Pracoviská ústavu

Odbor chémie a analýzy potravín 2170703

Vedúca odboru : Ing. Blanka Tobolková, PhD.
tel: 02/502 37 049
02/502 37 048
e-mail: blanka.tobolkova@nppc.sk
Zástupkyňa vedúcej odboru: Ing. Jana Sadecká, PhD.
tel: 02/502 37 097
02/502 37 003
0911 837 278
e-mail: jana.sadecka@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD., Ing. Jana Horváthová, Ing. Ervín Jankura, Ing. Mária Kopuncová, PhD., RNDr. Janka Kubincová, PhD., Ing. Kristína Kukurová, PhD., Ing. Božena Skláršová, PhD.,
Ildikó Juríková, Gabriela Szabová

Zameranie

Prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel

Aktuálne výskumné projekty

Publikačná činnosť odboru

Zameranie:

 • Výskum v oblasti bezpečnosti potravín, minimalizácia obsahu cudzorodých látok vznikajúcich v procesoch výroby a skladovania potravín
 • Vývoj a aplikácia analytických metód v oblasti bezpečnosti, kvality a autenticity potravín
 • Inovácie v potravinárstve, funkčné potraviny, využívanie netradičných surovín a vedľajších produktov
 • Budovanie databáz analytických charakteristík ako nástroja pre autentifikáciu a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín
 • Odborné poradenstvo pre potravinársky priemysel a orgány štátnej správy
 • Laboratórne skúšky - cenník laoratórnych skúšok TU

Prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti:

 • Laboratóriá plynovej a kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou (GC-MS/MS, LC-MS/MS, Q-TOF-LC/MS, DART-LC/MS), UV detekciou (HPLC-UV a DAD) a olfaktometrickou detekciou (GC-O)
 • Laboratórium charakterizácie spektrálnych vlastností potravín (antioxidačné vlastnosti, termooxidačná stabilita, obsah polyfenolov, flavonoidov, objektívne hodnotenie farby) s využitím metód EPR a UV-VIS-NIR
 • Laboratórium cereálnej technológie a hodnotenia kvality (reologická analýza na prístroji Mixolab, dvojetážová pekárska pec, texturometer, kolorimeter, stanovenie hrubej vlákniny, obsahu a aktivity vody)
 • Laboratórium vinohradníctva a vinárstva
 • Senzorické laboratórium s panelom trénovaných hodnotiteľov vybavené modernou výpočtovou technikou

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel:

 • Hodnotenie technologickej kvality primárnych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle
 • Využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou
 • Analýza obsahu kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Autentifikácia a odhaľovanie falšovania potravín
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Vzdelávacie a poradenské aktivity, odborné semináre a školenia
 • Využívanie laboratórnych prístrojov a zariadení modernej infraštruktúry
  • Chromatografické techniky (GC-MS/MS, LC-MS/MS, GC-O, GC-FID, HPLC-UV) na stanovenie nutričných zložiek (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín), kontaminantov (akrylamid, HMF, mykotoxíny, PAH, PCB, etylkarbamát) a aromaaktívnych látok
  • Spektroskopické techniky (EPR, UV-VIS-NIR) na stanovenie antioxidačných vlastností, polyfenolov, flavonoidov a farby
  • Mixolab na hodnotenie kvality cereálnych surovín
  • Analyzátor textúry (široké uplatnenie v potravinárstve, obalové materiály a pod.)
  • Senzorický panel hodnotiteľov pre vybrané potravinárske komodity

Aktuálne výskumné projekty:

 • Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212, partneri: FCHPT STU, obdobie: 2018-2021, zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.)
 • Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088, obdobie: 2017-2021, garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD., zodpovedný riešiteľ za VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.)
 • Vybudovanie pilotného zariadenia a vývoj metód masového chovu hmyzu pre potravinárske účely (APVV-17-0538, 2018-2021, zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Kozánek, CSc.; zodpovedný riešiteľ za NPPC VÚP: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)
 • Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok (APVV-17-0281, 2018-2022, zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Sitkey, PhD. – Axxence Slovakia)
 • Spolupráca v oblasti výskytu akrylamidu a kvalitatívnych aspektov pekárskych produktov z hybridnej obilniny tritikale (SK-SRB-18-0035, 2019-2020, zodpovedný riešiteľ: Ing. Kristína Kukurová, PhD.)
 • Zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti nových a inovovaných potravinárskych výrobkov slovenskej produkcie (RPVV/13, 2019-2021, zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.)