Pracoviská ústavu

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou 2170706

Vedúci odboru: Bc., Ing. Baxa Stanislav, PhD.
tel: Adresa: Kostolná 7, 900 01 Modra
033/647 29 73
0907 469 889

e-mail: stanislav.baxa@nppc.sk; vup.biocentrum@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Noskovič Dušan, Ing. Panghyová Elena, Ing. Kiss Eugen, RNDr. Blažková Marcela, Ing. Kunštek Marek, doc. Ing. Šilhár Stanislav, CSc.,
Prochádzková Anna, Noskovičová Katarína, Hornáček Peter, Mlatec Radko, Galovič Rastislav

Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou - Pracovisko  BIOCENTRUM Modra (NPPC-VÚP) je určené pre vývoj a overenie potravinárskych technológií. Experimentálne haly sú rozdelené do dvoch subjektov a to fermentačná a separačná časť. Vo fermentačnej časti možno vykonávať a optimalizovať aeróbne a anaeróbne fermentácie s možnosťou ďalšieho spracovania biomasy a metabolitov. Separačná hala vybavená zariadeniami na separáciu fytoproduktov.

Pracovisko má k dispozícii laboratóriá s vybavením na stanovenie základných zložiek potravinovej matrice a stanovenie parametrov v poloprevádzkových výrobných postupoch .

Systém práce Biocentra

Ponuka činností:
OTISP - Biocentrum Modra  - ponuka a možnosti  pomoci potravinárom.

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov

 • návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe

 • inovácia produktov a technológií
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín

Vzdelávanie

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

Spolupráca a inovácie

Prístrojová infraštruktúra

Technické zázemie vo výrobných halách

Fermentačná hala Separačná hala