Scientific journal

33 1994

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 33, 1994

1-2
1-5 ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M.
Realizácia systému AQA pri kontrole potravín
7-19 GÖRNER, F. - GREIFOVÁ, M.
Systémy a látky inhibujúce rast a metabolizmus mikroorganizmov v požívatinách
21-30 ROSENBERG, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. - SLUGEŇ, D.
Využitie vláknitých húb rodov Aspergillus a Rhizopus pre produkciu potravinársky významných látok
31-43 ŠVITEL, J. - ŠTURDÍK, E.
Biotechnologická výroba kyseliny octovej
45-55 ŠINKOVÁ, T. - PRÍBELA, A.
Mykotoxíny v potravinách
57-68 ZIGOVÁ, M. - JURÍKOVÁ, K. - ŠTEFANOVIČOVÁ, A.
Polymerázová reťazová reakcia, princíp a využitie na detekciu mikroorganizmov
69-75 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Vzťah obsahu NaCl k aktivite vody v syroch
77-83 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Vzťah aktivity vody k zreniu syrov
85-90 KUCHTA, T. - RADOŠOVSKÁ, R. - GLONČÁKOVÁ, B. - BELICOVÁ, A. - LOPAŠOVSKÁ, J.
Príprava kvasených zeleninových šalátov pomocou baktérií mliečneho kvasenia
91-97 AUGUSTÍN, J. - MUNCNEROVÁ, D. - SLÁVIKOVÁ, E. - GIBLÁKOVÁ, E.
Kyselina benzoová ako substrát pre rast kvasiniek
99-109 GREIFOVÁ, M. - GÖRNER, F.
Dynamika rastu mikroorganizmov v sušenom mlieku v závislosti od vlhkosti
111-117 ZEMANOVIČ, J. - VALÍK, Ľ.
Povrchovoaktívne vlastnosti roztokov niektorých proteínov
119-126 DANIŠOVÁ, C. - ŠAROCKÁ, I.
Aplikácia prírodných žltých pigmentov do potravinárskych výrobkov
127-131 KINTLEROVÁ, A. - MÁRIÁSSYOVÁ, M. - ŠILHÁR, S.
Arónia čiernoplodá - perspektívna surovina na výrobu potravinárskych farbív
133-141 SEDLÁČKOVÁ, B.
Zmeny arómových látok vín počas skladovania
143-151 IRAJNIAKOVÁ, A. - DRDÁK, M. - BUCHTOVÁ, V. - HOZOVÁ, B.
Využitie fytoncídov čierneho korenia pri konzervácii potravín
Pripomname si jubileum
153-154 Doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc. - šesťdesiatnik
Doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc. - šesťdesiatnik
3-4
159-176 HOZOVÁ, B. - ZEMANOVIČ, J. - DODOK, L.
Mikrobiologická akosť surovín a finálnych výrobkov mlynsko-pekárskeho priemyslu
177-186 MÉSZÁROS, A. - DOSTÁL, P. - LEDNICKÝ, P.
Návrh spôsobu riadenia priemyselných bioprocesov
187-193 PALO, V. - MINICHOVÁ, K.
Chutnosť srvátky pripravenej rozdielnymi zákysovými kultúrami
195-203 DRDÁK, M. - KAROVIČOVÁ, J. - GREIF, G. - RAJNIAKOVÁ, A.
Výber kmeňov Lactobacillus species na mliečnu fermentáciu zeleniny
205-212 VALÍK, Ľ. - ZEMANOVIČ, J. - GÖRNER, F.
Vplyv glycerolu, glukózy a NaCl na rast Brevibacterium linens
213-220 GREIFOVÁ, M. - GÖRNER, F. - ŠUŠOLIAKOVÁ, Ľ.
Podiel spór aeróbnych sporulujúcich baktérií v celkovom počte baktérií v odstredenom sušenom mlieku
221-236 HURTOVÁ, S. - ZEMANOVIČ, J. - SEKRETÁR, S. - SCHMIDT, Š.
Sledovanie procesu interesterifikácie tukov metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie
237-242 PALO, V. - SERAFÍNOVÁ, T. - HRIVŇÁK, J. - BYSTRICKÝ, Ľ.
Charakteristika prchavých látok vodného extraktu ovčieho syra
243-251 BARTEKOVÁ, Z. - STARUCH, L. - BUCHTOVÁ, V. - UHEROVÁ, R.
Arónia čiernoplodá z pohľadu zastúpenia jednotlivých nutričných zložiek
253-262 PAULEN, A. - STARUCH, L. - SUHAJ, M.
Trichromatické hodnotenie zmien farby fermentovanej salámy počas zrenia
263-270 MÓROVÁ, E. - ZAUŠKOVÁ, P. - BUCHTOVÁ, V.
Fortifikácia cestovín pohánkovou múkou
Pripomname si jubileum
271-272 K životnému jubileu Prof. RNDr. Júliusa Šubíka, DrSc.
K životnému jubileu Prof. RNDr. Júliusa Šubíka, DrSc.
273 Doc. Ing. Štefan Šulc, CSc. - 75-ročný
Doc. Ing. Štefan Šulc, CSc. - 75-ročný