Výskumné aktivity

 

Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií

Zameranie odboru

Štúdium a vývoj rýchlych molekulárno-biologických metód na identifikáciu patogénnych baktérií v potravinách založených na polymerázovej reťazovej reakcii (Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus sp., Cronobacter sakazakii, Yersinia enterocolitica a i.).

Štúdium mikroflóry tradičných slovenských potravinárskych výrobkov molekulárno-biologickými metódami (bryndza, víno).

Štúdium aspektov mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (charakterizácia kontaminantov, štúdium účinku dezinfekčných prostriedkov).

Štúdium a vývoj molekulárno-biologických metód na identifikáciu alergénov v potravinách (vlašské orechy, lieskové orechy, arašidy, pekanové orechy, kešu, pistácie, makadamské orechy, para orechy, zeler) a rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii (obilniny obsahujúce glutén).

 

Odbor chémie a analýzy potravín

Zameranie odboru

 • Výskum v oblasti bezpečnosti potravín, minimalizácia obsahu cudzorodých látok vznikajúcich v procesoch výroby a skladovania potravín
 • Vývoj a aplikácia analytických metód v oblasti bezpečnosti, kvality a autenticity potravín
 • Inovácie v potravinárstve, funkčné potraviny, využívanie netradičných surovín a vedľajších produktov
 • Budovanie databáz analytických charakteristík ako nástroja pre autentifikáciu a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín
 • Odborné poradenstvo pre potravinársky priemysel a orgány štátnej správy
 • Laboratórne skúšky - cenník laoratórnych skúšok - TU

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel:

 • Hodnotenie technologickej kvality primárnych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle
 • Využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou
 • Analýza obsahu kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Autentifikácia a odhaľovanie falšovania potravín
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Vzdelávacie a poradenské aktivity, odborné semináre a školenia
 • Využívanie laboratórnych prístrojov a zariadení modernej infraštruktúry

 

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Zameranie odboru

 • Prevádzka online potravinovej databázy www.pbd-online.sk
 • Výpočet výživového zloženia potravinárskych výrobkov na základe receptúry
 • Využitie potravinových databáz v praxi
 • Prepojenie na sieť európskych potravinových databáz www.eurofir.org
 • Zber, dokumentácia a kompilácia údajov o zložení potravín za účelom tvorby potravinových databáz
 • Vývoj moderného softvéru Daris na dokumentáciu primárnych údajov
 • Odborné poradenstvo v oblasti výživových údajov pre potravinárskych výrobcov, odbornú i laickú verejnosť
 • Odborná garancia projektov na podporu zdravia a správnej výživy (napr. projekt Hovorme o jedle)
 • Publikovanie informačných materiálov a článkov o správnej výžive a zdravom životnom štýle
 • Prevádzka DCL databázy www.pbd-online.sk
 • Zber a spracovanie údajov o kontaminantoch v potravinách a krmivách
 • Príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 • Príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • Príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v rozsahu zamerania výskumnej činnosti VÚP

Ponuka činností

 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov
 • Prevádzka odbornej potravinárskej knižnice pre potreby potravinárskeho priemyslu
 • Predaj potravinových tabuliek
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta a ponuka zaškolenia
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3e

 

Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou

Zameranie odboru

Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou - Pracovisko  BIOCENTRUM Modra (NPPC-VÚP) je určené pre vývoj a overenie potravinárskych technológií. Experimentálne haly sú rozdelené do dvoch subjektov a to fermentačná a separačná časť. Vo fermentačnej časti možno vykonávať a optimalizovať aeróbne a anaeróbne fermentácie s možnosťou ďalšieho spracovania biomasy a metabolitov. Separačná hala vybavená zariadeniami na separáciu fytoproduktov.

Pracovisko má k dispozícii laboratóriá s vybavením na stanovenie základných zložiek potravinovej matrice a stanovenie parametrov v poloprevádzkových výrobných postupoch.

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov

návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe

 • inovácia produktov a technológií
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín

Vzdelávanie

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy