Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu

Pozvánka na pracovnú poradu o možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rozvojové projekty v podmienkach potravinárskeho priemyslu

| 18-01-2010

Vážené dámy, vážení páni,

Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu a jeho koordinačné pracovisko – Výskumný ústav potravinársky - Vás týmto informuje o možnosti získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov operačného programu Výskum a vývoj na rozvojové projekty. Najmä upozorňujeme na súčasné výzvy s názvom „OPVaV-2009/2.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja“ a „OPVaV-2009/4.2/05-SORO Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji – Schéma na podporu výskumu a vývoja“ s termínom predloženia 19.4.2010, pričom z týchto fondov je možné získať finančné prostriedky až do výšky 80 % celkového rozpočtu projektu a samotná podpora nenávratného príspevku môže dosiahnuť až 3 milióny €. Považujeme túto konkrétnu výzvu za veľkú príležitosť pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti potravinárstva na Slovensku, okrem iného aj preto, že pravidlá prípravy projektu nediskriminujú žiadnym spôsobom výrobcov potravín. Pre tých záujemcov, ktorí sa chcú okamžite zoznámiť s konkrétnymi podmienkami výzvy na predkladanie projektov prikladáme nasledovné linky

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-2-2-05-soro/

http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2009-4-2-05-soro/

V snahe urýchliť a zefektívniť prípravu projektov Vám pri tejto príležitosti ponúkame možnosť zúčastniť sa pracovnej porady, kde sa budú diskutovať konkrétne aspekty tejto výzvy. Vzhľadom na skutočnosť, že naša organizácia má relatívne bohaté skúsenosti s prípravou projektov a čerpaním zdrojov v operačnom programe Výskum a vývoj a jednou zo základných podmienok schválenia projektov je spolupráca s výskumnou organizáciou, základnú informáciu o týchto možnostiach Vám poskytnú naši pracovníci. Predmetné podujatie sa uskutoční

dňa 28. 01. 2010 o 9.30 hod. v zasadačke Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave na Priemyselnej 4, na 8. poschodí.

Vzhľadom na limitované priestorové vybavenie Výskumného ústavu potravinárskeho (cca 50 miest), Vás prosíme o záväzné vyjadrenie Vašej účasti na tomto podujatí elektronicky na adresu vup@vup.sk v termíne do 25. 01. 2010. Odporúčame Vám sa však registrovať čo najskôr vzhľadom na predpokladaný záujem výrobcov potravín a umožnenie účasti len registrovaným záujemcom.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že spoločným úsilím prispejeme k rozvoju potravinárstva na Slovensku efektívnym čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ.
 

S pozdravom
Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
riaditeľ VÚP a predseda Rady CEPV