CEx2 / Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách

Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – manažér projektu

Výskumný ústav potravinársky v Bratislave je jedinou organizáciou v SR z hľadiska systematického vedeckého výskumu vzniku a eliminácie kontaminujúcich látok v potravinách. I napriek materiálnemu poddimenzovaniu v predošlých obdobiach organizácia dlhodobo dosahuje významné výsledky na medzinárodnom poli. Realizáciou nového ambiciózneho projektu s názvom „Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách“ podporovaného nenávratným finančným príspevkom prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ na základe zmluvy uzatvorenej dňa 22.12.2009 o poskytnutí NFP vo výške 2 649 854,76 € na obdobie realizácie v trvaní 40 mesiacov od decembra 2009 do marca 2013 v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“ pre prioritnú os 4. „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ vzniká pracovisko európskeho, ba i svetového významu, ktoré významnou mierou pozitívne ovplyvňuje situáciu v oblasti produkcie zdraviu neškodných a bezpečných potravín. Zároveň takto komplexne vybudované pracovisko bude schopné kvalifikovane hodnotiť procesy výroby a podmienky vzniku kontaminantov a výskytu mikroorganizmov v potravinách, ako aj určovať optimálne parametre na predchádzanie, resp. elimináciu týchto látok z potravín. Tým sa vytvoria podmienky pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu nielen na vedeckom poli, ale aj pre spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Svetovou organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo FAO.
 

V posledných troch desaťročiach sa kontaminácia potravinového reťazca najrôznejšími chemickými zlúčeninami stala objektom intenzívneho výskumu a v súčasnej dobe je neoddeliteľnou súčasťou modernej potravinárskej toxikológie. V tejto súvislosti sa kladie dôraz hlavne na také zlúčeniny, ktoré sú schopné meniť genetické informácie živých organizmov a tak vyvolávať závažné ochorenia onkologického charakteru, obzvlášť sa prejavujúce po ich dlhodobom pôsobení na organizmus. Existenciu týchto látok v potravinovom reťazci nepriamo potvrdzuje aj sústavný nárast týchto ochorení, postihujúcich predovšetkým zažívací trakt. K skupinám chemických zlúčenín, ktoré majú schopnosť vyvolávať niektoré druhy ochorení, patria najmä polychlórované alicyklické a cyklické uhľovodíky, mykotoxíny, N-nitrózozlúčeniny, akrylamid, heterocyklické amíny, polychlórované bifenyly a bidenzodioxíny, niektoré medziprodukty rozpadu pesticídov, ťažké kovy a ich zlúčeniny a pod. Eliminácia, zníženie obsahu a obmedzenie vzniku týchto škodlivín v potravinách patrí medzi aktuálne otázky potravinovej bezpečnosti v celosvetovom meradle.
 

Projekt sa realizuje v dvoch etapách:
a) Etapa zameraná na obstarávanie prístrojovej techniky a zariadení. Prístroje sú po ich nadobudnutí uvedené do prevádzky a použité aj na riešenie už prebiehajúcich projektov
b) Etapa zameraná na prípravu projektov riešených na národnej a medzinárodnej úrovni zameraných na problematiku stanovenia kontaminantov, alergénov a mikroorganizmov v potravinách s možnosťou ich eliminácie a hodnotenia vedeckého rizika vyplývajúceho z konzumácie potravín
 

Problematika zdravotného stavu obyvateľstva je súčasťou Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, pretože priamo ovplyvňuje také faktory, ako priemerný vek, zdravé starnutie, šetrenie finančných zdrojov v sociálnych a zdravotných fondoch a v neposlednom rade ovplyvňuje významným spôsobom produktivitu práce. Konzumáciou zdravotne neškodných bezpečných potravín sa výrazne znížia výdavky na liečenie, hospitalizáciu i predčasné úmrtia ľudí v produktívnom veku. Realizácia projektu umožní zvýšiť neškodnosť potravín elimináciou niektorých chemických karcinogénnych látok resp. patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa v súčasnej dobe v potravinách nachádzajú, čím sa prispeje k zvyšovaniu úrovne zdravotnej neškodnosti potravín. Problematika bezpečnosti potravín je aj integrálnou súčasťou vecných priorít výskumu a vývoja definovaných Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, ktorý schválila vláda SR uznesením č.766/2007 dňa 12.septembra 2007, kde problematika bezpečnosti potravín sa nachádza hneď v prvej priorite „Zdravie - kvalita života.“
 

Ďalšie informácie o riešení projektu budeme pravidelne prinášať na webovej stránke VÚP www.vup.sk.
 

Kontakt na manažéra projektu: ciesarova@vup.sk
Ing. Mária Močilanová – manažér publicity