Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce NPPC VÚP pre partnerské výskumné organizácie a priemysel:
 • Účasť na výskumných projektoch
 • Základný výskum
 • Aplikovaný výskum
 • Vývoj analytických metód  
 • Odborné poradenstvo pre štátnu správu a priemysel
 • Vzdelávacie aktivity, školenia
 • Komplexné služby pre farmárov, malé a stredné potravinárske podniky
  • Zlepšovanie výrobných technológií
  • Inovácie na kľúč
  • Poloprevádzkové overovania výrobných podmienok
  • Výroba marketingových vzoriek
  • Kompletná dokumentácia potravinárskych výrobkov vrátane HACCP
 • Ochrana duševného vlastníctva (pomoc pri príprave patentov, úžitkových vzorov, chráneného zemepisného označenia, chráneného označenia pôvodu, zaručenej tradičnej špeciality, značky kvality SK)
 • Laboratórne skúšky (cenník - TU)

 

Odbor chémie a analýzy potravín:

 • Analýza  nutrientov a cenných zložiek potravín (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín, vitamínov, flavonoidov, fenolových kyselín a pod.) metódami plynovej a kvapalinovej chromatografie
 • Analýza antioxidačných vlastností pomocou paramagnetickej rezonancie (EPR) a celkového obsahu polyfenolov, flavonoidov a farby spektrofotometricky s UV-VIS-NIR
 • Analýza obsahu kontaminantov (akrylamid, HMF, mykotoxíny, patulín, PAH, PCB, etylkarbamát, pesticídy a pod.) pomocou hmotnostnej spektrometrie a UV detekcie (GC-MS/MS, LC-MS/MS, HPLC-DAD) a odborná pomoc pri riešení eliminácie ich tvorby vo výrobnom procese
 • Charakterizácia aromaaktívnych látok spojenými technikami plynovej chromatografie a olfaktometrie (GC-FID, GC-O)
 • Senzorická analýza potravín s panelom trénovaných hodnotiteľov na vybrané komodity
 • Komplexná analýza cereálnych výrobkov
  • Hodnotenie kvality múky na základe reologických vlastností na prístroji Mixolab
  • Hodnotenie textúry na prístroji TA.XT plus
  • Analýza obsahu a aktivity vody (aw meter)
  • Analýza farby výrobkov v systéme CIELab pomocou kolorimetra (X-rite)
 • Komplexná analýza pre vinárstvo a vinohradníctvo
  •  Stanovenie obsahu etanolu a celkového extraktu
  •  Stanovenie obsahu celkového a voľného SO2
  •  Stanovenie celkových a prchavých kyselín
  •  Analýza flavonoidov, fenolových kyselín a resveratrolu s HPLC
  •  Analýza aromatických zlúčenín (vyššie alkoholy, estery, terpény)
  •  Detekcia vírusov a hubových ochorení viniča
  •  Hodnotenie zdravotného stavu vinohradu na mieste
 • Autentifikácia a odhaľovanie falšovania potravín
 • Odlíšenie konvenčne a ekologicky pestovaných plodín
 • Poradenstvo pre bezpečnosť a kvalitu potravín
 • Vzdelávacie a poradenské aktivity, odborné semináre a školenia
 • Laboratórne skúšky (cenník - TU)

Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií:

 • Štúdium a charakterizácia mikroflóry potravinárskych výrobkov modernými molekulárno-biologickými metódami (bryndza, víno a pod.)
 • Kontrola mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (účinok dezinfekčných prostriedkov, charakterizácia kontaminujúce mikroflóry a pod.)
 • Identifikácia patogénnych baktérií v potravinách (Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus sp. a pod.) pomocou PCR metódy
 • identifikácia alergénov v potravinách (vlašské orechy, lieskové orechy, arašidy, pekanové orechy, kešu, pistácie, makadamské orechy, para orechy, zeler)
 • identifikácia rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii (obilniny obsahujúce glutén)

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu:

 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov a poradenstvo (cenník – TU)
 • Predaj potravinových tabuliek (cenník – TU)
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta a ponuka zaškolenia (cenník – TU)
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3e (cenník – TU)
 • Príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • Príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika
 • Prevádzka online potravinovej databázy a databázy cudzorodých látok www.pbd-online.sk (voľne dostupné)
 • Prevádzka odbornej potravinárskej knižnice pre potreby potravinárskeho priemyslu

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou:

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov:

 • návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby;
 • kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie;
 • experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek.

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe:

 • inovácia produktov a technológií;
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov;
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek;
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov;
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh; riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín.

Vzdelávanie:

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami);
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom;
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín;
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy.