Pracoviská ústavu

Odbor potravinových databáz 2170705

Vedúca odboru: RNDr. Lenka Bartošová, PhD.
tel: 02/502 37 014
0911 447 276
e-mail: lenka.bartosova@nppc.sk
Zástupkyňa vedúcej odboru: Ing. Lenka Priščáková
tel:
e-mail: lenka.priscakova@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. (MD) Anna Giertlová, Ing. Zuzana Lichnerová, Ing. Janka Porubská, PhD., Ing. Danka Šalgovičová, Ing. Angela Světlíková,
Potravinová banka dát, Justína Farbulová, Silvia Jantošovičová (MD), Knižnica

Potravinová banka dát

Databáza cudzorodých látok

Vedecké hodnotenie rizika

Manažment projektov

Aktuálne projekty

Aktuálna legislatíva

 

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Zameranie odboru

Potravinová banka dát

 • prevádzka online potravinovej databázy www.pbd-online.sk
 • výpočet výživového zloženia potravinárskych výrobkov na základe receptúry
 • využitie potravinových databáz v praxi
 • prepojenie na sieť európskych potravinových databáz www.eurofir.org
 • zber, dokumentácia a kompilácia údajov o zložení potravín za účelom tvorby potravinových databáz
 • vývoj moderného softvéru Daris na dokumentáciu primárnych údajov
 • odborné poradenstvo v oblasti výživových údajov pre potravinárskych výrobcov, odbornú i laickú verejnosť
 • odborná garancia projektov na podporu zdravia a správnej výživy (napr. projekt Hovorme o jedle)
 • publikovanie informačných materiálov a článkov o správnej výžive a zdravom životnom štýle

Databáza cudzorodých látok

 • prevádzka DCL databázy www.pbd-online.sk
 • zber a spracovanie údajov o kontaminantoch v potravinách a krmivách
 • príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Vedecké hodnotenie rizika

 • príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v rozsahu zamerania výskumnej činnosti VÚP

Knižnica VÚP

 • aktualizácia webového sídla NPPC VÚP
 • organizovanie seminárov
 • dopĺňanie katalógu knižných publikácii knižnice
 • aktualizácia voľne dostupného zoznamu kníh, časopisov a odborných publikácií o novinky na www.vup.sk

Aktuálne projekty

 • Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení potravín (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Šalgovičová)
 • Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Světlíková)
 • Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy resp. strednej Ázie v  oblasti potravinových databáz (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Giertlová)
 • Členstvo v medzinárodnej organizácii EuroFIR AISBL (http://www.eurofir.org)

Ďalšie významné projekty

 • Vytvorenie komplexnej informačnej databázy, jej spracovanie a vyhodnotenie pre účely zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD.
 • Grant agreement for piloting the Framework partnership agreement, medzinárodný projekt EFSA, zodpovedný riešiteľ Ing. Šalgovičová
 • Zber a kompilácia analytických údajov o nutričnom zložení potravín v Európe a Strednej Ázii, medzinárodný projekt so zapojením FAO, zodpovedný riešiteľ Ing. Giertlová
 • SAFEFOODNET: A Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe, medzinárodný projekt so zapojením ILSI Europe, zodpovedný riešiteľ Ing. Světlíková

Ponuka činností

 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov
 • Prevádzka odbornej potravinárskej knižnice pre potreby potravinárskeho priemyslu
 • Predaj potravinových tabuliek
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta a ponuka zaškolenia
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3e

Aktuálna legislatíva

 • 152/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 178/2002. z 28. januára 2002
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004