Scientific journal

37 1998

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 37, 1998

1
1-10 Takácsová, M. - Vinh, N. D. - Nhat, D. M. - Príbela, A.
Antioxidačné vlastnosti niektorých korenín
11-17 Maďarič, A. - Kadrabová, J.
Selén v potravinách a možnosť jeho suplementácie u slovenskej populácie
19-31 Lukáčová, V. - Zemanovič, J.
Enzýmová hydrolýza proteínov pri výrobe potravín
33-40 Poór, J. - Stano, J. - Tintemann, H. - Mičieta, K. - Andriamainty, F. - Klimecký, A.
Aktivita b -galaktozidázy v imobilizovaných bunkách rajčiaka
41-46 Peťka, J. - Farkaš, P. - Sádecká, J. - Kováč, M.
Prchavé aromatické látky vhodné na autentifikáciu bielych odrodových vín
47-52 Koreňovská, M. - Zaušková, P. - Dodok, L.
Sledovanie vybraných kovov v amarantových výrobkoch
53-64 Schwarz, M.
Sledovanie obsahu fluóru v požívatinách v oblasti Žiaru nad Hronom v rokoch 1986-1997
Pripomname si jubileum
65 Doc. Ing. Ján Farkaš, CSc. 75-ročný
67 K životnému jubileu Doc. Ing. Jaroslava Prugara, DrSc.
2
71-82 Görner, F. - Valík, Ľ.
Analýza rizika z hľadiska HACCP a prediktívna mikrobiológia
83-88 Kuchta, T. - Vráblová, D.
Metódy na rýchly dôkaz salmonel v potravinách
89-107 Tkáč, J. - Šturdík, E. - Švitel, J.
Biosenzory a ich aplikácie v analýze potravín
109-117 Takácsová, M. - Nhat, D. M. - Vinh, N. D. - Príbela, A.
Izolácia a identifikácia silíc korenín
119-126 Staruch, L. - Belej, M.
Vplyv tokoferolov na stabilitu farby fermentovaných mäsových výrobkov
127-134 Poór, J. - Stano, J. - Neubert, K. - Čižmárik, J. - Andriamainty, F. - Borovkov, N.
Aktivita a -galaktozidázy v imobilizovaných bunkách rajčiaka
Pripomname si jubileum
135 Ing. Štefan Klempa - 75-ročný
137 K 70. narodeninám Ing. Štefana Buráka
3
141-151 Čepček, J. - Prachar, V. - Uhnák, J.
Prehľad o kontaminácii potravinového reťazca estermi kyseliny ftalovej
153-161 Kuchta, T. - Štefanovičová, A. - Drahovská, H.
Dôkaz salmonel v potravinách metódami založenými na polymerázovej reťazovej reakcii
163-172 Valík, Ľ. - Baranyi, J. - Görner, F.
Modelovanie rastu vláknitých húb: vplyv aktivity vody na Penicillium roqueforti
173-182 Valík, Ľ. - Piecková, E. - Görner, F. - Szabóová, A.
Modelovanie rastu Neosartorya fischeri v závislosti od aktivity vody
183-188 Medveď, M. - Pechová, B. - Miklovič, D. - Prugar, J.
Využitie izotopu dusíka 15N na štúdium kumulácie dusičnanov v zelenine
189-196 Bobek, P.
Vplyv hroznových výliskov v krmive na lipidy séra a pečene a na antioxidačný stav organizmu potkana
197-203 Koreňovská, M. - Poláčeková, O.
Obsah kovov v semenách slnečnice a repky olejnej v rokoch 1994-1996
Pripomname si jubileum
205 Životné jubileum Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
207-208 Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc. - 70 ročný
4
211-218 Palo, V.
Charakteristika ovčieho mlieka
219-227 Vytřasová, J. - Lenďáková, M.
Použití luminometru při stanovení celkového počtu mikroorganismů v syrovém mléce
229-236 Kaclíková, E. - Kolenčíková, B. - Štefanovičová, A. - Kuchta, T.
Urýchlenie dôkazu listérií v syroch použitím imunomagnetickej separácie a polymerázovej reťazovej reakcie
237-245 Greifová, M. - Valík, Ľ. - Mečiarová, M. - Görner, F.
Vplyv prítomnosti Bacillus cereus na konzistenciu miešaného jogurtu
247-256 Máriássyová, M. - Šimeková, E.
Zdroje a príprava potravinovej vlákniny
257-265 Schmidt, Š. - Niklová, I. - Sekretár, S.
Antioxidačný účinok extraktov z repkových a pupalkových šrotov
267-280 Belajová, E.
Použitie extrakcie na tuhej fáze (SPE) na izoláciu polycyklických aromatických uhľovodíkov z pitnej vody
Recenzie
281 Recenzia
Kapitoly z historie československé mikrobiologie (Českoslovesnká společnost mikrobiologická 1998)