Scientific journal

27 1988

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 27, 1988

1-2
1-8 MÁRIÁSSYOVÁ, M. - PRÍBELA, A. - DRDÁK, M.
Izolácia farbív z bazy chabzdovej (Sambucus ebulus L.)
9-22 KOVÁČ, M. - UHER, M. - RAJNIAKOVÁ, O. - KOVÁČ, J.
Vznik derivátov tiofénu v Maillardových a pyrolytických reakciách
23-30 BUBELÍNIOVÁ, E. - SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Stanovenie acesulfamu K metódou kapilárnej izotachoforézy
31-36 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Vplyv vybraných zložiek potravín na stabilitu syntetického sladidla acesulfamu K. I. Aminokyseliny
37-44 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Vplyv vybraných zložiek potravín na stabilitu syntetického sladidla acesulfamu K. II. Hydroxykarboxylové a dikarboxylové kyseliny
45-54 PRÍBELA, A. - PAVLÍKOVÁ, K. - BUDAYOVÁ, Ž.
Hodnotenie aromatických látok čiernych ríbezlí
55-64 DANIŠOVÁ, C. - MILOŠOVIČOVÁ, A.
Vhodnosť tuzemských aromatických rastlín na prípravu bylinných sirupov
65-74 KOMAN, V.
Stanovenie koncentrácie Ni-katalyzátora pri hydrogenácii triacylglycerolov malou výpočtovou technikou
75-82 SCHMIDT, Š.
Štruktúrna analýzy lipidov. I. Hypotézy polohovej distribúcie mastných kyselín v triacylglyceroloch
81-88 ČANIGOVÁ, M. - SCHMIDT, Š. - KOMAN, V.
Charakterizácia olejov zo semien niektorých druhov plodovej zeleniny
89-98 KRKOŠKOVÁ, B. - ŠPITÁLNIKOVÁ, L.
Kinetika sedimentácie jatočnej krvi po koagulácii rozličnými činidlami
99-106 ŠKÁRKA, B. - BARÁTHOVÁ, H. - VOLLEK, V. - ZEMANOVIČ, J.
Vplyv rastových faktorov na produkciu celuláz vláknitou hubou Trichoderma viride
107-112 ŠKÁRKA, B. - UJHELYIOVÁ, L.
Príprava mutantov kvasinky Candida lipolytica 106, hyperproducentoc kyseliny citrónovej na n-alkánoch
113-120 VOLLEK, V. - ŠKÁRKA, B. - MAJERÍKOVÁ, I. - ČANIGOVÁ, M.
Aspergillus oryzae IV-477, CCM 8005 - nový producent amyláz
121-128 JURÍKOVÁ, K. - ŠUBÍK, J.
Analýza látok s antibakteriálnou aktivitou v enzýmových prípravkoch mikrobiálneho pôvodu
129-134 GÖRNER, F. - TOMANOVÁ, E. - ROŠKANINOVÁ, N. - BUZINKAYOVÁ, D.
Dynamika obsahu stafylokokov pri sušení cestovín
135-142 ŠEPITKOVÁ, J. - JESENSKÁ, Z.
Povrchová saprofytická mykoflóra pivovarských sladov
143-148 ŠIMKOVÁ, M. - DUDOVÁ, D.
Mikrobiologické hodnotenie aktivovaných kalov z čistiarní odpadových vôd vybraných potravinárskych závodov
149-154 SUHAJ, M. - BARANCOVÁ, E. - ŠPLHÁČEK, R.
III. Zhodnotenie kvality biokalov z čistiarní odpadových vôd potravinárskeho priemyslu z hľadiska obsahu minerálnych látok
155-166 HLAVAČKA, V. - GRGAČ, P. - BUREŠ, V.
Využitie respirometrie pri sledovaní čistenia odpadových vôd potravinárskeho priemyslu
167-172 GRATZLOVÁ, J. - JESENSKÁ, Z. - ŠEPITKOVÁ, J.
Efektívnosť oddeľovacieho testu na stanovenie stupňa mycetickej kontaminácie obilných zŕn
173-178 SALKOVÁ, Z. - KOVÁČ, M. - SZOKOLAY, A.
Monitorizácia cudzorodých látok v potravinovom reťazci
179-186 KOVAČIČOVÁ, J.
Vplyv technologického spracovania na rezíduá etylén-bis-ditiokarbaminanových fungicídov v potravinách
187-196 IVARGOVÁ, M.
Súčasné kritériá toxikologického hodnotenia aditívnych látok do požívatín
197-210 KOMAN. V. - TALEB-BENDIAB, S. A. - VALLA, M.
Jojoba. Jej lipidový a proteínový podiel
211-214 HODEKOVÁ, J. - MRÁZOVÁ, M.
5. celoštátna konferencia "Riadenie kvality potravinárskych surovín a výrobkov"
Pripomname si jubileum
215-216 Doc. Ing. Ján Farkaš, CSc., 65-ročný
Doc. Ing. Ján Farkaš, CSc., 65-ročný
217-218 K šesťdesiatinám prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.
K šesťdesiatinám prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.
219-220 K 60. narodeninám Ing. Štefana Buráka
K 60. narodeninám Ing. Štefana Buráka
221 Za Prof. Ing. Ladislavom Šormanom, CSc.
Za Prof. Ing. Ladislavom Šormanom, CSc.
3-4
289-295 SZOKOLAY, A. - KOVÁČ, M.
Výskum v oblasti akosti požívatín a biochemických technológií vo VÚP ako základný predpoklad VTR
297-328 ŠUBÍK, J. - OBERNAUERIVÁ, M. - GBELSKÁ, Y. - DUDÍKOVÁ, E. - GRECO, G. - JURÍKOVÁ, K. - LEŠKOVÁ, Z.
Šľachtenie priemyselných kmeňov pekárskych kvasiniek
329-336 OBERNAUEROVÁ, M. - ŠUBÍK, J.
Spôsob prípravy koncentrátov invertázy
337-348 OBERNAUEROVÁ, M. - ŠUBÍK, J.
Biochemické vlastnosti kmeňa S. cerevisiae nadprodukujúceho invertázu
349-354 BREIEROVÁ, E. - KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, A.
Úschova produkčných kvasinkových druhov v kvapalnom dusíku
355-364 SLÁVIKOVÁ, E. - KOVAČOVSKÁ, R. - KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, A. - HAŠKOVÁ, B.
Výskyt kvasiniek a kvasinkovitých organizmov v syroch typu camembert
365-372 PREKOPPOVÁ, J. - HAVLOVÁ, J. - JIČÍNSKA, E.
Význam termorezistentných mikroorganizmov a metódy ich stanovenia
373-381 HOZOVÁ, B. - ŠIMEK, I.
Overenie vhodnosti použitia novovyvinutých sušených živných pôd na stanovenie mikroorganizmov
383-387 MARKO, A. - KOVÁČ, M.
Rádioimunoanalytické sledovanie výskytu aflatoxínu M1 v mlieku
389-394 KOVÁČ, M. - ŠINKOVÁ, T. - IKRÉNYIOVÁ, M.
Aminokyselinové zloženie ako charakteristika akosti citrusových nealkoholických nápojov
395-402 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Využitie derivačnej spektrofotometrie pri stanovení acesulfamu K v nealkoholických nápojoch
403-414 KAROVIČOVÁ, J. - POLONSKÝ, J. - DRDÁK, M.
Analýza kvasenej kapusty kapilárnou izotachoforézou
409-414 KOLESÁROVÁ, E. - BUBELÍNIOVÁ, E.
Stanovenie kyseliny vínnej v kvasničných vínnych kaloch rýchlou fotometrickou metódou a izotachoforézou
415-424 KAROVIČOVÁ, J. - DRDÁK, M. - KUSÝ, P.
Vyhodnotenie niektorých metód senzorickej analýzy
425-430 KLAS, J. - SCHMIDT, Š. - GOLJER, I.
Stanovenie tepelných vlastností tukov NMR spektrometriou
431-438 ČELKOVÁ, A. - KAVULIAK, B. - SCHMIDT, Š.
Vplyv distribúcie vodíka na hydrogenáciu oleja monoénového typu
439-447 SCHMIDT, Š. - BYSTRICKÁ, M.
Štruktúrna analýza lipidov. II. Enzýmová deacylácia triacylglycerolov pankreatickou lipázou
449-456 HOJEROVÁ, J. - WUNDEROVÁ, A. - ROKOŠNÁ, Z. - LACKOVÁ, A.
Fortifikácia mäsových výrobkov nenasýtenými mastnými kyselinami
457-463 VÁVROVÁ, M. - MIKULÍK, A.
Rezidua polychlorovaných bifenylů (PCB) v mléce a mléčných výrobcích
465-471 VÁVROVÁ, M. - MIKULÍK, A.
Výskyt a optimalizace stanovení reziduí polychlorovaných bifenylů (PCB) v potravinách a surovinách živočišného původu
473-483 RAJNIAKOVÁ, A. - ŠORMAN, L. - KISS, R.
Vplyv kombinovanej konzervácie na retenciu kyseliny L-askorbovej, skupín -SH a zmeny senzorických vlastností vo výrobku karfiol v slanom náleve
485-494 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - STARUCH, L.
Vplyv údiaceho preparátu, polyfosfátov a mechanicky separovaného mäsa na minerálne zloženie mäsovej nátierky
495-504 KRKOŠKOVÁ, B. - KUNOVÁ, Z. - ŠPITÁLNIKOVÁ, L.
Aminokyselinové zloženie koagulátov jatočnej krvi
505-512 DZUGASOVÁ, J. - DODOK, L. - SZABOVÁ, A.
Reologické vlastnosti oblátkových ciest
513-524 KOVÁČ, M. - RAJNIAKOVÁ, O. - UHER, M. - KOVÁČ, J.
Vznik päťčlánkových dusíkatých heterocyklických zlúčenín v Maillardových a pyrolýzových reakciách
525-529 ŠINKOVÁ, T. - PASTIEROVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Metóda NIR v potravinárskej analýze
531-535 ŠINKOVÁ, T. - JEDLIČKOVÁ, S. - KOVÁČ, M.
Možnosti použitia metódy FIA v potravinárskej analýze
537-552 HLAVAČKA, V.
Modelové čistenie odpadových vôd potravinárskeho priemyslu s využitím princípu kinetickej selekcie
Pripomname si jubileum
553-554 K životnému jubileu Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
555-556 Ing. Štefan Klempa, 65-ročný
Ing. Štefan Klempa, 65-ročný