Scientific Publications

Journals abstracted in Current Contents

Baxa, S.:
New possibility of chicory utilisation.
Listy cukrovarnické a řepařské, 113, 1997, č. 6, s. 165-167.

Bobek, P. - Galbavý, Š. - Máriássyová, M.:
The effect of red beet (Beta vulgaris var. rubra) fiber on alimentary hypercholesterolemia and chemically induced colon carcinogenesis in rats. (Vplyv vlákniny červenej repy (Beta vulgaris var. rubra) na nutričnú hypercholesterolémiu a chemicky indukovanú karcinogenézu hrubého čreva u potkana.)
Nahrung, 44, 2000, č. 3, s. 184-187.

Brandšteterová, E. - Kubalec, P. - Bovanová, Ľ. - Šimko, P. - Bednáriková, A. - Macháčková, Ľ.:
SPE and MSPD as pre-separation techniques for HPLC of tetracyclines in meat, milk and cheese. (SPE a MSPD ako predseparačné techniky pre stanovenie tetracyklínov v mäse, mlieku a syre metódou HPLC.)
Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 205, 1997, č. 4, s. 311-316.

Brandšteterová, E. - Kubalec, P. - Šimko, P. - Macháčková, Ľ.:
SPE - HPLC determination of trimetoprin in tissue samples. (Stanovenie trimetoprínu metódou HPLC.)
Pharmazie, 51, 1996, s. 984-986. 

Burian, J. - Nguyen, T. - Kľučár, Ľ. - Guller,L. - Loyd-Jones, G. - Stuchlík, S. - Fejdi, P. - Siekel, P. - Turňa, J.:
In vitro and in vivo cloning and phenotype characterisation of tellurite resistance determinant confered by plasmid pTE53 of clinical isolate of Escherichia coli. (Klonovanie in vitro a in vivo a charakterizácia génu teluritovej rezistencie z plazmidu pTE53 z klinického izolátu Escheri­chia coli.)
Folia microbiologica, 43, 1998, č. 6, s. 589-600.

Fábry, S. - Gáborová, S. - Bujdáková, H. - Klobušický, M. - Volleková, A. - Kuchta, T.:
Inhibition of germ tube formation, filamentation and ergosterol biosynthesis in Candida albicans treated with 6-amino-2-n-pentylthiobenzothiazole. (Inhibícia tvorby výpučkov, filamentácie a biosyntézy ergosterolu v Candida albicans účinkom 6-amino-2-n-pentyltiobenzotiazolu.)
Folia Microbiologica, 44, 1999, č. 5, s. 523-526.

Farkaš, P. - Sádecká, J. - Kováč, M. - Siegmund, B. - Leitner, E. - Pfannhauser, W.:
Key odourants of pressure-cooked hen meat. (Charakteristické aromatické látky tlakovo vareného slepačieho mäsa.)
Food Chemistry, 60, 1997, č. 4, s. 617-621.

Gregorová, D. - Augustín, J. - Vrbanová, A. - Sládeková, D. - Cserháti, T.:
Primárna biodegradácia alkylovaných sulfojantarátov zmesnou bakteriálnou kultúrou. (Primary biodegradation of a series of alkyl sulfosuccinates by mixed bacterial culture.)
Folia Microbiologica, 44, 1999, č. 3, s. 323-327.

Holčíková, K.:
CEECFOODS - Network on food composition for Central and Eastern European Countries. (CEECFOODS - sieť databázových stredísk v oblasti zloženia potravín krajín strednej a východnej Európy.)
Journal of Food Composition and Analysis, 13, 2000, č. 4, s. 705-707.

Karovičová, J. - Šimko, P.:
Determination of food synthetic phenolic antioxidants by HPLC. (Stanovenie syntetických fenolických antioxidantov v potravinách metódou HPLC.)
Journal of Chromatography, 882, 2000, s. 271-281.

Kováč, M. - Holčíková, K.:
Food composition data in Eastern Europe. (Dáta o zložení požívatín vo Východnej Európe.)
Food Chemistry, 57, 1996, č. 1, s. 165-169.

Kuchta, T. - Farkaš, P. - Kováč, M.:
Detection of soya in sausages by the analysis of sterols. (Dôkaz sóje v párkoch pomocou analýzy sterolov.)
Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 207, 1998, č. 1, s. 77-79.

Kuchta, T. - Kubinec, R. - Farkaš, P.:
Analysis of hopanoids in bacteria involved in food technology and food contamination. (Analýza hopanoidov v potravinársky významných baktériach.)
FEMS Microbiology Letters, 159, 1998, č. 2, s. 221-225.

Kuchta, T. - Lékaová, C. - Kubinec, R. - Russell, N. J.:
Inhibition of ergosterol biosynthesis is not accompanied by a change in fatty acid composition in Saccharomyces cerevisiae treated with the antifungal agent 6-amino-2-n-pentylthiobenzothia­zole. (Inhibíciu biosyntézy ergosterolu nesprevádza zmena zloženia mastných kyselín v Saccharomyces cerevisiae pod vplyvom antifungálnej látky 6-amino-2-n-pentyltiobenzotiazolu.)
FEMS Microbiology Letters, 150, 1997, č. 1, s. 43-47.

Múčková, M. - Bujdáková, H. - Kuchta, T.:
Synergy between 6-amino-2-n-pentylthiobenzothiazole and ergosterol biosynthesis-inhibiting an­timycotics against Candida albicans in vitro. (Synergizmus medzi 6-amino-2-n-pentyltiobenzo­tiazolom a antimykotikami inhibujúcimi biosyntézu ergosterolu proti Candida albicans in vitro.)
International Journal of Antimicrobial Agents, 15, 2000, č. 2, s. 153-154.

Siegmund, B. - Leitner, E. - Mayer, I. - Farkaš, P. - Sádecká, J. - Pfannhauser, W. - Kováč, M.:
Untersuchungen zur Problematik der Extraktion von Aromastoffen mit der simultanen Destillation-Extraktion nach Likens-Nickerson. (Príspevok ku problematike extrakcie aromatických látok simultánnou destiláciou-extrakciou podľa Likens-Nickersona.)
Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 92, 1996, č. 9, s. 286-290.

Siegmund, B. - Leitner, E. - Mayer, I. - Pfannhauser, W. - Farkaš, P. - Sádecká, J. - Kováč, M.:
5,6-Dihydro-2,4,6-trimethyl-4H-1,3,5-dithiazine - an aroma-active compound formed in course of the Likens-Nickerson extraction. (.)
Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung, 205, 1997, s. 73-75.

Siekel, P. - Mičieta, K.:
Demonstration of proteolytic activity secreted from plant cells. (Preukázanie extracelulárnej proteolytickej aktivity rastlinných buniek.)
Biologia (Bratislava), 53, 1998, č. 6, s. 791-793.

Šimko, P. - Šimon, P. - Khunová, V.:
Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from water by migration into polyethylene. (Odstraňovanie polycyklických aromatických uhľovodíkov z vodného prostredia do poly­etylénu.)
Food Chemistry, 64, 1999, č. 1, s. 157-161.

Štefanovičová, A. - Reháková, H. - Škarková, A. - Rijpens, N., - Kuchta, T.:
Confirmation of presumptive Salmonella colonies by the polymerase chain reaction. (Potvrdenie podozrivých kolónií salmonel polymerázovou reťazovou rekaciou.)
Journal of Food Protection, 61, 1998, č. 10, s. 1381-1383.

Trkov, M. - Majeríková, I. - Jeršek, B. - Štefanovičová, A. - Rijpens, N. - Kuch­ta, T.:
Detection of Salmonella in food over 30 h using enrichment and polymerase chain reaction. (Dôkaz salmonel v potravinách počas 30 h s použitím kultivačného množenia a polymerázovej reťazovej reakcie.)
Food Microbiology, 16, 1999, č. 4, s. 393-399.

Drahovská, H. - Turňa, J. - Piknová, Ľ. - Kuchta, T. - Szitasová, I. - Škarková, A. - Sásik, M.:
Detection of Salmonella by polymerase chain reaction targeted to fimC gene. (Dôkaz salmonel polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén fimC.)
Biológia, 56, 2001, č. 5, s. 607-612.

Ježek, J. - Suhaj, M.:
Application of capillary isotachophoresis for fruit juice authentication. (Aplikácia kapilárnej izotachoforézy na autentifikáciu ovocných štiav.)
Journal of Chromatography A, 916, 2001, č. 1-2, s. 185-189.

Kaclíková, E. - Hanzelová, B. - Pangallo, D. - Kuchta, T.:
La separazione immunomagnetica per ridurre il tempo di rivelazione di Listeria spp. (Imunomagnetická separácia na urýchlenie dôkazu Listeria spp.)
Industrie Alimentari, 40, 2001, č. 4, s. 407-410.

Kaclíková, E. - Kuchta, T. - Kay, H. - Gray, D.:
Separation of Listeria from cheese and enrichment media using antibody-coated microbeads and centrifugation. (Separácia listérií zo syrov a rozmnožovacích médií použitím mikroguľôčok pokrytých protilátkou a centrifugáciou.)
Journal of Microbiological Methods, 46, 2001, č. 1, s. 63-67.

Pangallo, D. - Kaclíková, E. - Kuchta, T. - Drahovská, H.:
Detection of Listeria monocytogenes by polymerase chain reaction oriented to inlB gene. (Dôkaz Listeria monocytogenes polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén inlB.)
New Microbiologica, 24, 2001, č. 4, s. 333-339.

Pangallo, D. - Kuchta, T. - Drahovská, H.:
Preparazione di un controllo interno mimic per una multiplex PCR per la rivelazione di Listeria monocytogenes. (Príprava vnútornej kontroly pre multiplex PCR na dôkaz Listeria monocytogenes.)
Industrie Alimentari, 40, 2001, č. 2, s. 152-154.

Peťka, J. - Etiévant, P. - Callement, G.:
Suitability of different plastic materials for head or nose spaces short therm storage. (Vhodnosť rozličných plastových materiálov pre krátkodobé skladovanie head alebo nose space.)
Analusis, 28, 2000, č. 4, s. 330-335.

Peťka, J. - Mocák, J. - Farkaš, P. - Balla, B. - Kováč, M.:
Classification of Slovak varietal white wines by volatile compounds. (Klasifikácia slovenských odrodových bielych vín pomocou prchavých látok.)
Journal of the Science of Food and Agriculture, 81, 2001, č. 12, s. 1533-1539.

Sádecká, J. - Polonský, J. - Šimko, P. - Karasová, G.:
Determination of citric and isocitric acids in fruit juices by cappilary electrophoresis. (Stanovenie citrónovej a izocitrónovej kyseliny v ovocných šťavách kapilárnou elektroforézou.)
European Food Research and Technology, 213, 2001, č. , s. 161-164.

Ferreira, V. - Peťka, J. - Aznar, M.:
Aroma extract dilution analysis. (Zrieďovacia analýza extraktov aróm.)
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 2002, č. 6, s. 1508-1514.

Karovičová, J. - Kohajdová, Z. - Šimko, P. - Polonský, J. - Lukáčová, D.:
Determination of biogenic amines during lactic acid fermentation of vegetable juices. (Stanovenie biogénnych amínov vznikajúcich v zeleninových šťavách počas fermentácie baktériami mliečneho kvasenia.)
Chemické listy, 96, 2002, č. , s. 164-165.

Kováč, M. - Holčíková, K.:
Introduction. (Úvod.)
Journal of Food Composition and Analysis (Proceedings from the 4th International Food Data Conference), 15, 2002, Special Issue, s. .

Máriássyová, M. - Šilhár, S.:
Antioxidants from grape marc. (Antioxidanty z hroznových výliskov.)
Chemické listy, 96, 2002, č. S, s. S170-S171.

Pangallo, D. - Karpíšková, R. - Turňa, J. - Kuchta, T.:
Typing of food-borne Listeria monocytogenes by the optimized repetitive extragenic palindrome-based polymerase chain reaction (REP-PCR). (Typizácia Listeria mono­cy­togenes izolovaných z potravín optimalizovanou polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na repetitívne extragénové palindrómy (REP-PCR).)
New Microbiologica, 24, 2002, č. , s. 449-454.

Piknová, Ľ. - Štefanovičová, A. - Drahovská, H. - Sásik, M. - Kuchta, T.:
Detection of Salmonella in food, equivalent to ISO 6579, by a three-days polymerase chain reaction-based method. (Dôkaz salmonel v potravinách ekvivalentný ISO 6579 použitím trojdňovej metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcii.)
Food Control, 13, 2002, č. 3, s. 191-194.

Piknová, Ľ. - Štefanovičová, A. - Farkaš, P. - Pangallo, D. - Kuchta, T.:
Rivelazione di soia in prodotti di carne mediante PCR e analisi degli steroli. (Dôkaz sóje v mäsových výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou a analýzou sterolov.)
Industrie Alimentari, 41, 2002, č. 2, s. 163-166.

Šimko, P.:
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and liquid smoke flavourings by gas chromatography and high pressure liquid chromatography. (Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených mäsových výrobkov a kvapalných údiacich preparátoch plynovou chromatografiou a vysokotlakovou kva­pa­li­novou chromatografiou.)
Journal of Chromatography B, 770, 2002, č. 1-2, s. 3-18.

Šimko, P. - Šimon, P. - Belajová, E.:
Interaction of polyethylene terephtalate packaging with polycyclic aromatic hydro­carbons contained in vegetable oil and water. (Interakcia polyetyléntereftalátu s poly­cyklickými aromatickými uhľovodíkmi obsiahnutými v rastlinnom oleji a vode.)
Chemické listy, 96, 2002, č. , s. 141-144.

Ferreira, V. - PeŤka, J. - Aznar, M. - Cacho, J.:
Quantitative gas chromatography-olfactometry. Analytical characteristics of a panel of judges using a simple quantitative scale as gas chromatography detector. (.)
Journal of Chromatography A, 1002, 2003, č. , s. 169-178.

Kaclíková, E. - Pangallo, D. - Drahovská, H. - Oravcová, K. - Kuchta, T.:
Detection of Listeria monocytogenes in food, equivalent to EN ISO 11290-1 or ISO 10560, by a three-days polymerase chain reaction-based method. (Dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách ekvivalentný EN ISO 11290-1 alebo ISO 10560 použitím trojdňovej metódy založenej na polymerázovej reťazovej reakcii.)
Food Control, 14, 2003, č. 3, s. 175-179.

Karovičová, J. - Kohajdová, Z. - Šimko, P. - Lukáčová, D.:
Using capillary isotachophoresis for the determination of biogenic amines and D-isocitric acid in food products. (Využitie kapilárnej izotachoforézy na stanovenie biogénnych amínov a D-izo­citrónovej kyseliny v potravinárskych výrobkoch.)
Nahrung, 47, 2003, č. 3, s. 188-190.

Koreňovská, M.:
Optimization of selenium determination in vegetables, fruits, and dairy products by flow injection hydride generation atomic absorption spectrometry. (Optimalizácia stanovenia selénu v zelenine, ovocí a mliečnych výrobkoch metódou hydridovej generácie atómovej absorpčnej spektrometrie.)
Chemical Papers (Chemické Zvesti), 57, 2003, č. 3, s. 155-157.

Krahulcová, J. - Pangallo, D. - Piknová, Ľ. - Siekel, P. - Kuchta, T.:
Polymerase chain reaction for the detection of Phaseolus vulgaris beans in chestnut purée. (Polymerázová reťazová reakcia na dôkaz fazule Phaseolus vulgaris v gaštanovom pyré.)
European Food Research and Technology, 217, 2003, č. 1, s. 80-82.

Lauková, D. - Valík, Ľ. - Görner, F. - Schmidt, Š.:
Quantitative analysis of acid tolerance Candida maltosa YP1. (Kvantitatívna analýza acidotolerantnej kvasinky Candida maltosa YP1.)
Chemické listy (Special Issue - 55. zjazd chemických spoločností, 8.-12. september 2003 Košice), 97, 2003, č. 8, s. 794.

Belajová, E. - Suhaj, M.:
Determination of phenolic constituents in citrus juices: Method of high performance liquid chromatography. (Stanovenie fenolických zložiek v citrusových šťavách: Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie.)
Food Chemistry, 86, 2004, č. 3, s. 339-343.

D'Agostino, M. - Wagner, M. - Vazquez-Boland, J. A. - Kuchta, T. - Karpíšková, R. - Hoorfar, J. - Novella, S. - Scorti, M. - Ellison, J. - Murray, A. - Fernandes, I. - Kuhn, M. - Pazlarová, J. - Heuvelink, A. - Cook, N.:
A validated PCR-based method to detect Listeria monocytogenes using raw milk as a food model - towards an international standard. (Validovaná PCR-metóda na dôkaz Listeria mo­nocytogenes s použitím surového mlieka ako modelovej potraviny - príprava medzinárodnej normy.)
Journal of Food Protection, 67, 2004, č. 8, s. 1646-1655.

Dovičovičová, Ľ. - Olexová, L. - Pangallo, D. - Siekel, P. - Kuchta, T.:
Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of celery (Apium graveolens) in food. (Polymerázová reťazová reakcia (PCR) na dôkaz zeleru (Apium graveolens) v potravinách.)
European Food Research and Technology, 218, 2004, č. 5, s. 493-495.

Farkaš, P. - Hollá, M. - Vaverková, S.:
Composition of the essential oil from the flowerheads of Chamaemelum nobile (L.) All. (Asteraceae) cultivated in Slovak Republic. (.)
Journal of Essential Oil Research, 15, 2003, č. 2, s. 83-85.

Ferancová, A. - Heilerová, Ľ. - Korgová, E. - Šilhár, S. - Štepánek, I. - Labuda, J.:
Anti/pro-oxidative properties of selected standard chemicals and tea extracts investigated by DNA-based electrochemical biosensor. (Anti/pro-oxidačné vlastnosti vybraných štandardov a čajových extraktov hodnotených DNA elektrochemickým biosenzorom.)
European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 4, s. 416-420.

Heilerová, Ľ. - Bučková, M. - Tarapčík, P. - Šilhár, S. - Labuda, J.:
Comparison of antioxidative activity data for aqueous extracts of lemon balm, oregano, thyme and agrimony obtained by conventional methoda and the DNA-based biosensor. (Porovnanie údajov antioxidačnej aktivity pre rastlinné extrakty medovky lekárskej, pamajoránu obyčajného, materinej dúšky a repíka lekárskeho získanými bežnými metódami a DNA biosenzorom.)
Czech Journal of Food Sciences, 21, 2003, č. 2, s. 78-84.

Kaclíková, E. - Oravcová, K. - Kuchta, T. - Pangallo, D.:
Comparison of three polymerase chain reaction-based methods for the detection of Liste­ria monocytogenes in food. (Porovnanie troch metód založených na polymerázovej reťazovej reakcii na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.)
Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 12, 2004, č. 2, s. 107-113.

Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Kováč, M.:
Assessment of Slovak population exposure to lead. (Expozícia obyvateľstva olovom v Slovenskej republike.)
European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 3, s. 254-259.

Labuda, J. - Bučková, M. - Heilerová, Ľ. - Šilhár, S. - Štepanek, I.:
Evaluation of the redox properties and anti/pro-oxidant effects on selected flavonoids by mean of a DNA-based electrochemical biosensor. (Hodnotenie redox vlastností a anti/prooxidačný efekt vybratých flavonoidov DNA elektrochemickým biosenzorom.)
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 2003, č. , s. 168-173.

 Malorny, B. - Cook, N. - D'Agostino, M. - De Medici, D. - Croci, L. - Abdulmawjood, A. - Fach, P. - Karpíšková, R. - Aymerich, T. - Kwiatek, K. - Kuchta, T. - Hoorfar, J.:
Multicenter validation of PCR-based method for detection of Salmonella in chicken and pig samples. (Medzilaboratórna skúška PCR-metódy na dôkaz salmonel v kuracích a prasačích vzorkách.)
Journal of AOAC International, 87, 2004, č. 4, s. 861-866.

Olexová, L. - Dovičovičová, Ľ. - Kuchta, T.:
Comparison of three types of methods for the isolation of DNA from flours, biscuits and instant paps. (Porovnanie troch typov metód na izoláciu DNA z múk, keksov a instantných kaší.)
European Food Research and Technology, 218, 2004, č. 4, s. 390-393.

Piknová, Ľ. - Kaclíková, E. - Pangallo, D. - Polek, B. - Kuchta, T.:
Quantification of Salmonella by 5'-nuclease real-time polymerase chain reaction targeted to fimC gene. (Kvantifikácia salmonel 5'-nukleázovou real-time polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén fimC.)
Current Microbiology, 49, 2004, č. 6, s. 383-387.

Piknová, Ľ. - Kuchta, T. - Drahovská, H. - Pangallo, D.:
Determination of recovery rates of DNA from food using exogenous linear DNA fragments. (Stanovenie výťažnosti DNA z potravín použitím exogénnych lineárnych fragmentov DNA.)
Industrie Alimentari, 43, 2004, č. 10, s. 1129-1132.

Schmidt, S. - Niklová, I. - Pokorný, J. - Farkaš, P. - Sekretár, S.:
Antioxidant activity of evening primrose phenolics in sunflower and rapeseed oils. (.)
European Journal of Lipid Science And Technology, 105, 2003, č. 8, s. 427-435.

Stroka, J. - Daško, Ľ. - Spangenberg, B. - Anklam, E.:
Determination of the mycotoxin, sterigmatocystin, by thin-layer chromatography and reagent-free derivatisation. (Stanovenie mykotoxínu, sterigmatocystínu, tenkovrstvovou chromato­grafiou derivatizáciou bez reagentov..)
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27, 2004, č. 13, s. 2101-2111.

Šimko, P. - Šimon, P. - Belajová, E.:
Lowering of concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in liquid media by sorption into polyethylene terephtalate - a model study. (Znižovanie koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov v kvapalnej fáze sorpciou do polyetylén tereftalátu - modelová štúdia.)
European Food Research and Technology, 219, 2004, č. 3, s. 273-276.

Tilemann, I. - Tokhtaeva, E. - Sedlarova, E. - Barth, A. - Valent, A. - Siekel, P. - Duricek, M.:
Lactase in immobilised cells of watermelon. (Laktáza v imobilizovaných bunkách vodného melónu.)
Chemistry of Natural Compounds, 39, 2003, č. , s. 394-398.

Barth, A. - Siekel, P. - Sedlárová, E. - Valent, A. - Tokhtaeva, E.:
Study of immobilized and extracellular aminopeptidases of watermelon. (Štúdium imobilizovaných a extracelulárnych aminopeptidáz melónu.)
Acta Histochemica, 107, 2005, č. 4, s. 253-259.

Brežná, B. - Hudecová, L. - Kuchta, T.:
Detection of peanuts in food products by real-time polymerase chain reaction. (Dôkaz arašidov v potravinárskych výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou v usporiadaní real time.)
Archiv für Lebensmittelhygiene, 56, 2005, č. 5, s. 112-113.

Ciesarová, Z.:
Minimization of acrylamide content in food. (Minimalizácia obsahu akrylamidu v potravinách.)
Chemické listy, 99, 2005, č. 7, s. 483-491.

Daško, Ľ. - Belajová, E. - Rauová, D. - Kováč, M.:
Determination of ochratoxin A in beer. (Stanovenie ochratoxínu A v pive.)
Czech Journal of Food Science, 23, 2005, č. 2, s. 69-73.

Daško, Ľ. - Rauová, D. - Belajová, E. - Kováč, M.:
Determination of fumonisins B1 and B2 in beer. (Stanovenie fumonizínu B1 a B2 v pive.)
Czech Journal of Food Science, 23, 2005, č. 1, s. 20-26.

Kaclíková, E. - Krascsenicsová, K. - Pangallo, D. - Kuchta, T.:
Detection and quantification of Citrobacter freundii and C. braakii by 5′ nuclease polymerase chain reaction. (Dôkaz a kvantifikácia Citrobacter freundii a C. braakii 5′-nukleázovou polymerázovou reťazovou reakciou.)
Current Microbiology, 51, 2005, č. 4, s. 229-232.

Kaclíková, E. - Pangallo, D. - Oravcová, K. - Drahovská, H. - Kuchta, T.:
Quantification of Escherichia coli by kinetic 5'-nuclease polymerase chain reaction (real-time PCR) oriented to sfmD gene. (Kvantifikácia Escherichia coli kinetickou 5'-nukleázovou polymerázovou reťazovou reakciou (real-time PCR) orientovanou na gén sfmD.)
Letters in Applied Microbiology, 41, 2005, č. 2, s. 132-135.

Koreňovská, M. - Suhaj, M.:
Application of GF-AAS methods for As3+ and As5+ determination in fish products. (Aplikácia metódy GF-AAS na stanovenie As3+ a As5+ v rybích produktoch.)
Chemical Papers, 59, 2005, č. 3, s. 153-156.

Koreňovská, M. - Suhaj, M.:
Identification of some Slovakian and European wines origin by the use of factor analysis of elemental data. (Identifikácia pôvodu slovenských a európskych vín využitím faktorovej analýzy elementálnych dát.)
European Food Research and Technology, 221, 2005, č. 3-4, s. 550-558.

Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Kováč, M.:
Assessment of Slovak population exposure to cadmium. (Expozícia obyvateľstva kadmiom v Slovenskej republike.)
European Food Research and Technology, 221, 2005, č. 5, s. 700-706.

Krkošková, B. - Mrázová, Z.:
Prophylactic components of buckwheat. (Profylaktické zložky pohánky.)
Food Research International, 38, 2005, č. 5, s. 561-568.

Mikasová, E. - Drahovská, H. - Szemes, T. - Kuchta, T. - Karpíšková, R. - Sásik, M. - Turňa, J.:
Characterization of Salmonella enterica serovar Typhimurium strains of veterinary origin by molecular typing methods. (Charakterizácia kmeňov Salmonella enterica sérovar Typhimurium veterinárneho pôvodu molekulárno-biologickými typizačnými metódami.)
Veterinary Microbiology, 109, 2005, č. 1-2, s. 113-120.

Mikasová, E. - Oravcová, K. - Kaclíková, E. - Kuchta, T. - Drahovská, H.:
Typing of food-borne Listeria monocytogenes by polymerase chain reaction - restriction enzyme analysis (PCR-REA) and amplified fragment length polymorphism (AFLP). (Typizácia Listeria monocytogenes kontaminujúcich potraviny použitím polymerázovej reťazovej reakcie - restrikčnej analýzy (PCR-REA) a polymorfizmu amplifikovaných fragmentov (AFLP).)
New Microbiologica, 28, 2005, č. 3, s. 265-270.

Peťka, J. - Ferreira, V. - Cacho, J.:
Posterior evaluation of odour intensity in Gas chromatography - olfactometry: comparison of methods for calculation of panel intensity and their consequences. (Následné hodnotenie intenzity vône v plynovej chromatografii - olfaktometrii: porovnanie metód výpočtu celkovej intenzity a ich dôsledkov.)
Flavour and Fragrance Journal, 20, 2005, č. 3, s. 278-287.

Siekel, P.:
Safe production of genetically modified food. (Bezpečná produkcia geneticky modifikovaných potravín.)
Biologia, 60, 2005, č. Suppl. 17, s. 159-162.

Stano, J. - Mičieta, K. - Siekel, P. - Blanáriková, V.:
Determination of alfa-glucosidase activity secreted by californian poppy cells Eschscholtzia californica. (Stanovenie alfa-glukozidázovej aktivity sekretovanej z buniek Kalifornského maku Eschscholtzia californica.)
Biologia, 60, 2005, č. 4, s. 477-478.

Suhaj, M. - Koreňovská, M.:
Application of elementary analysis for identification of wine origin. (Aplikácia elementárnej analýzy na identifikáciu pôvodu vín.)
Acta Alimentaria, 34, 2005, č. 4, s. 393-401.

Šimko, P.:
Factors affecting elimination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat foods and liquid smoke flavors. (Faktory ovplyvňujúce elimináciu polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených mäsových výrobkoch a kvapalných údiacich preparátoch.)
Molecular Nutrition & Food Research, 40, 2005, č. 7, s. 637-647.

Šimko, P. - Skláršová, B. - Šimon, P. - Belajová, E.:
Decrease of benzo(a)pyrene concentration in rapeseed oil packed in polyethylene terephtalate. (Znižovanie koncentrácie benzo(a)pyrénu v repkovom oleji balenom do polyetylén tereftalátu.)
European Journal of Lipid Science and Technology, 107, 2005, č. 3, s. 187-192.

Brežná, B. - Hudecová, L. - Kuchta, T.:
Detection of pea in food by real-time polymerase chain reaction (PCR). (Dôkaz hrachu v potravinách použitím real-time polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).)
European Food Research and Technology, 222, 2006, č. 5-6, s. 600-603.
 

Brežná, B. - Hudecová, L. - Kuchta, T.:
A novel real-time polymerase chain reaction (PCR) method for the detection of walnuts in food. (Nová real-time polymerázová reťazová reakcia (PCR) na dôkaz vlašských orechov v potravinách.)
European Food Research and Technology, 223, 2006, č. 3, s. 373-377.

Ciesarova, Z. - Kiss, E. - Boegl, P.:
Impact of L-asparaginase on acrylamide content in potato product. (Vplyv L-asparaginázy na obsah akrylamidu v zemiakových produktoch.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 141-146.

Ciesarová, Z. - Kiss, E. - Kolek, E.:
Study of factors affecting acrylamide levels in model systems. (Štúdium faktorov ovplyvňujúcich hladinu akrylamidu v modelových systémoch.)
Czech Journal of Food Sciences, 24, 2006, č. 3, s. 133-137.

Daško, Ľ. - Rauová, D. - Belajová, E.:
Comparison of the suitability of derivatisation agents in HPLC - fluorescence detection analysis of fumonisins. (Porovnanie vhodnosti derivatizačných činidiel v HPLC - analýza fumonizínov prostredníctvom fluorescenčnej detekcie.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 127-133.

Dobríková, E. - Šalgovičová, D.:
Evaluation of soil and agricultural products’ contamination in the Spiš District of Slovakia. (Zhodnotenie kontaminácie pôdy a poľnohospodárskej produkcie v oblasti stredného Spiša.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 134-139.

Kolek, E. - Šimko, P. - Šimon, P.:
Inhibition of acrylamide formation in asparagine/D-glucose model system by NaCl addition. (Inhibícia tvorby akrylamidu z asparagínu a D-glukózy prídavkom NaCl.)
European Food Research and Technology, 224, 2006, č. 2, s. 283-284.

Kolek, E. - Šimko, P. - Šimon, P.:
Effect of NaCl on the decrease of acrylamide content in a heat-treated model food matrix. (Vplyv NaCl na zníženie obsahu akrylamidu v tepelne opracovaných potravinových matriciach.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 17-20.

Koreňovská, M.:
Determination of arsenic, antimony, and selenium by FI-HG-AAS in foods consumed in Slovakia. (Stanovenie arzénu, antimónu a selénu metódou FI-HG-AAS v potravinách konzumovaných na Slovensku.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 2, s. 84-88.

Krascsenicsová, K. - Kaclíková, E. - Kuchta, T.:
Growth of Salmonella enterica in model mixed cultures during a two-step enrichment. (Rast Salmonella enterica v modelových zmesných kultúrach počas dvojstupňového rozmnoženia.)
New Microbiologica, 29, 2006, č. 4, s. 261-267.

Krascsenicsová, K. - Kaclíková, E. - Pangallo, D. - Siekel, P. - Girotti, S. - Kuchta, T.:
Detection of Salmonella enterica in food on the next day after the sample collection using 5‘-nuclease polymerase chain reaction with end-point fluorimetry. (Dôkaz Salmonella enterica v potravinách v nasledujúci deň po odbere vzorky s použitím 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie s diskontinuálnou fluorometriou.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 30-33.

Kretová, M. - Grones, J.:
Construction of shuttle vectors from pAP1 plasmid for cloning into Escherichia coli and Acetobacter strains. (.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 110-114.

Lešková, E. - Mosnáčková, J. - Kováčiková, E. - Košická, M. - Porubská, J. - Holčíková, K.:
Vitamin losses: Retention during heat treatment and continual changes expressed by mathematical models. Review. (Straty vitamínov: Retencia počas tepelného spracovania a kontinuálne zmeny vyjadrené matematickými modelmi. Prehľadový článok.)
Journal of Food Composition and Analysis, 19, 2006, č. 1, s. 252-276.

Máriássyová, M.:
Antioxidant activity of some herbal extracts in rapeseed and sunflower oils. (Antioxidačná aktivita vybraných rastlinných extraktov v repkovom a slnečnicovom oleji.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 3, s. 104-109.

Olexová, L. - Dovičovičová, Ľ. - Švec, M. - Siekel, P. - Kuchta, T.:
Detection of gluten-containing cereals in flours and “gluten-free” bakery products by polymerase chain reaction. (Dôkaz obilnín obsahujúcich glutén v múkach a "bezgluténových" pekárskych výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou.)
Food Control, 17, 2006, č. 3, s. 234-237.

Oravcová, K. - Kaclíková, E. - Krascsenicsová, K. - Pangallo, D. - Brežná, B. - Siekel, P. - Kuchta, T.:
Detection and quantification of Listeria monocytogenes by 5'-nuclease polymerase chain reaction targeting the actA gene. (Dôkaz a kvantifikácia Listeria monocytogenes 5'-nukleázovou polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na gén actA.)
Letters in Applied Microbiology, 42, 2006, č. 1, s. 15-18.

Panghyová, E. - Kačenová, D. - Hajdušková, S. - Matulová, M. - Kiss, E.:
Influence of free linoleic acid on the fatty acids profile of fermentation by selected probiotic bacteria. (Vplyv voľnej kyseliny linolovej na profil mastných kyselín vo fementácii vybranými probiotickými baktériami.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 159-165.

Piknová, Ľ. - Kuchta, T.:
Concentration dependence of recovery rates of an exogenous short linear DNA fragment from soya flour. (Koncentračná závislosť výťažností exogénneho krítkeho lineárneho fragmentu DNA zo sójovej múky.)
European Food Research and Technology, 223, 2006, č. 1, s. 143-145.

Polovka, M.:
EPR spectroscopy: A tool to characterize stability and antioxidant properties of foods. (EPR spektroskopia: Nástroj na monitorovanie stability a antioxidačných vlastností potravín.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 1-11.

Polovka, M. - Polovková, J. - Vizárová, K. - Kirschnerová, S. - Bieliková, L. - Vrška, M.:
The application of FTIR spectroscopy on characterization of paper samples, modified by Bookkeeper process. (Využitie FT-IR spektroskopie na sledovanie zmien vo vzorkách papiera, ošetreného procesom Bookkeper.)
Vibrational Spectroscopy, 41, 2006, č. 1, s. 112-117.

Skláršová, B. - Šimko, P. - Šimon, P. - Belajová, E.:
Diffusion and adsorption of BaP from vegetable oils onto polyethylene terephtalate and low density polyethylene package. (Difúzia a adsorpcia BaP z rastlinných olejov na obaly z polyetylén tereftalátu a polyetylénu s nízkou hustotou.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 1, s. 12-16.

Stešková, A. - Morochovičová, M. - Lešková, E.:
Vitamin C degradation during storage of fortified foods. (Degradácia vitamínu C počas skladovania fortifikovaných potravín.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 2, s. 55-61.

Suhaj, M.:
Spice antioxidants isolation and their antiradical activity: a review. (Izolácia antioxidantov korenín a ich antiradikálová aktivita: prehľad.)
Journal of Food Composition and Analysis, 19, 2006, č. 6-7, s. 531-537.

Suhaj, M. - Koreňovská, M.:
Distribution of selected elements as wine origin markers in the wine-making products. (Distribúcia selektívnych prvkov ako markerov pôvodu vín v produktoch výroby vína.)
Czech Journal of Food Sciences, 24, 2006, č. 5, s. 232-240.

Suhaj, M. - Rácová, J. - Polovka, M. - Brezová, V.:
Effect of gamma-irradiation on antioxidant activity of black pepper (Piper nigrum L.). (Efekt gama žiarenia na antioxidačnú aktivitu čierneho korenia (Piper nigrum L.).)
Food Chemistry, 97, 2006, č. 4, s. 696-704.

Šalgovičová, D. - Krížová, S.:
Exposure of the population of the Slovak Republic to nitrates. (Záťaž obyvateľstva Slovenskej republiky dusičnanmi.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 2, s. 89-95.

Šalgovičová, D. - Zmetáková, Z.:
Polychlorinated biphenyls in muscle tissue of freshwater fish in East Slovakia. (Polychlórované bifenyly v svalovine sladkovodných rýb na Východnom Slovensku.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 171-178.

Šimko, P. - Kolek, E. - Skláršová, B. - Šimon, P.:
Removal of benzene from water by adsorption on polymer materials. (Odstraňovanie benzénu z vody adsorbciou na polymérne materiály.)
Journal of Food and Nutrition Research, 45, 2006, č. 4, s. 179-182.

Šimko, P. - Skláršová, B. - Šimon, P. - Belajová, E.:
Influence of package materials on benzo(a)pyrene concentration in sunflower oil. (Vplyv obalového materiálu na koncentráciu benzo(a)pyrénu v slnečnicovom oleji.)
Czech Journal of Food Sciences, 24, 2006, č. 3, s. 143-148.

BELAJOVÁ, E. - RAUOVÁ, D.:
Determination of ochratoxin A and its occurence in wines of Slovakian retail. (Stanovenie ochratoxínu A a jeho výskyt vo vínach slovenskej maloobchodnej siete.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 68-74.

BELAJOVÁ, E. - RAUOVÁ, D. - DAŠKO, Ľ.:
Retention of ochratoxin A and fumonisin B1 and B2 from beer on solid surfaces: comparison of efficiency of adsorbents with different origin. (Retencia ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva na pevných povrchoch: porovnanie účinnosti adsorbentov rôzneho pôvodu.)
European Food Research and Technology, 224, 2007, č. 3, s. 301-308.

BUJŇÁKOVÁ, D. - KMEŤ, V. - KACLÍKOVÁ, E. - KMEŤOVÁ, M.:
Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli in meat swabs by TaqMan real-time PCR targeting stx genes. (Dôkaz Escherichia coli produkujúcich shiga-toxín v steroch z mäsa použitím PCR typu TaqMan s kontinuálnou fluorometriou orientovanou na gény stx.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 97-100. 

DOBRÍKOVÁ, E. - SVĚTLÍKOVÁ, A.:
Occurence of benzo[a]pyrene in some foods of animal origin in the Slovak Republic. (Výskyt benzo[a]pyrénu vo vybraných potravinách živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 181-185. 

HORVÁTHOVÁ, J. - SUHAJ, M. - POLOVKA, M.:
Effect of gamma irradiation on trichromatic values of some spices. (Efekt gama žiarenia na trichromatické parametre niektorých korenín.)
Chemical Papers, 61, 2007, č. 4, s. 282-285. 

HORVÁTHOVÁ, J. - SUHAJ, M. - POLOVKA, M. - BREZOVÁ, V. - ŠIMKO, P.:
The influence of gamma-irradiation on the formation of free radicals and antioxidant status of oregano. (Vplyv gama žiarenia na tvorbu voľných radikálov a antioxidačný stav oregana.)
Czech Journal of Food Science, 25, 2007, č. 3, s. 131-143.

HORVÁTHOVÁ, J. - SUHAJ, M. - ŠIMKO, P.:
Effect of thermal treatment and storage on antioxidant activity of some spices. (Efekt tepelného opracovania a skladovania na antioxidačnú aktivitu niektorých korenín.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 1, s. 20-27. 

JANEKOVÁ, K. - ŠINKOVÁ, T.:
Dietary intake of nitrates and nitrites in boarding schools of the Slovak Republic. (Príjem dusičnanov a dusitanov v internátnych školách v Slovenskej republike.)
Acta Alimentaria, 36, 2007, č. 3, s. 421-429. 

KAROVIČOVÁ, J. - LEHKOŽIVOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - SUHAJ, M.:
Stanovenie náhradných sladidiel a doznievanie sladkej chuti nealkoholických nápojov. (Determination of alternative sweeteners and declining the sweet taste of non alcoholic beverages.)
Chemické listy, 101, 2007, č. 2, s. 171-175. 

KOLEK, E. - ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. - GATIAL, A.:
Confirmation of polymerisation effects of sodium chloride and its additives on acrylamide by infrared spectrometry. (Potvrdenie polymerizácie akrylamidu pomocou infračervenej spektrometrie.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 1, s. 39-44. 

KOLEK, E. - ŠIMON, P. - ŠIMKO, P.:
Nonisothermal kinetics of acrylamide elimination and its acceleration by table salt - a model study. (Neizotermická kinetika eliminácie akrylamidu a jej urýchlenie pomocou kuchynskej soli – modelová štúdia.)
Journal of Food Science, 72, 2007, č. 6, s. E341-E344. 

KOREŇOVSKÁ, M. - SUHAJ, M.:
Identification of Slovakian, Polish and Romanian bryndza cheese origin by the factor analysis of some elemental data. (Identifikácia pôvodu slovenskej, poľskej a rumunskej bryndze faktorovou analýzou elementálnych dát.)
European Food Research and Technology, 225, 2007, č. 5-6, s. 707-713. 

KRASCSENICSOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - KUCHTA, T.:
Comparison of four real-time polymerase chain reaction-based methods for the detection of Salmonella enterica in food. (Porovnanie štyroch metód na dôkaz Salmonella enterica v potravinách založených na polymerázovej reťazovej reakcie s kontinuálnou fluorometriou.)
Archiv für Lebensmittelhygiene, 58, 2007, č. 3, s. 95-97. 

KRASCSENICSOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - KUCHTA, T.:
Comparison of blocked thermostable DNA polymerases with different activation periods at the direct detection of enterobacterial cells by real-time polymerase chain reaction. (Porovnanie blokovaných termostabilných DNA polymeráz s rôznou dobou aktivácie pri priamej detekciienterobakteriálnych buniek polymerázovou reťazovou reakciou s kontinuálnou fluorometriou.)
Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 15, 2007, č. 3, s. 240-243. 

KUCHTA, T. - KRASCSENICSOVÁ, K. - BÁNRÉTI, G.:
Optimization of fluorescence measurement in duplex real-time PCR with TaqMan probes labeled with VIC and quenched by TAMRA. (Optimalizácia merania fluorescencie v duplexnej real-time PCR so sondami typu TaqMan označenými farbivom VIC a zhášanými farbivom TAMRA.)
BioTechniques, 42, 2007, č. 2, s. 147-149. 

MIKULAJOVÁ, A. - TAKÁCSOVÁ, M. - RAPTA, P. - BRINDZOVÁ, L. - ZALIBERA, M. − NÉMETH, K.:
Total phenolic contents and antioxidant capacities of cereal and pseudocereal genotypes. (.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 150-157. 

MINAROVIČOVÁ, J. - KACLÍKOVÁ, E. - KRASCSENICSOVÁ, K. - SIEKEL, P.:
Detection of Cryptosporidium parvum by polymerase chain reaction. (Detekcia Cryptosporidium parvum pomocou polymerázovej reťazovej reakcie.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 58-62. 

NÉMETH, K. - PISKUŁA, M. K.:
Food content, processing, absorption and metabolism of onion flavonoids. (Obsah v potravinách, spracovanie, absorpcia a metabolizácia flavonoidov cibule.)
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 47, 2007, č. 4, s. 397-409. 

ORAVCOVÁ, K. - KACLÍKOVÁ, E. - SIEKEL, P. - GIROTTI, S. - KUCHTA, T.:
Detection of Listeria monocytogenes in food in two days using enrichment and 5'-nuclease polymerase chain reaction with end-point fluorimetry. (Dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách za dva dni použitím kultivačného rozmnoženia a 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie s diskontinuálnou fluorometriou.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 1, s. 35-38. 

ORAVCOVÁ, K. - KUCHTA, T. - KACLÍKOVÁ, E.:
A novel real-time PCR-based method for the detection of Listeria monocytogenes in food. (Nová metóda založená na PCR s kontinuálnou fluorometriou na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.)
Letters in Applied Microbiology, 45, 2007, č. 5, s. 568-573. 

ORAVCOVÁ, K. - TRNČÍKOVÁ, T. - KACLÍKOVÁ, E.:
Comparison of three real-time PCR-based methods for the detection of Listeria monocytogenes in food. (Porovnanie troch metód založených na real-time PCR na dôkaz Listeria monocytogenes v potravinách.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 63-67. 

PIKNOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T.:
Detection of cashew nuts in food by real-time polymerase chain reaction. (Dôkaz kešu orechov v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou s kontinuálnou fluorometriou.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 101-104. 

POLOVKA, M. - BREZOVÁ, V. - ŠIMKO, P.:
EPR spectroscopy: A tool to characterise the gamma irradiated foods. (Charakterizácia ožiarených potravín využitím EPR spektroskopie.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 2, s. 75-83. 

SÁDECKÁ, J.:
Irradiation of spices - a review. (Ožarovanie korenín.)
Czech Journal of Food Sciences, 25, 2007, č. 5, s. 231-242. 

SKLÁRŠOVÁ, B. - ŠIMKO, P. - ŠIMON, P. - DROBNÁ, B.:
Removal of polychlorinated biphenyls from water by sorption onto polymers. (Odstraňovanie polychlórovaných bifenylov z vody sorpciou na polyméry.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 128-133.

SUHAJ, M. - HORVÁTHOVÁ, J.:
Changes in antioxidant activity induced by irradiation of clove (Syzygium aromaticum) and ginger (Zingiber officinale). (Zmeny antioxidačnej aktivity indukované ožarovaním klinčeka (Syzygium aromaticum) a zázvoru (Zingiber officinale).)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 112-122. 

SUHAJ, M. - KOREŇOVSKÁ, M.:
Identification of cheese species origin by pattern recognition processing of elemental data. (Identifikácia druhového pôvodu syrov pattern recognition spracovaním elementálnych dát.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 174-180. 

ŠALGOVIČOVÁ, D.:
Estimation of long-term dietary exposure of the inhabitants of Slovak Republic to polychlorinated biphenyls. (.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 4, s. 186-194.

ŠALGOVIČOVÁ, D. - PAVLOVIČOVÁ, D.:
Exposure of the population of the Slovak Republic to dietary polychlorinated biphenyls. (Expozícia obyvateľstva polychlórovanými bifenylmi v Slovenskej republike.)
Food and Chemical Toxicology, 45, 2007, č. 9, s. 1641-1649. 

ŠALGOVIČOVÁ, D. - PAVLOVIČOVÁ, D.:
Dietary exposure to mercury in the Slovak Republic. (Expozícia ortuťou v Slovenskej republike.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 134-143.

ŠOLTÉS, L. - KOGAN, G. - STANKOVSKÁ, M. - MENDICHI, R. - RYCHLÝ, J. - SCHILLER, J. - GEMEINER, P.:
Degradation of high-molecular-mass hyaluronan and characterization of fragments. (Degradácia vysokomolekulového hyaluronanu a charakterizácia fragmentov.)
Biomacromolecules, 8, 2007, č. 9, s. 2697-2705.

ŠOLTÉS, L. - STANKOVSKÁ, M. - KOGAN, G. - MENDICHI, R. - SASINKOVÁ, V. - GEMEINER, P.:
Degradation of high-molecular-mass hyaluronan by an oxidative system comprising ascorbate, Cu (II) and hydrogen peroxide: Inhibitory action of antiinflammatory drugs - naproxen and acetylsalicylic acid. (Degradácia vysokomolekulového hyaluronanu oxidačným systémom askorbová, Cu(II) a peroxidu vodíka: Inhibíčny účinok protizápalovách liečiv - naproxén a kyselina acetylsalicylová.)
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 44, 2007, č. 5, s. 1056-1063. 

VRANOVÁ, J. - BEDNÁRIKOVÁ, A. - CIESAROVÁ, Z.:
In-house validation of a simple HS GC/MS method for determination of furan levels in food. (Interná validácia jednoduchej head space GC/MS metódy na stanovenie furánu v potravinách.)
Journal of Food and Nutrition Research, 46, 2007, č. 3, s. 123-127.