ, M.
Kyslomliečna termorezistentná mikroflóra tepelne ošetreného mlieka
229-237 SMIRNOV, V. - SŮROVÁ, E. - KRUPČÍK, J.
Stanovenie fenolov v extraktoch a koncentrátoch údivej arómy
239-246 STRMISKOVÁ, G. - SŮROVÁ, E. - HOLOTÍK, Š. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V.
Identifikácie karbonylových zlúčenín v destilátoch drevného dechtu
247-256 VACOVÁ, T. - KRKOŠKOVÁ, B.
Stanovenie stupňa substitúcie karboxymetylcelulózy
257-262 RIPPEL, A. - PALUŠOVÁ, O.
Ovplyvňovanie kvality poľnohospodárskych plodín v okolí priemyselných závodov
263-264 PALO, V.
Zhodnotenie VII. sympózia o aromatických látkach v požívatinách (Banská Bystrica, 19.-20. február 1985)
265-269 HOLČÍKOVÁ, K. - SIMONOVÁ, E.
IV. celoštátna konferencia "Riadenie kvality potravinárskych surovín a výrobkov"
Pripomname si jubileum
269 Ing. Anton Suchánek, šesťdesiatnikom
Ing. Anton Suchánek, šesťdesiatnikom
270-271 Ing. Vincent Karovič, CSc., 65-ročný
Ing. Vincent Karovič, CSc., 65-ročný
272-273 Za Dr. Ing. Ladislavom Závodským
Za Dr. Ing. Ladislavom Závodským