Princípy účasti medzinárodných mimovládnych organizácií na práci Komisie Codex Alimentarius

1. Účel

Účelom spolupráce s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami je zabezpečiť Komisii Codex Alimentarius informácie od odborníkov, ich poradenstvo a pomoc, ako aj zabezpečiť, aby organizácie, ktoré reprezentujú významnú súčasť názorov verejnosti, pričom sú autoritami vo svojej odbornej a technickej oblasti, mohli vyjadriť názory svojich členov a hrať významnú úlohu pri zabezpečovaní harmonizácie medziodborových záujmov v štátnom, regionálnom i globálnom meradle.

2. Typy vzťahov

Existuje len jedna kategória vzťahov, menovite „štatút pozorovateľa“; všetky ďalšie kontakty, vrátane pracovných, treba považovať za neformálne.

3. Organizácie oprávnené na „štatút pozorovateľa“

4. Portup na získanie „štatútu pozorovateľa“

5. Práva a povinnosti

6. Prehľad „štatútu pozorovateľa“

Príloha: Informácie požadované od medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré sa uchádzajú o „štatút pozorovateľa“