Aktuality

Európsky projekt PROMISE


projekt

Opis projektu

PROMISE - názov projektu „Ochrana konzumentov pomocou zníženia mikrobiálneho rizika s využitím odborných expertízy“ (angl. Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise).

PROMISE napomáha vytvoreniu multidimenzionálnej siete integrácie nových a prisupujúcich štátov EÚ medzi staré členské štáty EÚ. Primárnou úlohou projektu PROMISE je zlepšenie a rozšírenie integrácie, spolupráce a tranfer vedomostí medzi starými členskými štátmi (15 krajín), novými členskými štátmi a kandidátskymi krajinami EÚ prostredníctvom kolaboratívneho plánu práce, výmeny expertíz, regionálnych tréningov a diseminačných aktivít s ohľadom na potravinovú bezpečnosť konzumentov. Ďalšou významnou úlohou je spolupráca s nezávislými vládnymi orgánizáciami, zodpovednými za potravinovú kvalitu a bezpečnosť, zo starých členských štátov a nových členksých štátov s cieľom posilniť transferu výsledkov výskumu do praxe formou štandardizovanch a harmonizovaných postupov a metód.

Ciele projektu

Ciele projektu možno rozdeliť na výskumné a navýskumné. K výskumným cieľom projektu patria úlohy nasledujúcich pracovných skupín (WP).
WP1: Analýza neznámych vonkajších ciest prenosu potravinárskych patogénnych mikroorganzimov.
WP2: Analýza neznámych vnútorných ciest prenosu potravinárskych patogénnych mikroorganizmov.
WP3: Zber dát z rôznych organizácii zameraných na potravinovú bezpečnosť v rámci EÚ a ich využitie v matematických modeloch.
 

Nevýskumné pracovné skupiny:
WP4: Technický tréning a zlepšenia integrácie.
WP5: Komunikácia s nezávislými vládnymi orgánizáciami zodpovednými za potravinovú kvalitu a bezpečnosť.
WP6: Podporné, prezentačné a diseminačné aktivity.
WP7: Koordinácia a manažment projektu.

Partneri projektu

1 – VUW – Veterinaermedizinische Universitaet Wien (Rakúsko) – koordinátor projektu
2 – BFR – Bundesintitut Fuer Riskobewerung (Nemecko)
3 - IFR – Institute of Food Research (Veľká Británia)
4 - AUA – Agricultural University of Athens (Grécko)
5 - TEAGASC – TEAGASC Agriculture and Food developlment Authority (Írsko)
6 – UoB – Universidad de Burgos (Španielsko)
7 - VRIB – Výzkumný ústav veterinárneho lekárstva (Česká republika)
8 – UL – Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
9 – VMRI – Magyar Tudomanyos Akademia Allatorvos-tudomanyi Kutatointezete (Maďarsko) 
10 - VUP – Výskumný ústav potravinársky (Slovensko) 
11 – UDJG – Universitatea de Jos Din Galati (Rumunsko)
12 - KSL – Kalite sistem laboratuvarlari AS (Turescko)
13 – RTDS - DI Andreas Moser RTD Services (Rakúsko)
14 – VETFAC – University of Zagreb- Faculty of Veterinary Medicine (Chorvátsko)
15 – AGES – Ostereichische Agentur fur Gesunheit and Ernahrungssicherheit Gmbh (Rakúsko)
16 – FSAI – Food Safety Authority of Ireland (Írsko) 
17 – HFSA – Enieos Foreas Eleghou Trofunon (Grécko)
18 – TFSA – Gida Guvenligi Dernegi (Turecko)
19 – NSF – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Si Pentru Sigurata Alimentelor (Rumunsko) 
20 - PHA-SK – Úrad verejného zdravotníctva Slovenske republiky (Slovensko)

Dosiahnuté výsledky VÚP

1. Monitoring hygieny dvoch fariem vyrábajúcich syry z ovčieho nepasterizovaného mlieka 4-krát v priebehu roka.

2. Monitoring prítomnosti významného potravinárskeho patogénneho mikroorganzimu Listeria monocytogenes vo výrobných priestoroch a výrobkoch.

3. Porovnanie klasických kultivačných metód na dôkaz L. monocytogenes vo vzorkách podľa ISO STN EN 11290-1 a rýchlych molekulárno-biologických metód na princípe real-time PCR.

4. Riešenie problematiky inhibície real-time PCR u vzoriek z prostredia výrobní.

5. Riešenie problematiky podozrivých kolónií L. monocytogenes na chromogénnych kultivačných pôdach.

Pracovné stretnutia

kick-off meeting: prípravné stretnutie vo Viedni - 30.1.- 31.1.2012
1. Consortium meeting: Istanbul (Turecko) – 11.6.-12.6.2012
2. Consortium meeting (1.general meeting): Burgos (Španielsko) – 19.11.-21.11.2012
3. Consortium meeting: Bukurešť (Rumunsko) – 13.6.-14.6.2013
4. Consortium meeting (2.general meeting): Dublin (Írsko) – 18.11.-20.11.2012
5. Consortium meeting: Bucharest (Rumunsko)  - 13.6.2013
 

Diseminačné aktivity

  • FoodMicro 2012 – 3.9.-7.9.3012 - posterová prezentácia prvých výsledkov z WP2
  • Mini-konferencia – 26.10.2012 na VÚP Bratislava – dve prednášky oboznamujúce o projekte PROMISE ako aj výsledky z WP2
  • Vydávanie krátkych informatívnych novín – newsletters
  • SEMINÁR: „PROMISE – spolupráca medzi potravinárskym výskumom a štátnymi orgánmi zodpovedných za kvalitu a bezpečnosť potravín na Slovensku“. Dňa 27.3.2013 sa uskutočnil na pôde Výskumného ústavu potravinárskeho seminár v rámci projektu PROMISE, ktorého cieľom bolo priblížiť si navzájom pracoviská, prácu a výsledky z projektu. Seminár bol prioritne určený pre zamestnancov oboch partnerských organizácií, ktoré sú do projektu zapojené, t.j. Výskumného ústavu potravinárskeho a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Seminár poskytol prehľad o projekte, stave riešenia úloh, v ktorých jednotliví partneri participujú ako i o ďalšom postupe v rámci výskumných úloh. Seminár doplnila bohatá diskusia týkajúca sa kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu úradnej kontroly a z pohľadu výskumu.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)