Scientific journal

25 1986

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 25, 1986

1
1-14 BIACS, P.
Fermentované potraviny
15-30 KRUTOSÍKOVÁ, A. - UHER, M. - KOVÁČ, M. - KOVÁČ, J.
Zlúčeniny vyvolávajúce sladkú chuť
31-40 KOVÁČ, M. - JANČEKOVÁ, Z. - ŠPAŇÁR, M.
Analytické porovnanie dvoch spôsobov získavania sacharózy z cukrovej repy vzhľadom na obsah sacharidov II.
41-48 SOCHOROVÁ, V. - JURČOVÁ, M.
Sledovanie úbytlu organických kyselín v jablkách skladovaných na výrobu detskej výživy kapilárnou izotachoforézou
49-64 KOMAN, V. -
Rozšírená možnosť objektívnej optimalizázie násad a vlastností mydiel
65-74 BUCHTOVÁ, V. - DUBRAVICKY, J. - BARTEKOVÁ, Z. - PAŠKOVÁ, D.
Vplyv náhrady HZV mäsa nemäsovými bielkovinami na biologickú hodnotu bielkovín výrobku Luncheon meat pork - Víkend
75-82 ŠPANKOVÁ, M. - DUDOVÁ, L. - SMIRNOVÁ, L.
Stanovenie ťažkých kovov v biologickom materiáli atómovou absorpčnou spektrometriou po extrakčnom skoncentrovaní
83-89 SŮROVÁ, E. - SŮRA, P. - KOHAUT, P.
Optimalizícia zmesi m-látok a n-zložkách pomocou počítača
90 KRUTOSÍKOVÁ, A. - UHER, M.
Prírodné a syntetické látky sladkej chuti (recenzia) - F.GÖRNER
Pripomname si jubileum
91 Ing. Alfonz Marko, CSc., 60-ročný
Ing. Alfonz Marko, CSc., 60-ročný
92 Ing. Július Forsthoffer, CSc., 50-ročný
Ing. Július Forsthoffer, CSc., 50-ročný
95 Doc. Ing. Ján Hronček, CSc., 60-ročný
Doc. Ing. Ján Hronček, CSc., 60-ročný
2
101-115 SCMADKE, H.
Fyzikálnochemická charakteristika bielkovín bôbu Vicia faba
117-122 PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Použitie diferenčnej pulznej rozpúšťacej voltametrie pri monitorizácii obsahu olova v cukre. II.
123-139 UHER, M. - KRUTOŠÍKOVÁ, A. - KOVÁČ, M. - KOVÁČ, J.
Zlúčeniny vyvolávajúce sladkú chuť. III. Prírodné organické látky
141-152 ŠEPITKOVÁ, J. - JESENSKÁ, Z
Fuzáriá v sladovníckom jačmeni a v slade
153-164 KAROVIČOVÁ, J. - MANASOVÁ, I.
Štúdium novších spôsobov vyhodnotenia niektorých metód senzorickej analýzy potravín
165-174 BUZINKAYOVÁ, D.
Niektoré poznatky o farbení baktérií podľa Grama
175-183 CHRIAŠTEĽ, L.
Kinetika rastu biomasy
185-198 DANKO, J.
Analýza a návrh zariadenia na nástrek a dávkovanie vínnych kalov do desolvatačnej kolóny
Pripomname si jubileum
199-200 SZOKOLAY, A.
Doc. Ing. Miroslav Dědek, DrSc. riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu sa dožíva 60 rokov
3
205-219 GÖRNER, F.
Moderná potravinárska technológia a racionálna výživa
221-240 UHER, M. - KRUTOŠÍKOVÁ, A. - KOVÁČ, M. - KOVÁČ, J.
Zlúčeniny vyvolávajúce skladkú chuť. IV. Syntetické sladidlá
241-253 ŠEPITKOVÁ, J. - JESENSKÁ, Z.
Analýza mykoflóry sladovníckeho jačmeňa a sladu. II. Skladiskové mikromycéty
255-261 LUKÁŠOVÁ, J.
Vliv bakteriálních proteáz na aktivitu jogurtové kultury
263-273 HOZOVÁ, B. - ŠORMAN, L. - SALKOVÁ, Z. - FAZEKAŠOVÁ, H.
Kombinovaný účinok termosterilizácie a ionizujúceho žiarenia na uchovateľnosť konzervovaných potravin
275-284 STRMISKOVÁ, G. - SŮROVÁ, E. - ŠIMKO, P. - SMIRNOV, V. - DUBRAVICKÝ, J. - KULICHOVÁ, A.
Štúdium karbonylových zlúčenín v údiacich preparátoch
285-289 SMELÍK, A. - ŠIMKO, P.
Štúdium fázového diagramu vody a podvojnej zlúčeniny D-glukózy s chloridom sodným
291-300 SEDLÁČKOVÁ, B. - DOBOŠ, A. - MATUSOVÁ, A.
Sledovanie zloženia vínnych destilátov plynovou chromatografiou
301-311 VACOVÁ, T.
Vlastnosti fosforečných monoesterov škrobu
313-327 HLAVAČKA, V. - BUREŠ, V.
Regenerácia kalu pri modelovaní čistenia odpadových vôd z mraziarenského priemyslu
329-338 KOVAČIČOVÁ, J.
Polychlorované bifenyly - aktuálny problém v kontaminácii potravín a životného prostredia
Recenzie
339 HOLÁS, J.
Amino acid composition and biological value of cereal proteins (Akadémiai Kiadó 1985) - recenzia
Pripomname si jubileum
341 SZOKOLAY, A.
Blahoželanie vzácnemu jubilantovi, námestníkovi ministra poľnohospodárstva a výživy SSR, súdruhovi Ing. Ladislavovi Čupíkovi
343-344 SZOKOLAY, A.
Člen korešpondent ČSAV a SAV Milan Repáš, riaditeľ Chemického ústavu CCHV SAV, 60-ročný
4
351-356 HOZOVÁ, B. - ŠORMAN, L.
Kombinovaný účinok termosterilizácie a ionizujúceho žiarenia na folacín v konzervovaných potravinách
357-364 UHER, M. - KRUTOŠÍKOVÁ, A. - KOVÁČ, M. - KOVÁČ, J.
Zlúčeniny vyvolávajúce skladkú chuť. V. Syntetické organické látky
365-372 STRMISKOVÁ, G. - HOLOTÍK, Š. - ŠIMKO, P. - DUBRAVICKÝ, J.
Stanovenie karbonylových zlúčenín v údených mäsových výrobkoch
373-378 VACOVÁ, T.
Čistota karboxymetylcelulózy
379-384 PALO, V.
Mastné kyseliny letného masla vyrobeného v Československu v rokoch 1968 a 1983
385-392 BARTEKOVÁ, Z. - SMIRNOV, V. - DUBRAVICKÝ, J. - NEVRKLOVÁ, J.
Organoleptické vlastnosti mäsových výrobkov aromatizovaných údiacimi preparátmi. I. Aplikácia tekutých údiacich preparátov do miešanky
393-400 SMIRNOV, V. - BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - HROZOVÁ, J.
Organoleptické vlastnosti mäsových výrobkov aromatizovaných údiacimi preparátmi. II. Aplikácia tekutých údiacich preparátov na obaly
401-414 KAROVIČOVÁ, J. - MANASOVÁ, I.
Novšie metódy a spôsoby vyhodnotenia výsledkov senzorickej analýzy
415-423 KOMAN, V. - RAIS, I. - CSICSAYOVÁ, M. - SLÁDEK, J.
Nový numerický spôsob určovania aktivity priemyselných katalyzátorov hydrogenácie triacylglycerolov
425-434 PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M. - ŠPLHÁČEK, R.
Distribúcia olova a kadmia v technologickom procese výroby rastlinných olejov
435-441 STRMISKOVÁ, G. - SMIRNOV, V.
Vybrané nutrične významné minerálne látky v mäsových nátierkach
443-449 KRKOŠKOVÁ, B. - SUHAJ, M.
Modelové čistenie pivovarských odpadových vôd. I. Aktivačný spôsob
451-457 HOPPEJ, L.
Možnosť hodnotenia akosti poľnohospodárskych produktov pre potravinársky priemysel pomocou hodnotových ukazovateľov
459-462 VACOVÁ, T. - DUBRAVICKÝ, J.
Informácia z III. celoštátnej konferencie "Aditívne látky v požívatinách"
463-464 Čestné uznania a ceny ČSAZ
Čestné uznania a ceny ČSAZ
Pripomname si jubileum
465-466 Doc. dr. Ing. Július Studnický, CSc., šesťdesiatnikom
Doc. dr. Ing. Július Studnický, CSc., šesťdesiatnikom
467-468 K šesťdesiatinám Ing. Zdenka Krčala, CSc., riaditeľa VÚ mliekárskeho priemyslu Žilina
K šesťdesiatinám Ing. Zdenka Krčala, CSc., riaditeľa VÚ mliekárskeho priemyslu Žilina
469 K nedožitým 60. narodeninám Doc. Ing. Andreja Zelníka, CSc.
K nedožitým 60. narodeninám Doc. Ing. Andreja Zelníka, CSc.
SPECIAL
1-12 PALO, V.
Potential sources of defect milk flavour
13-21 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M. - UHER, M. - VACOVÁ, T.
Hydrothermal stability of the new sweetener acesulfame K
23-33 DUDÍKOVÁ, E. - ŠUBÍK, J.
Metabolism of reserve saccharides in the industrial strains of baker’s yeast
35-45 DRDÁK, M. - ORAVCOVÁ, V
Storage of liquid fruits sweetened by sorbitol, fructose and sucrose (Die Lagerung sorbit-, fructose- und sacchrosegesüssten flüssigen Obstes)
47-53 ŠMOGROVIČOVÁ, D. - AUGUSTÍN, J. - HAĽAMA, D.
Short-chain fatty acids as metabolic inhibitors and a carbon source for yeasts
55-63 ŠIMON, P. - SCHMIDT, Š. - KOMAN, V.
An apparatus for the determination of induction periods of fat and oil oxidation
65-69 FUSKA, J. - PROKSA, B. - FUSKOVÁ, A. - ŠTURDÍKOVÁ, M.
Microbial transformation of bikaverin, a metabolite produced by fungi
71-80 ŠTURDÍK, E. - BEŇOVÁ, M. - MIERTUŠ, S. - BALÁŽ, Š. - ŠTURDÍKOVÁ, M. - SLÁDKOVÁ, V. - ŠVORC, J.
Mutagen analysis by the SOS chromotest