Potravinová banka dát


 
Charakteristika
Historické fakty
Databázy
Zložky (parametre)
Softvér
Výstupy PBD
Súčasné medzinárodné aktivity
Súčasné národné aktivity
Služby

CHARAKTERISTIKA

 • Pojem databanka definuje osobitný druh informačného fondu, v rámci ktorého sa sledujú, zhromažďujú a systematicky spracúvajú faktografické informácie určitého obsahu. Ide o súhrn metód, postupov a techník ukladania a výberu dát z dátovej základne.
 • Potravinová databanka, resp. banka dát (PBD), ako jediné pracovisko na Slovensku, v zmysle uvedenej definície pracuje na úrovni zloženia potravín, t.j. disponuje rozsiahlymi databázami o kompozícii a charaktere potravín v elektronickej a tlačenej forme. Okrem depozičného charakteru poskytuje elektronické zapisovanie údajov a aj ich sekundárne spracovanie a následnú aplikáciu v praxi (výživa, zdravie, výučba na školách a pod.).

HISTORICKÉ FAKTY

PBD vznikla v roku 1976, kedy bola založená vtedajšia Sekcia „požívatiny“ Ústrednej banky údajov rezortu poľnohospodárstva a výživy SSR. V priebehu 80. rokov boli v rámci PBD vo veľkom rozsahu zhromažďované výsledky analytických stanovení potravinových zložiek z územia bývalého Československa. Chýbajúce údaje sa dopĺňali z literárnych zdrojov, z údajov zahraničných potravinových databánk a odhadom, prepočtom na základe príbuzných potravín. Výsledkom rozsiahleho zberu dát bolo nielen podrobné zloženie veľkého množstva potravinárskych surovín a výrobkov (dostupných na vtedajšom trhu), ale aj ich fyzikálne vlastnosti (jedlý podiel, hustota, viskozita a pod.). S postupujúcim vývojom elektronických systémov sa za externej spolupráce viacerých výpočtových stredísk dostávali údaje do elektronickej podoby prostredníctvom veľkých sálových počítačov a tak vzhľadom na dlhú cestu spracovávania údajov z prvotných -vstupujúcich dát až na sálové počítače sa zvýšila pravdepodobnosť výskytu možných vnesených chýb. Začiatkom 90-tych rokov boli databázy prenesené z výpočtových stredísk na personálne počítače. V pomerne krátkom čase sa v spolupráci s programátormi vytvoril softvér, ktorý umožňuje zhromažďovať prvotné údaje, štatisticky ich vyhodnocovať a následne aj použiť na ďalšie výpočty a tvorbu potravinových tabuliek. Okrem pôvodných databáz tak vďaka rýchlemu technickému vývoju bolo možné softvér obohatiť aj o ďalšie databázy (odporúčané výživové dávky, databázy tepelných a hmotnostných strát, databáza energetického výdaja) a algoritmicky vypočítané parametre (CSI index, EAAI, sušina vypočítaná a i.). Vytvoril sa polyfunkčný softvérový systém, ktorý poskytuje širokú škálu výstupov a využitie v rôznych oblastiach (vyhodnocovanie nutričného príjmu, tvorba potravinových tabuliek, príprava jedálnych lístkov, bilancia energetického príjmu a výdaja a pod.). Napriek zavedeniu počítačov na riadenie a využívanie databáz, veľmi veľa pôvodne zozbieraných a ručne zaznamenaných informácií týkajúcich sa zloženia potravín v súčasných elektronických databázach chýba.
 

DATABÁZY

 • fyzikálne vlastnosti potravinárskych surovín
 • chemické zloženie, nutričná a energetická hodnota potravín
 • odporúčané výživové dávky platné v SR pre rôzne kategórie obyvateľstva
 • odporúčané výživové dávky pre rôzne štáty (napr. EÚ, USA, UK, ČR)
 • nutričné straty
 • energetický výdaj počas rôznych fyzických aktivít

Databázy sú budované postupne, ich objem závisí od dostupnosti údajov.

ZLOŽKY (PARAMETRE)

fyzikálne vlastnosti
dĺžka, hmotnosť, termodynamické vlastnosti, elektrické vlastnosti, biofyzikálne vlastnosti, technologicko-fyzikálne vlastnosti, súčiniteľ jedlého podielu, atď.

chemické zloženie
voda, sušina
bielkoviny a iné dusíkaté látky - bielkoviny celkové, živočíšne a rastlinné, lepok, aminokyseliny (AK), purínové látky
lipidy - lipidy celkové, mastné kyseliny (MK), cholesterol
sacharidy a príbuzné látky - sacharidy celkové, cukry, škrob, vlákninový komplex, organické kyseliny, farbivá, triesloviny
minerálne látky - minerálne látky celkové (popol), makro - a mikroelementy
vitamíny

algoritmicky vypočítané charakteristiky – majú buď kontrolný (napr. sušina vypočítaná) alebo informatívny charakter (napr. EAAI - informácia o kvalite zastúpených bielkovín)
sušina vypočítaná, suma esenciálnych, semiesenciálnych a neesenciálnych AK, chemické skóre CS, index esenciálnych aminokyselín EAAI, pomer esenciálnych a celkových aminokyselín E/T, suma nasýtených a nenasýtených MK s jednou alebo viacerými dvojnými väzbami, suma trans MK, CSI index, pomer polynenasýtených a nasýtených mastných kyselín P/S, lipidové skóre LPS, potravinová vláknina, retinol ekvivalent, niacín ekvivalent, energetická hodnota celková a jej štruktúra (parciálna energia bielkovín, lipidov, sacharidov, organických kyselín a alkoholov)

SOFTVÉR

DMS (Data Management Software) - ) je program pre štatistické spracovanie a manažment vstupných dát a tvorbu potravinových tabuliek

ALIMENTA je nutričný softvér, slúži aj ako moderná elektronická forma potravinových tabuliek.
Umožňuje:

 • výpočet chemického zloženia a energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov, pokrmov a jedál, zohľadňujúci nutričné a hmotnostné straty
 • možnosť modelovania zloženia vypočítavanej potraviny, pokrmu, jedla alebo výrobku
 • porovnanie zloženia potravín s odporúčanými výživovými dávkami -  % úhrady živín
 • sledovanie stravovania jednotlivcov a skupín v priebehu zvoleného časového úseku
 • vytváranie stravovacích modelov podľa zvolených kritérií
 • bilancia energetického príjmu a výdaja 

DARIS je momentálne sa vyvíjajúci softvér na podrobnú dokumentáciu dát o zložení potravín a sprievodných informácií v súlade s európskymi odporúčaniami EuroFIR a podľa metodiky Potravinovej banky dát. V prvom stupni vývoja program nebude obsahovať algoritmy, ale bude slúžiť len na prvotnú evidenciu (dokumentáciu) údajov. Dokumentované údaje môžu byť akéhokoľvek charakteru, t.j. experimentálne, literárne, z etikiet výrobkov a podobne. Zaznamenané sprievodné údaje, tzv. meta údaje o analytickej metóde, vzorkovaní, literárnych zdrojoch a presnej identifikácii potravín a nutrientov zabezpečia spätnú vystopovateľnosť zdrojov dát a umožnia zhodnotiť kvalitu dát.

Podrobnejšie informácie o softvéroch poskytneme na požiadanie.
 

VÝSTUPY  PBD

 • výstupné zostavy dát
 • bilančný výpočet zloženia nových výrobkov a pripravovaných pokrmov
 • deklarácia obsahu energie a živín potravinárskych výrobkov na etiketách
 • podklady pre potravinové tabuľky
 • nutričné hodnotenie príjmu potravín
 • riadenie spoločného aj individuálneho stravovania
 • modelovanie stravy
 • účasť na riešení programov prevencie civilizačných chorôb
 • podklady pre potravinovú legislatívu
 • oblasť výchovy a vzdelávania
 • používateľské programy pre personálne počítače

SÚČASNÉ MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Oficiálna rozvojová pomoc pre krajiny strednej a východnej Európy v oblasti potravinových databáz

Slovenská potravinová banka dát s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva zahraničných vecí od roku 2004 organizuje pracovné stretnutia, stážové pobyty a školenia pre rozvojové krajiny (Arménsko, Bielorusko, Ukrajina, Macedónsko, Rusko, Kazachstan, Gruzínsko, Srbsko). Predmetom stážových pobytov je metodika budovania databázy nutričného zloženia potravín podľa vzoru SR, prezentácia súčasných trendov európskych databáz, možnosti aplikácie databáz. Technická podpora sa uskutočňuje finančnou podporou (napr. vydávanie a tlač potravinových tabuliek, nákup výpočtovej techniky) konkrétneho databázového pracoviska a poskytnutím unifikovaného softvéru, ktorý pracuje s databázou nutričného zloženia potravín.

EuroFIR NEXUS

Doba riešenia: 04/2011 – 03/2013
Koordinátor projektu: Institute of Food Researh, Norwich, Spojené kráľovstvo
 

EuroFIR Nexus (European Food Information Resource Network - Nexus) je projekt 7. rámcového programu. Do projektu je zapojených 19 partnerských organizácií, vrátane Výskumného ústavu potravinárskeho, z rôznych krajín Európy. Tento projekt má ďalej vyvíjať, implementovať a pozdvihovať EuroFIR potravinovú platformu, s cieľom zlepšiť a podporovať výskum realizovaný vo vzťahu k potravinám, strave a zdraví v Európe. To vedie k narastajúcemu využívaniu národných databáz o výživovej hodnote potravín a nástrojov vyvinutých sieťou EuroFIR, pre Paneurópske štúdie o výžive a implementáciu štandardov a osvedčených postupov do praxe. Naplnenie tejto stratégie bude tvoriť základ dlhodobej finančnej sebestačnosti a udržateľnosti európskej siete databáz novovzniknutého právneho subjektu EuroFIR Association Internationale Sans But Lucratif (EuroFIR AISBL; nezisková medzinárodná organizácia založená v roku 2009 v Bruseli, partnerskými organizáciami siete EuroFIR). Cieľom asociácie je pokračovať vo vývoji európskych odporúčaní, v šírení excelencie, organizácii školení a najmä udržať činnosť európskeho informačného zdroja (tzv. e-Search facility) pre databázy o výživovej hodnote potravín, ktorý umožňuje prepojenie väčšiny databáz európskych krajín. Výskumný ústav potravinársky je členom tejto asociácie. Viac informácií na: www.eurofir.org.
 

SÚČASNÉ NÁRODNÉ AKTIVITY

Správa a aktualizácia databáz o zložení potravín.
Aby človek mohol regulovať vlastnú výživu a ovplyvňovať svoje stravovacie návyky, musí mať predovšetkým základné informácie o výžive a zložení potravín a zabezpečený prístup k nim. Potravinová banka dát (PBD) na Výskumnom ústave potravinárskom sa dlhodobo zaoberá budovaním databáz o nutričnom zložení potravín a poskytuje rôzne výstupy, ktoré sú určené pre verejnosť i odborníkov.

Jedným z informačných zdrojov, je prvá oficiálna databáza nutričných hodnôt potravín, ktorá bola spustená v apríli 2010 na webovej stránke: http://www.pbd-online.sk/. V súčasnosti obsahuje výber 1400 potravín a pokrmov, v rozsah 54 nutrientov a je voľne prístupná širokej odbornej a laickej verejnosti. Slovensko je súčasťou trhu a voľného pohybu tovaru v rámci EU. Pohyb potravinárskych surovín, vývoj v oblasti inovácií výrobkov, prináša veľkú škálu nových výrobkov, pokrmov ale aj potravinárskych surovín. Národné databázy nutričného zloženia potravín je možné obohatiť a doplniť o nutričné zloženie prevažne tradičných potravín, pokrmov, atď.

Zámerom riešenia tejto úlohy je aktualizácia databáz PBD a permanentná údržba a prevádzka online databázy nutričného zloženia potravín.

PRODUKTY A SLUŽBY

Služba Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
Ceny kníh sú uvedené vrátane 10% DPH
 Uvedené služby a publikácie je možné objednať telefonicky (02/502 37 115) alebo e-mailom (pbd@vup.sk)
Výpočet výživových údajov na etikety potravinárskych výrobkov 19,50 €/výrobok
 
špecifický výber z databázy: cena podľa dohody
 
potravinové tabuľky - predaj:  
Ovocie a zelenina
(iba v elektronickej forme CD)
2,75 €
Mlieko a vajcia
(iba v elektronickej forme CD)
2,75 €
Obilniny a strukoviny
(iba v elektronickej forme CD)
2,75 €
Tuky, olejniny, oleje a orechy 2,75 €
Hydina a zverina 2,75 €
Ryby 2,75 €
Mäso jatočných zvierat 2,75 €
Pokrmy   130 kB 2,75 €
Jednotlivé tabuľky pre zahraničných záujemcov 5.5 €
   
 
odborné príručky:  
Stravuj sa zdravo
(učebná pomôcka pre žiakov ZŠ)   12353 kB
zdarma
Pyramída
(Výukový softvér o výžive)   1270 kB
zdarma
Cholesterol v potravinách   419 kB zdarma
Selén v potravinách   753 kB zdarma
Vláknina v potravinách   877 kB zdarma
 
Licencia na softvér a databázu  
 
Produkt Cena vrátane 20% DPH Poznámka
Alimenta 4.2 490 € štátna a verejná správa

Možnosť zľavy v prípade multilicencie.

*Zavedenie ročného poplatku vo výške 10 % z ceny licencie, t.j. 150 € ročne pre súkromné firmy a komerčné využívanie programu.

**Zavedenie ročného poplatku vo výške 10 % z ceny licencie, t.j. 180 € ročne pre súkromné firmy a komerčné využívanie programu.

1500 € + ročný poplatok* súkromné firmy a komerčné využívanie programu
Alimenta 4.3 590 € štátna a verejná správa
1800 € + ročný poplatok** súkromné firmy a komerčné využívanie programu
Výber dát z databázy nutričného softvéru Alimenta 1500 € štátna a verejná správa
1500 € + ročný poplatok* súkromné firmy a komerčné využívanie programu

Cenník platný od 1.2.2018

KONTAKT

Potravinová banka dát

NPPC- Výskumný ústav potravinársky

Oddelenie hodnotenia rizika, potravinových databáz, a spotrebiteľského prieskumu

Priemyselná 4
824 75 Bratislava 26

tel.:   02/ 502 37 015
e-mail:   pbd.vup@nppc.sk

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK