Kritériá na definovanie pracovných priorít

Keď kódexový výbor navrhne, aby sa pripravila norma, kódex praxe alebo súvisiaci text, musí  najprv zohľadniť priority definované Komisiou v strednodobom pracovnom pláne, existujúci relevantný projekt Komisie a výhľad na dokončenie práce v rozumnom časovom intervale.

Kritériá aplikovateľné na všeobecné otázky

 1. Ochrana spotrebiteľa z hľadiska zdravia a falšovania.
 2. Diverzifikácia národnej legislatívy a zjavný alebo možný vplyv na medzinárodný obchod.
 3. Oblasť pôsobnosti a definovanie priorít jednotlivých častí práce.
 4. Práca, ktorú v danej oblasti už vykonali medzinárodné organizácie.
 5. Typ pomocného orgánu navrhnutého na vykonanie práce.

Kritériá aplikovateľné na komodity

 1. Ochrana spotrebiteľov z hľadiska zdravia a falšovania.
 2. Objem produkcie a spotreby v jednotlivých štátoch ako aj obchodovanie medzi štátmi.
 3. Diverzifikácia národnej legislatívy a zjavný alebo možný vplyv na medzinárodný obchod.
 4. Potenciálny medzinárodný a regionálny trh.
 5. Možnosť dodania komodity do noriem.
 6. Zabezpečenie ochrany spotrebiteľov a obchodu existujúcimi alebo navrhovanými normami.
 7. Počet komodít, na ktoré by boli potrebné samostatné normy.
 8. Práca, ktorú v danej oblasti už vykonali medzinárodné organizácie.

Kritériá procesu určenia prioritných látok, ktoré má JMPR vyhodiť

1.  Všeobecné kritériá

1.1 Kritériá na začlenenie látok do prioritného zoznamu

Pesticíd, o začlenení ktorého do prioritného zoznamu sa má uvažovať:

 1. musí byť v členskej krajine registrovaný na používanie;
 2. musí byť dostupný ako komerčný produkt;
 3. nesmie byť taký, o ktorom sa uvažovalo už prv;
 4. musí vyvolávať obavy z rezíduí v alebo na potravinárskych alebo krmivárskych komoditách, ktoré sa dostávajú do medzinárodného obchodu a ich prítomnosť je (alebo môže) vyvolávať obavy o zdravie obyvateľstva a tak vytvárať (alebo potenciálne vytvárať) problémy v medzinárodnom obchode.

1.2 Kritériá na výber potravinárskych komodít, pre ktoré treba stanoviť kódexové MRL alebo EMRL

Komodita, pri ktorej sa uvažuje o definovaní MRL alebo EMRL musí tvoriť zložku medzinárodného obchodu. Vyššia priorita sa dáva komoditám, ktoré predstavujú významný podiel v strave.

Poznámka: Pred návrhom určenia priority pre pesticíd/komoditu sa odporúča, aby vlády skontrolovali, či pesticíd už nie je v kódexovom systéme. Kombinácie pesticíd/komodita, ktoré sa už v kódexovom systéme vyskytujú alebo sa o nich uvažovalo, sa dajú nájsť v kódexových dokumentoch, ktoré sú východiskom diskusií na jednotlivých rokovaniach Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov. Pozrite si dokument z posledného rokovania, či sa s príslušným pesticídom ešte neuvažovalo.

2. Kritériá na určenie priorít

2.1 Nové chemikálie

Pri definovaní priorít na vyhodnotenie nových chemikálií prostredníctvom JMPR sa zvážia tieto kritériá:

 1. Či má chemikália znížené riziko akútnej a/alebo chronickej toxicity u ľudí v porovnaní s inými chemikáliami danej skupiny (insekticíd, fungicíd, herbicíd);
 2. Dátum, kedy bola chemikália nominovaná na vyhodnotenie;
 3. Záväzok sponzora látky, že poskytne podporné údaje na sprehľadnenie s uvedením konkrétneho dátumu dodania údajov;
 4. Dostupnosť regionálnych/národných prehľadov a posúdení rizika, ako aj koordinácia s inými regionálnymi/národnými zoznamami; a
 5. Pridelenie priority novej chemikálii, pričom sa podľa možnosti najmenej 50 % vyhodnotení novej chemikálie týka.

  Poznámka: Krajina, ktorá chemikáliu nominuje, musí na splnenie kritéria, že navrhovaná chemikália je "bezpečnejšou" alebo "menej rizikovou" náhradou chemikálie, poskytnúť:

  1. názov (-vy) chemikálií, ktorých alternatívou je navrhovaná chemikália;
  2. porovnanie akútnej a chronickej toxicity navrhovanej chemikálie s inými chemikáliami v danej klasifikácii (insekticíd, fungicíd, herbicíd);
  3. súhrn výpočtov akútnej a chronickej expozície vyplývajúcej z rôznej výživy, s ktorými uvažoval CCPR; a
  4. ďalšie relevantné informácie na podporu klasifikácie navrhovanej chemikálie ako bezpečnejšej alternatívy.

2.2 Periodické prehodnotenie

Pri určení priorít na prehodnotenie chemikálií prostredníctvom JMPR Komisia zváži tieto kritériá:

 1. Či príjem a/alebo profil toxicity indikuje určitú hladinu obáv o zdravie obyvateľstva;
 2. Chemikálie, ktoré sa toxikologicky nepreverovali vyše 15 rokov a/alebo sa významne nesprehľadnili ich maximálne rezíduá 15 rokov;
 3. Rok, kedy bola chemikália zaradená na zoznam kandidátskych chemikálií na periodické prehodnotenie, pričom ešte nebola prehodnotená;
 4. Dátum, kedy budú dodané údaje;
 5. Či sa vláda niektorého štátu obrátila na CCPR s tým, že daná chemikália spôsobila zlyhanie obchodu;
 6. Či neexistuje nejaká veľmi príbuzná chemikália, ktorá je kandidátom na prehodnotenie, pričom môže byť prehodnotená súčasne; a
 7. Dostupnosť existujúcich označení vyplývajúcich z posledného národného prehodnotenia.

3. Vyhodnotenie

Pri určení priorít pre JMPR na vyhodnotenie toxikológie alebo rezíduí Komisia zváži tieto kritériá:

 1. Dátum, kedy bola dodaná požiadavka;
 2. Záväzok sponzora, že poskytne požadované údaje na sprehľadnenie s určením konkrétneho dátumu dodania údajov;
 3. Či boli údaje dodané v rámci 4-ročného obdobia na vyhodnotenie; a
 4. Charakter a dôvod dodania konkrétnych údajov; napr. môže ísť o požiadavku CCPR.

  Poznámka: Keď JMPR už pesticíd vyhodnotil a boli definované jeho MRL a EMRL alebo GL, nové vyhodnotenie možno iniciovať vtedy, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

  1. Sú dostupné nové toxikologické údaje, ktoré indikujú významnú zmenu ADI alebo ARfD.
  2. Pri periodickom prehodnotení alebo vyhodnotení novej chemikálie môže JMPR zistiť nedostatok údajov, ktoré musia doplniť príslušné štáty alebo iné strany.
  3. CCPR môže chemikáliu zaradiť pod 4-ročné pravidlo, a v takom prípade štát alebo priemysel musí iniciovať podporu konkrétnym MRL a doručiť ich na sekretariát FAO/JMPR.
  4. Štát môže chcieť rozšíriť používanie chemikálie zaradenej do kódexu: znamená to nové MRL pre jednu alebo viac nových komodít. Treba doručiť žiadosť na sekretariát FAO/JMPR.
  5. Štát môže chcieť sprehľadniť MRL v dôsledku zmeny správnej poľnohospodárskej praxe.
  6. CCPR môže požiadať o objasnenie alebo opätovné zváženie odporúčaní JMPR. V takých prípadoch príslušný sekretariát postúpi požiadavku na ďalšie JMPR.
  7. Môže dôjsť k vážnym obavám o zdravie obyvateľstva v súvislosti s príslušným pesticídom, pre ktorý už MRL existuje. V takých prípadoch členské štáty neodkladne upozornia sekretariát WHO/JMPR a poskytnú mu príslušné údaje.