Efektívne metódy kontroly pre bezpečné potraviny - 26240220089

Anotácia:

Strategickým cieľom projektu je zaistenie bezpečnosti potravín vytvorením efektívneho, rýchleho a praktického spôsobu ich kontroly vychádzajúceho z inovatívnych vedeckých metód. Zámerom je vytvorenie podmienok pre vývoj špeciálnych detekčných súprav na analýzu potravinárskych produktov. Keďže základom pre kvalitný výskum je vyhovujúce zázemie, najmä technického charakteru je špecifickým cieľom obstaranie nevyhnutného zariadenia potrebných na vykonávanie výskumu a analýz, ako aj pre realizáciu samotného vývoja a overenia prototypov súprav na detekciu nežiaducich kontaminantov v potravinách s ich vyhodnotením a následnou prezentáciou získaných výsledkov.

Udržateľnosť výsledkov projektu je daná existenciou samotnej organizácie, ktorá je jedným z nosných vedomostných pilierov rezortu pôdohospodárstva. Podľa Nariadenia č.178/2002 sú členské krajiny povinné realizovať národné programy rozvoja hodnotenia rizika vyplývajúceho z prítomnosti nebezpečných agens v potravinách. V SR je to práve
NPPC - Výskumný ústav potravinársky, ktorý realizuje túto činnosť a keďže sa jedná o vysoko kvalifikovanú činnosť, žiadny iný subjekt vzhľadom na materiálne a personálne požiadavky nie je schopný túto činnosť vykonávať.

Činnosti realizované počas sledovaného obdobia:

  • príprava vedeckých a odborných publikácií
  • fragmentová analýza DNA na hodnotenie zloženia mikroflóry syrov
  • sterilný odber vzoriek pri spracovaní analýz výrobného prostredia    potravinárskych prevádzok
  • izolácia DNA z mikroorganizmov spôsobujúcich kontamináciu potravín
  • stanovenie koncentrácie DNA v rôznych vzorkách fluorometrickou metódou
  • amplifikácia geneticky charakterizovaných sekvencií pomocou polymerázovej reťazovej reakcie
  • mikroskopická analýza kultúr mikroorganizmov izolovaných z potravín

Rezort pôdohospodárstva SR v dlhodobom horizonte garantuje finančnú podporu neinvestičného charakteru na riešenie problematiky bezpečnosti potravín okrem toho organizácia bude schopná získavať ďalšie projekty ako na medzinárodnej, tak aj národnej scéne minimálne na doterajšej úrovni. Túto skutočnosť podporuje aj stabilizovaný stav vyprofilovaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sú všetci ešte v aktívnom veku s perspektívou pôsobenia včasovom horizonte minimálne 15 rokov. Tieto skutočnosti jednoznačne dokumentujú udržateľnosť projektu v dlhodobom
časovom horizonte.