Scientific journal

26 1987

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 26, 1987

1
1-10 GÖRNER, F.
Inhibiené látky v mlieku
11-20 STRMISKOVÁ, G. - ŠIMKO, P. - HOLOTÍK, Š. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V.
Vplyv údenia na obsah a zastúpenie karbonylových zlúčenín v jemnej saláme
21-37 SUHAJ, M. - ŠPAŇÁR, M. - KOVÁČ, M.
Spektrálna charakteristika acesulfamu K
29-37 ŠPAŇÁR, M. - KOVÁČ, M. - JANČEKOVÁ, Z. - KOZÁR, I.
Porovnanie dvoch spôsobov získavania sacharózy z cukrovej repy vzhľadom na obsah betaínu. III.
39-48 DUBAYOVÁ, K. - PRÍBELA, A.
Štandardná zmes na hodnotenie farby sladiny a piva
49-54 ŠORMAN, L. - DUDÁŠOVÁ, S. - DUDÁŠ, J.
Sledovanie zmien dusíkatých látok vplyvom termosterilizácie potravín využitím metódy plánovania experimentu
55-62 ŠORMAN, L. - RAJNIAKOVÁ, A. - HOZOVÁ, B.
Vplyv kombinácie ionizujúceho žiarenia a termosterilizácie na zmeny obsahu sulfhydrylových skupín, myoglobínu a amoniaku v hovädzom mäse
63-70 RAJNIAKOVÁ, A. - ŠORMAN, L.
Zmeny kyseliny L-askorbovej a aktivity peroxidázy počas rôznych spôsobov termosterilizácie hrášku
71-76 ŠORMAN, L.. - RAJNIAKOVÁ, A. - SALKOVÁ, Z.
Vplyv kombinácie ionizujúceho žiarenia a tepelnej konzervácie na zmeny lipidov hovädzieho mäsa
77-83 VALLUŠOVÁ, M. - GÖRNER, F.
Biometrické hodnotenie stanovenia počtu baktérií v sušenom odstredenom mlieku
85-90 SUHAJ, M. - KRKOŠKOVÁ, B.
Modelové čistenie pivovarských odpadových vôd. II. Biologické nárastové reaktory
91-96 SUHAJ, M. - KRKOŠKOVÁ, B.
Modelové čistenie pivovarských odpadových vôd. III. Kombinované spôsoby čistenia
97-104 VACOVÁ, T. - SZOKOLAY, A. - KOVÁČ, M.
Súčasný stav v analýze aditívnych látok
Pripomname si jubileum
105-106 Prof. Ing. dr. Gustáv Janíček, DrSc. 75-ročný
Prof. Ing. dr. Gustáv Janíček, DrSc. 75-ročný
2
113-119 ŠORMAN, L. - RAJNIAKOVÁ, A.
Štúdium zmien myoglobínu v hovädzom mäse vplyvom rôznych spôsobov termosterilizácie
121-129 KRKOŠKOVÁ, B.
Stabilizačný účinok hydrokoloidov na mliečne bielkoviny
131-137 PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Štúdium obsahu kadmia v kakaových semenách a kakaovom prášku
139-145 KÜRTHYOVÁ, E. - DANIŠOVÁ, C.
Stabilita farbív mletej koreninovej papriky
147-157 ŠEPITKOVÁ, J. - MARKO, A. - JESENSKÁ, Z.
K problematike výskytu mikromycét a aflatoxínu B1 v sladovníckom jačmeni a slade zo žatvy roku 1985
159-162 GÖRNER, F. - ANTAL, M.
Laktoperoxidázový komplex v mlieku
163-171 ŠPAŇÁR, M. - KOVÁČ, M. - JANČEKOVÁ, Z.
Porovnanie dvoch technológií výroby cukru z hľadiska sledovania koncentrácie farebných látok
173-187 KEREKRÉTY, J. - KARPIŠ, L. - MRAVCOVÁ, I.
Zahusťovanie vaječného bielka na špirálových ultrafiltraených membránach
189-195 KRKOŠKOVÁ, B. - SUHAJ, M.
Modelové čistenie pivovarských odpadových vôd. IV. Návrh technológie čistenia
197-202 BARANCOVÁ, E. - SUHAJ, M.
Chemické zloženie biokalov z čistiarní odpadových vôd potravinárskych závodov. I.
Pripomname si jubileum
203-204 K životnému jubileu Ing. Ladislava Bobiša, CSc.
K životnému jubileu Ing. Ladislava Bobiša, CSc.
205-206 Ing. Ladislav Šarvári, CSc., 50-ročný
Ing. Ladislav Šarvári, CSc., 50-ročný
207 Za Ing. Eduardom Lifkom, CSc.
Za Ing. Eduardom Lifkom, CSc.
3-4
213-216 ŠKÁRKA, B. - UJHELYIOVÁ, L.
Optimalizácia niektorých paramentrov citrónovej fermentácie kvasinkou Candida lipolytica 106 na n-alkánoch
217-222 ŠKÁRKA, B. - ZEMANOVIE, J.
Vplyv tenzidov na produkciu celuláz vláknitou hubou Trichoderma viride
223-234 OBERNAUEROVÁ, M. - ŠUBÍK, J.
Rekombinácia mitochondriálnych génov a hybridizácia kvasiniek
235-250 OBERNAUEROVÁ, M. - ŠUBÍK, J.
Regulácia alfa-glukozidázy a beta-D-fruktofuranozidázy v priemyselných kmeňoch pekárskych kvasiniek a príprava rekombinantov nadprodukujúcich tieto enzýmy
251-261 GÖRNER, F.
Arómové látky v požívatinách
263-273 DŽATKOVÁ-DUBAYOVÁ, K. - PRÍBELA, A.
Štandardizácia spektrofotometrov Spekol 10
275-281 BUBELÍNIOVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Tvorba kyseliny mliečnej počas fermentácie mliečnych výrobkov
283-288 BARANCOVÁ, E. - SUHAJ, M.
II. Zhodnotenie kvality biokalov z čiastiarní odpadových vôd potravinárskeho priemyslu vzhľadom na obsah aminokyselín a vitamínov
289-297 SCHMIDT, Š. - ČANIGOVÁ, M. - ŠEVCOVÁ, J.
Charakterizácia olejov zo semien vybraných druhov ovocia
299-300 KOMAN, V. - KOMANOVÁ, E. - TALEB-BENDIAB, S. A.
Jojoba
301-302 KOMAN, V. - KOMANOVÁ, E. - TALEB-BENDIAB, S. A.
Jojoba
303-304 Technology and biochemistry of wine (Gordon and Breach Science Publishers 1988)
Technology and biochemistry of wine (Gordon and Breach Science Publishers 1988)
Pripomname si jubileum
305-306 Doc. Ing. Václav Koman, DrSc., 60-ročný
Doc. Ing. Václav Koman, DrSc., 60-ročný
307-308 Doc. Ing. Alexander Dandár, CSc., 50-ročný
Doc. Ing. Alexander Dandár, CSc., 50-ročný