HUSK 2


 

Inovácie v potravinárskom priemysle
Vyšší stupeň spracovania regionálnych surovín a podpora zamestnanosti v cezhraničnom Slovensko-Maďarskom regióne

Spolupráca medzi výskumnými pracovníkmi a výrobcami potravín v rokoch 2020-2021 je podporovaná Programom Slovensko-Maďarsko cezhraničnej spolupráce Interreg V-A spolufinancovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Prenos vedeckých poznatkov do praxe podporuje konkurencieschopnosť výrobcov na trhu vývojom nových potravín s vyššou kvalitou a výživnou hodnotou pomocou inovatívneho technologického spracovania. V cezhraničnom regióne sa predpokladá vytvorenie nových pracovných miest pre inovatívne technologické spracovanie so vzdelávacími a tréningovými aktivitami pre zamestnancov pod gesciou odborníkov. Efektívna spolupráca medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami a vzdelávacie činnosti budú koordinované Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh.

V programovom období 2020-2021 bude vytvorený vedomostný trojuholník pre aktívnu spoluprácu medzi výskumnými pracoviskami a podnikateľskými subjektami v rámci Slovensko-Maďarskej cezhraničnej spolupráce. Primárnym cieľom je podpora zamestnanosti v cezhraničnom regióne, čo bude prirodzeným dôsledkom zavádzania nových technologických liniek pre vyšší stupeň spracovania surovín a rozširovania produkcie potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou. Vďaka inováciám a transferu vedeckých poznatkov do praxe budú využívané aj cenné zložky vedľajších produktov vznikajúcich v technologickom procese výroby a dôjde k rozšíreniu segmentu produkcie o nové druhy výrobkov. Inovatívne modelové technologické jednotky budú umiestnené priamo u výrobcov a budú slúžiť okrem samotnej produkcie aj pre ďalší rozvoj a vzdelávania zamestnancov v celom cezhraničnom regióne.

„FOOD INDUSTRY“
Schéma TAPE (teritoriálneho akčného plánu)

Projekt 1: Koordinácia

EZÚS RDV - Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj – Váh (Maďarsko)

Aktivity:

 • riadenie a monitoring realizácie TAPE
 • komunikácia a propagácia pre verejnosť
 • podpora pracovného trhu v celom cezhraničnom regióne

Projekt 2: Výskum a inovácie

Projektoví partneri:

 • NPPC - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Slovensko)
 • SZE - Univerzita Széchenyi István Egyetem (Maďarsko)

Aktivity:

 • vývoj nových technologických procesov a prototypov výrobkov;
 • testovanie nových výrobných postupov a produktov priamo vo výrobných podnikoch;
 • hodnotenie výživových hodnôt a kvality surovín a nových výrobkov;
 • rozvojová a vzdelávacia platforma odborníkov pre poradenstvo a školenie zamestnancov.

Projekt 3: Lokálne spracovanie produktov

Projektoví partneri:

 • KKV-Union, s.r.o. (prevádzka Lehnice, Slovensko) – mlynská technológia, výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov, spracovanie ovocia a výroba produktov zdravej výživy
 • AEH, spol. s r.o. (Pezinok, Slovensko) – vývoj a výroba priemyselných technológií, spracovanie ovocia a zeleniny
 • Mäsovinky s.r.o. (prevádzka Jablonica, Slovensko) – technológia mäsovýroby
 • Kősziklás Borászat Kft. (Dunaszentmiklós, Maďarsko) – spracovanie hrozna a bobuľového ovocia
 • Vörös Tészta Manufaktúra Kft. (Tarjan, Maďarsko) – výroba cestovín

Aktivity:

 • rozvoj existujúcich výrobných liniek implementáciou vedeckých inovačných postupov
 • zavádzanie nových technologických postupov a inovácií v spolupráci s odborníkmi
 • produkcia nových druhov potravinárskych produktov s pridanou hodnotou
 • modelové výrobné technologické linky pre školenie zamestnancov a výmenu poznatkov pre prax

Zúčastnené výrobné podniky budú využívať špecifické výrobné procesy, pomocou ktorých sa budú spracovávať regionálne suroviny pomocou extrakcie, fermentácie, filtrácie, koncentrácie, lisovania, frakčnej destilácie, či šetrnej pasterizácie alebo sušenia na základe konkrétnych požiadaviek s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu a bezpečnosť. Inovácie vo výrobe budú zavádzané na základe vedeckých poznatkov v spolupráci s odborníkmi z NPPC a SZE. Prostredníctvom nových technológií budú na trh predstavené nové výrobky s pridanou hodnotou, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť podnikov a vytvoria nové pracovné pozície a príležitosti.

KKV-Union vyvinie výrobnú linku pre ovocné šťavy a výťažky, ktorá predovšetkým zvýši efektívnosť výroby. Spoločnosť Kősziklás využije súčasné vinárske výrobky oddelením hroznového jadra od marmelády, lisovaním a filtráciou hroznového oleja. AEH zvýši produktivitu výroby hrozna, ovocia a zeleniny zavedením inovácií a zvýšením úrovne spracovania na výrobky s vyššou pridanou hodnotou (olej zo semien, koncentáty a pod.).

Zapojené podniky poskytnú inovačné a investičné príklady pre prax. Prínosom bude vytvorenie siete demonštračných zariadení. Výrobné podniky v spolupráci s vedeckými a akademickými inštitúciami ponúknu tiež poradenstvo v oblasti potravinárskeho podnikania, inovácií a príklady investícií. Novovybudované výrobné linky budú okrem samotnej produkcie využívané aj ako demonštračné zariadenia na odbornú prípravu a školenie zamestnancov, ktoré budú dostupné v celom cezhraničnom regióne.

Poďakovanie: Finančná podpora je poskytovaná z fondov ERDF v rámci programu cezhraničnej Slovensko-Maďarskej spolupráce Interreg V-A č. SKHU/1703/3.1/110 s názvom TAPE „Food Industry“, ktorý začleňuje Projekt č. SKHU/1802/3.1/022 s názvom „Coordination and Communication Project“, Projekt č. SKHU/1802/3.1/023 s názvom „Co-innovation“ a Projekt č. SKHU/1901/3.1/003 s názvom „Local Product Processing“.

Kontakty:

Odborné poradenstvo a expertízna činnosť:
Ing. Stanislav Baxa, PhD., NPPC VÚP Biocentrum Modra, vývoj inovácií a prototypov výrobkov stanislav.baxa@nppc.sk

Ing. Martin Polovka, PhD., NPPC VÚP Bratislava, konzultant pre inovácie martin.polovka@nppc.sk

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., NPPC VÚP Biocentrum Modra, konzultant pre implementáciu inovácií, tréning a školenia zamestnancov stanislav.silhar@nppc.sk

Ing. Elena Panghyová, NPPC VÚP Biocentrum Modra, technologický transfer inovácií a tréning zamestnancov elena.panghyova@nppc.sk

Ing. Eugen Kiss, NPPC VÚP Biocentrum Modra, kontrola výrobných procesov a tréning zamestnancov eugen.kiss@nppc.sk

Ing. Marek Kunštek, NPPC VÚP Biocentrum Modra, laboratórne hodnotenie kvality a výživovej hodnoty marek.kunstek@nppc.sk

RNDr. Marcela Blažková, NPPC VÚP Biocentrum Modra, podpora kvality výroby a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov marcela.blazkova@nppc.sk

Projektový manažment:
Ing. Kristína Kukurová, PhD., NPPC VUP Bratislava kristina.kukurova@nppc.sk

Ing. Angela Světlíková, NPPC VÚP Bratislava, tlmočenie a preklad angela.svetlikova@nppc.sk

Mgr. Stanislava Tomesová, NPPC VÚP Bratislava, finančný manažment stanislava.tomesova@nppc.sk