Scientific journal

28 1989

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 28, 1989

1-2
1-11 PRÍBELA, A. - MÁRIÁSSYOVÁ, M.
Prírodné farbivá. I. Flavonoidy
13-26 PRÍBELA, A. - MÁRIÁSSYOVÁ, M.
Prírodné farbivá. II. Antokyaníny a betalaíny
27-34 HOZOVÁ, B. - ŠORMAN, L.
Skúmanie možnosti uchovateľnosti niektorých vitamínov B pri aplikácii netradičných metód konzervácie
35-44 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Využitie derivačnej spektrofotometrie pri analýze niektorých prírodných a aditívnych zložiek požívatín
45-56 KOLLÁR, R. - ŠTURDÍK, E. - ŠAJBIDOR, J. - ŠANDULA, J. - KRČMÁŘ, S. - FORSTHOFFER, J.
Frakcionácia a využitie komponentov pekárskeho droždia
57-70 STREĎANSKÝ, M. - CÍFERSKÁ, G. - ŠTURDÍK, E. - BARÁTH, Z. - ROSENBERG, M. - KOČAN, J. - MASTIHUBA, V.
Izolácia a biochemická charakterizácia glukózaoxidázy Aspergillus niger pre potravinárske a analytické využitie
71-79 STREĎANSKÝ, M. - CÍFERSKÁ, G. - ŠTURDÍK, E. - ROSENBERG, M. - KOVÁČ, J. - KREMNICKÝ, Ľ. - VAVREK, R.
Potravinárske využitie glukózaoxidázy a katalázy z Aspergillus niger
81-90 JENDRICHOVSKÁ, M. - SABO, B.
Kontrola fermentačnej výroby kyseliny glutámovej
91-95 SAMEK, Z. - BURIAN, J. - SAXA, V.
Plazmidové profily mliekárenských kultúr
97-107 BARTEKOVÁ, Z. - SMIRNOV, V. - DUBRAVICKÝ, J. - STARUCH, L.
Organoleptické vlastnosti tekutých udiacich preparátov UTP
109-119 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V. - HLAVATÁ, G.
Sledovanie vplyvu niektorých aditív na organoleptické vlastnosti nátierok "Pasta z údeného mäsa"
121-127 SCHULTZOVÁ, K. - TEKEĽ, J. - KOVAČIČOVÁ, J.
Stanovenie rezíduí močovinových herbicídov v poľnohospodárskych plodinách chromatografiou na tenkých vrstvách
129-134 KOVANIČOVÁ, V. - DUDÁŠOVÁ, S. - MICHALKOVÁ, J.
Overenie antimikrobiálnej účinnosti vybraných aditívnych látok
135-140 ČELKOVÁ, A. - SCHMIDT, Š.
Stanovenie obsahu niklu v sústave olej-niklový katalyzátor na kremeline
141-147 KALÁČ, J. - KIRCHHOFFOVÁ, A. - GIANITS, L.
Vplyv tepelnej záťaže na kvalitatívne zmeny oleja pri príprave pirôžkov
149-158 ŠEPITKOVÁ, J. - HARGAŠ, V. - JESENSKÁ, Z.
Mykologické problémy v konzervárenskej technológii
159-167 DZUGASOVÁ, J. - DODOK, L. - KLVANOVÁ, J. - VISZLAIOVÁ, Š.
Stabilita emulzií na prípravu oblátkových ciest
169-173 FERENČÍK, B. - SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Stanovenie acesulfamu K v nealkoholických nápojoch metódou HPLC
3
181-188 PRÍBELA, A. - DANIŠOVÁ, C. - JEDLIČKOVÁ, S. - PECHO, L.
Obsah antokyanínov v odrodách červených a čiernych ríbezlí
189-196 DRDÁK, M. - DAUČÍK, P. - KUBASKÝ, J.
Delenie antokyanínov červených vín HPLC za využitia izokratickej elúcie
197-211 DUDÍKOVÁ, E. - ŠUBÍK, J.
Stanovenie aktivity alfa-amylázy v enzýmových preparátoch
213-220 ŠINKOVÁ, T. - PASTIEROVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Stanovenie sušiny a tuku v kukurici pomocou Infrapidu 61
221-226 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J.
Karbonylové zlúčeniny v údených a aromatizovaných mäsových výrobkoch
227-233 KOVÁČ, M. - UHER, M. - RAJNIAKOVÁ, O.
Priebeh Maillardových reakcií v potravinách
235-241 KRKOŠKOVÁ, B. - DUDÍKOVÁ, Z.
Gélotvorné vlastnosti krvnej plazmy
243-252 ROSENBERG, M. - ŠTURDÍK, E. - ROSENBERGOVÁ, I. - STREĎANSKÝ, M.
Produkty glukónovej fermentácie využiteľné v potravinárstve
253-263 HOZOVÁ, B. - DRDÁK, M. - RAJNIAKOVÁ, A.
Vplyv netradičnýchmetód konzervácie (fytoncídy a termosterilizácia) na mikrobiologické a nutričné vlastnosti potravín
265-270 ŠIMKOVÁ, M. - ŠPITÁLNIKOVÁ, L.
Fermentačná výroba kyseliny glutámovej
271-284 SCHMIDT, Š. - JUHÁSZ, O. - KOMAN, V. - ŠKÁRKA, B.
Štruktúrna analýza lipidov. III. Stereošpecifická analýza glycerolipidov fosfolipázou A2 z včelieho jedu
285-295 HOJEROVÁ, J. - GRMANOVÁ, V. - ROKOŠNÁ, Z.
Oxidačná stabilita tukov počas záhrevu
297-302 ŠAJBIDOR, J.
Zloženie mastných kyselín piatich rodov vláknitých mikromycét
303-308 PAPAJOVÁ, H. - HERMANOVÁ, V.
Sledovanie dynamiky výskytu kadmia, olova a zinku pri technologickom spracúvaní mlieka
309-315 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - MIKÓCZIOVÁ, Z.
Minerálne zloženie odtučnených hovädzích kostí po mechanickej separácii mäsa. I. Makroelementy
317-323 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - ZVADA, P. - MIKÓCZIOVÁ, Z.
Minerálne zloženie odtučnených hovädzích kostí po mechanickej separácii mäsa. II. Mikroelementy
Pripomname si jubileum
325-326 Ing. Michal Valachovič šesťdesiatročný
Ing. Michal Valachovič šesťdesiatročný
327-328 K životnému jubileu Štefana Schmidta
K životnému jubileu Štefana Schmidta
329 Jozef Bielik 75-ročný
Jozef Bielik 75-ročný
4
337-350 JURÍKOVÁ, K.
Pektolytické enzýmy a metódy stanovenia ich aktivity
351-358 JANEKOVÁ, K. - HORVÁTHOVÁ, J. - SABO, B.
Použitie ionexovej chromatografie pri purifikácii enzýmu
359-365 PIECKOVÁ, E. - TOMANOVÁ, E.
Bacillus cereus v požívatinách
367-374 JENDRICHOVSKÁ, M. - SABO, B.
Využitie kapilárnej izotachoforézy na stanovenie organických kyselín vo fermentačných roztokoch kyseliny glutámovej
375-381 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Chuťové vlastnosti syntetického sladidla acesulfamu K
383-394 RAJNIAKOVÁ, A. - ŠORMAN, L. - HOZOVÁ, B. - SALKOVÁ, Z.
Zmeny lipidov a senzorických vlastností potravín pri kombinovanej konzervácii (termosterilizácia + ionizujúce žiarenie)
395-404 SCHMIDT, Š. - BOHOV, P. - MAJERČÁK, J.
Vplyv parciálnej katalytickej hydrogenácie na štruktúru triacylglycerolov repkového oleja
405-415 ČELKOVÁ, A. - SCHMIDT, Š. - BOHOV, P.
Sonochemické účinky ultrazvuku na hydrogenáciu olivového oleja
417-425 ČELKOVÁ, A. - ŠIMON, P. - SCHMIDT, Š. - BOHOV, P.
Kinetická štúdia hydrogenácie slnečnicového oleja
427-440 KOMAN, V.
Programový príspevok k chromatografickému štúdiu zloženia a štruktúr éterických olejov
441-448 HOJEROVÁ, J. - WUNDEROVÁ, A. - LACKOVÁ, A.
Nátierky pre priamy konzum na báze bravčovej masti a slnečnicového oleja
Pripomname si jubileum
451-452 K životnému jubileu doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.
K životnému jubileu doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.
 
453-456 HOLČÍKOVÁ, K.
I. celoštátna konferencia "Banka dát o požívatinách"