Scientific journal

6 1967

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 6, 1967

1
1-7 Stein, I.
Enzýmy v potravinárskom priemysle
8-14 Gažo, M. - Salková, Z. - Čech, R.
Vplyv ionizujúceho žiarenia na oxidované tuky. II. Zmeny počas uskladnenia metylesteru kyseliny linolovej ožiareného gama-lúčmi
15-22 Dúbravický, J.
Chemické zmeny pri zrení turistickej trvanlivej a prešovskej salámy
23-37 Pazlar, M. - Kočová, P. - Jordáková, Z. - Pokorný, J.
Vliv hemoglobínu na oxidaci vepřového sádla. I. Sledování průbéhu oxidace
38-46 Pazlar, M. - Kočová, P. - Jordáková, Z. - Pokorný, J.
Vliv hemoglobínu na oxidaci vepřového sádla. II. Statistické vyhodnocení vlivu hemoglobínu na vztahy sledovaných vlastností
47-55 Šepitka, A. - Schunová, V.
Vplyv tepelných podmienok sušenia na kvalitu potravinárskeho produktu
56-59 Heidinger, K.
Linka na spracovanie zelenej fazuľky
60-62 Zo zahraničnej literatúry
Zo zahraničnej literatúry
2
1-4 Grodovský, M. - Hrbáľová, M.
Kinetika degradácie chlorofylu
5-8 Klempová, F. - Stein, I.
Glykolytická sústava enzýmov niektorých lyofilizovaných potravín
9-19 Tomasch, P.
Kinematika zariadenia na individuálnu selekciu potravinárskej suroviny pri hromadnej výrobe podľa vonkajšej geometrie
20-25 Šepitka, A.
Hygroskopické vlastnosti sušenej toruly
26-30 Vašicová-Kostolanská, J.
Aplikácia vysokofrekvenčného ohrevu v technológii potravín
31-36 Arpai, J. - Lešková, Z.
O mechanizme účinnosti konzervačných agensov
37-43 Porubiaková, J. - Prekopp, I.
Vplyv sanitácie zariadenia k získavaniu ovčieho mlieka na kvalitu vyrábaného hrudkového syra
44-51 Hudec, I.
Súčasná situácia sanitácie v potravinárskom priemysle
52-53 Hosť z Veľkej Británie v ÚVÚPP, pobočke v Bratislave
Hosť z Veľkej Británie v ÚVÚPP, pobočke v Bratislave
54-56 Zo zahraničnej literatúry
Zo zahraničnej literatúry
3
1-7 Stein, I. - Klempová, F.
Kinetika enzymatických reakcií v lyofilizovaných potravinách
8-12 Hořejší, V.
Vývoj lyofilizačních zařízení v ČSSR
13-19 Wartemann, W. - Scharnbeck, M.
Stand und Perspektiven der Gefriertrockung von Lebensmitteln
20-29 Čepelík, F.
Dávkování, briketování a balení sublimačně sušených potravín
30-32 Švábenský, O.
Změny sublimačně sušeného masa při skladování
33-36 Schneider, J.
Dílčí výsledky hodnocení výroby sublimačně sušených potravin v ČSSR
37-39 Půhoný, K.
Obaly pro lyofilizované potraviny
40-44 Pálenkár, P.
Poznatky zo sublimačného sušenia ovocia a zeleniny
45-52 Arpai, J.
Fyzikálno-chemické a technické základy mrazovej sublimácie
53-58 Salková, Z. - Čech, R. - Koišová, A.
Vplyv gama-žiarenia na tukovú zložku hovädzieho mäsa
59-62 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
1-6 Krkošková, B. - Šulc, Š.
Vplyv rôznej skladovacej teploty na úchovu antokyanových farbív jahôd
7-17 Šepitka, A. - Vašicová, J.
Heterocyklické prirodzené farebné látky a ich význam v potravinách
17 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
18-26 Tomasch, P. - Janko, K. - Kučera, A. - Zvalo, M.
K niektorým problémom stavby elektronicko-mechanických zariadení pre triedenie podľa vonkajšej geometrie
27-38 Polányi, E.
Príspevok k hodnoteniu niektorých obalových materiálov z hľadiska ich použitia na balenie mrazených potravín
39-46 Bystrická, E.
Úchova potravín v upravenej atmosfére
47-50 Kačeňák, I.
Klimatotechnológia v potravinárstve
51-53 Z porady špecialistov v konzervovaní potravín v rámci RVHP
Z porady špecialistov v konzervovaní potravín v rámci RVHP
54-56 Zpráva o konferencii
Zpráva o konferencii