Scientific journal

29 1990

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 29, 1990

1
1-10 PRÍBELA, A. - KOVÁČ, M.
Nové spektrálne techniky v analýze potravín
11-19 BÁLEŠ, V.
Vplyv vnútornej a vonkajšej difúzie na konverziu substrátu v reaktore s imobilizovanými enzýmami
21-26 PRUGAROVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Štúdium väzieb ťažkých kovov v požívatinách. I. Väzby olova a kadmia na lepkové bielkoviny pšeničnej múky
27-34 TEKEĽ, J. - SCHULTZOVÁ, K. - KOVAČIČOVÁ, J.
Využitie tlakovej vrstvovej chromatografie (OPLC) v analýze rezíduí herbicídov
35-38 ANTAL, M. - GÖRNER, F.
Listerióza z hľadiska mliekárenskej technológie
39-54 ŠEPITKOVÁ, J. - MARKO, A. - JESENSKÁ, Z.
Pohľad na akosť vybraných potravinárskych surovín z mykologického hľadiska
55-65 SUHAJ, M. - FERENČÍK, B. - BUBELÍNIOVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Stabilita acesulfamu K vo vybraných potravinárskych výrobkoch
67-71 BUBELÍNIOVÁ, E. - SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Stanovenie fosforečnanov a citranov v syroch kapilárnou izotachoforézou
73-88 KOVÁČ, M. - UHER, M. - RAJNIAKOVÁ, O. - KOVÁČ, J.
Vznik pyridínov a pyrazínov v Maillardových a pyrolytických reakciách
89-105 KOMAN, V. - TALEB-BENDIAB S. A. - MENNI, F. B.
Identifikácia zložiek éterických olejov relatívnymi adsorpčnými indexmi
105-114 LUCIAK, M. - JAJCAY, J.
Spracovanie keratínových látok z mäsového priemyslu alkalickou tepelnou a tlakovou hydrolýzou
115-120 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J.
Štúdium stability karbonylových zlúčenín v udiacich preparátoch UTP1 v procese skladovania
121-126 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - STARUCH, L. - MACHALA, M.
Organoleptické vlastnosti udiaceho preparátu UTP1 v rôznych modelových podmienkach skladovania
127-137 DZUGASOVÁ, J. - DODOK, L. - BENDÁKOVÁ, Ľ.
Vplyv vybraných faktorov na vlastnosti oblátok
139-144 DUBRAVICKÝ, J.
20. výročie a IV. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV - vedecká konferencia potravinárskej sekcie
Pripomname si jubileum
145-146 K 65. narodeninám doc RNDr. Františka Strmisku, CSc.
K 65. narodeninám doc RNDr. Františka Strmisku, CSc.
147-148 K šesťdesiatinám Ing. Andreja Šepitku, CSc.
K šesťdesiatinám Ing. Andreja Šepitku, CSc.
149-150 K šesťdesiatinám doc. Ing. Jozefa Dubravického, CSc.
K šesťdesiatinám doc. Ing. Jozefa Dubravického, CSc.
2
157-158 BURÁK, Š.
K 40. výročiu založenia Výskumného ústavu potravinárskeho
159-169 DUDÍKOVÁ, E. - ŠUBÍK, J.
Stanovenie aktivity glukoamylázy v enzýmoch pre potravinársky priemysel
171-176 ŠINKOVÁ, T. - STANOVÁ, M. - SUHAJ, M.
Spektrofotometrické stanovenie syntetických farbív v pudingových práškoch
177-188 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - MAHCALA, M.
Senzorické účinky udiaceho preparátu UTP 1 vo fermentovaných mäsových výrobkoch
189-198 RAJNIAKOVÁ, A. - BUCHTOVÁ, V. - ŠORMAN, L. - DRDÁK, M.
Využitie glycínu pri netradičnej metóde konzervácie. I. Vplyv glycínu na koncentráciu niektorých dusíkatých látok
199-206 WINTEROVÁ, L. - SCHMIDT, Š.
Způsoby přípravy vzorků tuků pro stanovení stopových množství kovů
207-214 SCHMIDTS, Š. - KOVÁČ, M.
Spôsoby metylácie vyšších mastných kyselín
215-220 TAKÁCSOVÁ, M. - SMIRNOV, V. - KRUPČÍK, J.
Charakteristika mastných kyselín lipidov vybraných mäsových nátierok
221-227 TAKÁCSOVÁ, M. - FILADELFIOVÁ, T.
Charakteristika lipidov v jeleních a hovädzích kostiach, špiku a loji
229-232 PETRIKOVÁ, A.
6. celoštátna konferencia "Riadenie kvality potravinárskych surovín a výrobkov"
Pripomname si jubileum
233-234 K 65. narodeninám Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
K 65. narodeninám Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
3-4
237-250 KRUTOŠÍKOVÁ, A. - UHER, M. - KOVÁČ, M.
Sladkosť - stereochemická vlastnosť
251-264 VERSTAPPEN, T. A. - MILTENBURG, S. M. S.
Metódy na analýzu aspartamu
265-275 SUHAJ, M. - FARKAŠ, P. - KOVÁČ, M.
Hydrotermický rozklad acesulfamu K a identifikácia jeho degradačných produktov
277-285 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Vplyv technologických parametrov na stabilitu sladidla acesulfamu K. I. Efekt počiatočnej koncentrácie, iónovej sily a pH
287-295 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Vplyv technologických parametrov na stabilitu sladidla acesulfamu K. II. Efekt teploty a aktivačná energia
297-307 POKORNÝ, J. - MESHENDANI, T. - PÁNEK, J. - NOVÁKOVÁ, M. - DAVÍDEK, J.
Oxidace lipidů a sensorická jakost semen máku
309-315 SUHAJ, M. - BUBELÍNIOVÁ, E.
Derivačno-spektrofotometrické stanovenie kyseliny sorbovej v niektorých potravinárskych výrobkoch
317-324 HRADSKÝ, P. - FARKAŠ, P. - KOVÁČ, M.
Sledovanie tvorby a premien aromatických látok pri spracovaní cesnaku
325-330 ČELKOVÁ, A. - SCHMIDT, Š.
Účinnosť hydrogenačných katalyzátorov
331-342 KRKOŠKOVÁ, B. - ŠPITÁLNIKOVÁ, L.
Spracovanie jatočnej krvi koaguláciou
343-351 HATALOVÁ, R. - JAJCAY, J. - LUCIAK, M. - LACKOVÁ, A.
Vplyv nástreku krvnej plazmy na vlastnosti mäsových výrobkov
353-360 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - JESENSKÁ, Z. - FABRICIOVÁ, A.
Aktivita vody kôrky nebaleného a baleného chleba
361-364 BIROŠOVÁ, Z. - STRMISKA, F. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - KLIMAN, M.
Systém automatizovaného spracovania dát z monitoringu cudzorodých látok
365-371 KAČEŇÁK, I.
Význam potravinárskej obalovej techniky
373-379 ŠINKOVÁ, T.
Informácia o 22. zasadaní Výboru Codex Alimentarius pre potravinárske aditívne látky a kontaminanty
Pripomname si jubileum
381-382 Srdečný pozdrav doc. Ing. Vladimírovi Palovi, CSc., k jeho 60. narodeninám
Srdečný pozdrav doc. Ing. Vladimírovi Palovi, CSc., k jeho 60. narodeninám
383-384 K životnému jubileu Ing. Vladimíra Smirnova, CSc.
K životnému jubileu Ing. Vladimíra Smirnova, CSc.
385-386 K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
387-388 K životnému jubileu Ing. Igora Kačeňáka, CSc.
K životnému jubileu Ing. Igora Kačeňáka, CSc.