Využitie vedeckých poznatkov pre kvalitné a zdravé potraviny - 26240220090

Anotácia:

Alimentárne ochorenia predstavujú významnú zložku ochorení. Je zrejmé, že výskyt týchto ochorení bude narastať a čeliť tomu je možné len systematickým výskumom týchto príčin. Medzi významné priority patrí efektívne hodnotenie bezpečnosti a kvality potravín a využívanie moderných biotechnologických postupov a metód pri ich analýze. V SR je táto priorita podporená aj „Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 766/2007 dňa 12. septembra 2007, a to v prvej priorite „Zdravie – kvalita života“. Dôležitým prvkom sú analytické metódy na stanovenie mikrobiologických a chemických parametrov potravín. Vývoj v tejto oblasti postupuje k stále citlivejším, selektívnejším, rýchlejším metódam, pričom dôraz sa kladie na výskum a vývoj metód na DNA - analýzu potravín. Táto oblasť je aj súčasťou priorít výskumu v SR, a je súčasťou cieľa Operačného programu Výskum a vývoj,

Výskumu v tejto oblasti sa venujeme aj my a vypracovali a uvádzame do kontrolnej a vývojovej praxe metódy na princípe polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), DNA-DNA hybridizácie a iné postupy využívajúce molekulárno-biologické metódy. TIeto metódy sú striktne viazané na finančne náročné prístroje a zariadenia, Na našom pracovisku je potrebná modernizácia aj všeobecného laboratórneho vybavenia na úroveň, zabezpečujúcu bezpečný, bezkontaminačný výskum, vysokú kvalitu výsledkov a kompatibilitu s bežnými laboratóriami vo vyspelých krajinách.

Udržateľnosť výsledkov projektu je daná existenciou samotnej organizácie, ktorá je jedným z nosných vedomost ných  pilierov rezortu pôdohospodárstva. Podľa Nariadenia č.178/2002 sú členské krajiny povinné realizovať národnéprogramy rozvoja hodnotenia rizika vyplývajúceho z prítomnosti nebezpečných agens v potravinách. V SR je to práve Výskumný ústav potravinársky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, ktorý realizuje túto činnosť akeďže sa jedná o vysoko kvalifikovanú činnosť, žiadny iný subjekt vzhľadom na materiálne a personálne požiadavky nie je schopný túto činnosť vykonávať. Rezort pôdohospodárstva SR v dlhodobom horizonte garantuje finančnú podporu
neinvestičného charakteru na riešenie problematiky bezpečnosti potravín, okrem toho organizácia bude schopná získavať ďalšie projekty ako na medzinárodnej, tak aj národnej scéne minimálne na doterajšej úrovni. Túto skutočnosť podporuje aj stabilizovaný stav vyprofilovaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sú všetci ešte v aktívnom veku s
perspektívou pôsobenia v časovom horizonte minimálne 15 rokov. Tieto skutočnosti jednoznačne dokumentujú udržateľnosť projektu v dlhodobom časovom horizonte. Realizácia projektu umožní zvýšiť bezpečnosť potravín elimináciou niektorých zdraviu škodlivých látok a organizmov, ktoré sa v potravinách vyskytujú, čím sa prispeje k zvýšeniu úrovne zdravotnej neškodnosti potravín. Zabezpečenie zdravotne neškodných potravín pomocou biotechnológie je súčasťou Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, pretože priamo ovplyvňuje také faktory, ako priemerný vek, zdravé starnutie, šetrenie finančnýchzdrojov v sociálnych a zdravotných fondoch a v neposlednom rade ovplyvňuje významným spôsobom produktivitu práce.