História vydávania časopisu

História vydávania časopisu

1959-1961

V roku 1958 Výskumný ústav mraziarenský patril do Združenia mäsového a mraziarenského priemyslu a mal celoštátnu pôsobnosť. Jeho výskum sa zameriaval hlavne na oblasť chladiarenských a mraziarenských teplôt. Vedenie ústavu hľadalo možnosti ako informovať celý potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo a obchod o nahromadených výsledkoch v uvedenej oblasti a o možnostiach využitia chladu pri úchove a výrobe potravín.
V roku 1959 s týmto cieľom ústav začal vydávať Informácie Výskumného ústavu mraziarenského [1], v ktorom sa referovalo o dosiahnutých výsledkoch a o svetovom stave využitia chladiarenských a mraziarenských teplôt pri úchove a výrobe potravín. 

1962-1981

Po viac ako troch rokoch vydávania Informácií sa vedenie vtedajšieho ústavu, na čele s riaditeľom Doc. Ing. Štefanom Šulcom, CSc., rozhodlo zlepšiť publicistickú formu Informácií a s pomocou p. Vaňka, vtedajšieho riaditeľa n. p. Mrazírny Praha, začalo vydávať Bulletin Výskumného ústavu mraziarenského vo forme časopisu.
Časopis si dal za cieľ informovať o činnosti ústavu a najmä o výsledkoch výskumných prác, uverejňovať pôvodné práce z chladiarensko-mraziarenského odvetvia, resp. výnimočne aj z iných odvetví potravinárskeho priemyslu, rozširovať aktuálne vedecko-technické a ekonomické informácie, prinášať najzaujímavejšie preklady, resp. skrátené výťahy zo zahraničných literárnych zdrojov, umožniť výmenu skúseností popredných pracovníkov a zlepšovateľov z jednotlivých závodov chladiarensko-mraziarenského priemyslu a rozširovať poznatky zo študijných ciest v zahraničí [2].
Prvé číslo Bulletinu vyšlo v 1. polroku 1962 pri príležitosti 10. výročia založenia ústavu. Publikované práce dostali odbornú úpravu a hlavné výsledky boli uvedené v súhrne, v jazyku ruskom a nemeckom. Novovytvorená redakčná rada sprísnila výber článkov, aby sa dosiahla vyššia úroveň a tým dosiahol aj väčší záujem o výsledky ústavu.
Pri zrode časopisu stáli okrem riaditeľa ústavu najmä Ing. Eva Bystrická, vedúca Odborového strediska vedecko-technických a ekonomických informácií, ktorá sa stala hlavnou redaktorkou, pracovník tohto strediska Dr. Ján Gazdík, ktorý bol tajomníkom Redakčnej rady a organizátorom prác súviasich so zrodom časopisu a Doc. Dr. Ján Arpai, CSc., vedúci mikrobiologického oddelenia. Okrem uvedených pracovníkov boli do činnosti v Redakčnej rade zapojení najmä Ing. Miroslav Behúň, Ing. Jozef Birtok, Ing. Štefan Burák a Ing. Karol Heidinger [3].
Časopis vychádzal štyrikrát ročne v pravidelnom rozsahu 48 strán. Od roku 1964 vychádzal pod názvom Bulletin Výskumného ústavu pre konzerváciu potravín, v rokoch 1965-1968 ako Bulletin Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho, pobočky Bratislava a od roku 1969 do roku 1981 ako Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho.
Časopis uverejňoval príspevky pracovníkov priemyslu, ale aj od zahraničných prispievateľov najmä z NDR, Maďarska, Poľska a Sovietskeho zväzu.
Redakčná rada vynakladala snahu spolupracovať pri vydávaní časopisu s ďalšími organizáciami vedecko-výskumnej základne, vysokými školami, Československou akadémiou vied, Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR a potravinárskej praxe, avšak len formou získavania príspevkov. Tejto činnosti sa darilo najmä v rokoch 1976-1980, kedy vo väčšej miere publikovali najmä pracovníci odborovej vedecko-výskumnej základne, Chemicko-technologickej fakulty SVŠT a predovšetkým tí, ktorí boli zapojení do riešenia úloh ústavu.
Výkonným a technickým redaktorom bol od začiatku vydávania v roku 1962 až do roku 1989 (27 rokov) pán Jozef Bielik. 

1982-2005

Od r. 1982, keď ústav viedol Ing. Alexander Szokolay, DrSc., Bulletin začal vychádzať pod názvom Bulletin potravinárskeho výskumu a stal sa prvým vedeckým potravinárskym časopisom s celoštátnou pôsobnosťou. Ako píšu vo svojom príspevku k decéniu časopisu Ing. Milan Kováč a Ing. Alexander Szokolay, DrSc. [4], „objavil sa nenápadne, v tej istej farbe ako vychádzal ústavný Bulletin, iba podnadpis sa zmenil, čím sa podarilo vyhnúť komplikovanému schvaľovaniu podľa vtedajšieho tlačového zákona.“
Časopis dostal možnosť získať medzinárodný ohlas prostredníctvom bibliografickej databázy Food Science and Technology Abstracts (FSTA). Od roku 1993 sa záznamy uverejnených článkov začali objavovať v databáze FAO – AGRIS. V roku 1999 ponuku abstrahovať časopis prijali aj Chemical Scientific Abstracts (CAS), CABI Publishing (CAB Abstracts), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Leatherhead Food Research Association. 

2006

Od roku 2006 časopis začal vychádzať v angličtine pod novým názvom Journal of Food and Nutrition Research. V novom zložení Redakčnej rady získali väššie zastúpenie odborníci zo zahraničia. Formálne i obsahové zmeny viedli k zaradeniu JFNR medzi časopisy abstrahované v prestížnych medzinárodných databázach Science Citation Index a SCOPUS. 

2011

Od roku 2011 je časopis abstrahovaný aj v Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences a zaraďuje sa medzi tzv. karentované časopisy.

Použitá literatúra:

  1. Šulc, Š.: K 10. výročiu nášho Bulletinu. Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, 11, 1972, č. 1, s. 1-2.
  2. Šulc, Š.: Úvodom. Bulletin Výskumného ústavu mraziarenského, 1, 1962, č. 1, s. 1-3.
  3. Burák, Š.: 20. výročie nášho časopisu. Bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho, 20, 1981, č. 4, s. 1-2.
  4. Kováč, M. - Szokolay, A.: Decénium nášho časopisu. Bulletin potravinárskeho výskumu, 31(11), 1992, č. 1, s. 1-2.