Rozhodnutie o prístupe Európskeho spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius

Rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2003 o prístupe Európskeho spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius

(2003/822/EC)

Rada Európskej únie,

s ohľadom na Zmluvu o zriadení Európskeho spoločenstva, najmä na články 37, 95, 133 a 152(4) v súlade s prvým pododstavcom článku 300(3),

s ohľadom na návrh Komisie,

s ohľadom na názor Európskeho parlamentu,

pričom:

(1)  Cieľom Komisie Codex Alimentarius je, okrem iného, vypracúvať a harmonizovať svetové zdravotné normy a vydávať smernice a odporúčania pre poľnohospodárske a rybné produkty, potraviny, potravinárske aditíva a kontaminanty, krmivá, veterinárne lieky, pesticídy, vrátane označovania, metód analýzy a vzorkovania, morálneho kódexu a správnej poľnohospodárskej praxe, a smernice hygienickej prace s ohľadom na ochranu zdravia spotrebiteľov a zabezpečenie správnych praktík v medzinárodnom obchode,. Tieto ciele sú v súlade s cieľmi Európskeho spoločenstva, čo sa týka ochrany života a zdravia ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia vo vzťahu k opatreniam v medzinárodnom obchode a k harmonizácii národnej legislatívy, najmä v oblasti potravín, potravinárskych aditív a kontaminantov, vrátane označovania a metód analýzy a vzorkovania v záujme umožnenia voľného pohybu na vnútornom trhu a dovozu z tretích krajín.

(2)  Od r. 1994, kedy vstúpili do platnosti dohody WTO, najmä dohoda o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) a dohoda o technických prekážkach obchodu (TBT), nadobúdajú normy, smernice a odporúčania Codex Alimentarius čoraz väčší legislatívny význam vďaka tomu, že dohody WTO sa odvolávajú na Codex Alimentarius ako aj vďaka predpokladu konformnosti relevantných národných opatrení vychádzajúcich z uvedených noriem, smerníc či odporúčaní Komisie Codex Alimentarius.

(3)  Európske spoločenstvo (ES) by malo byť schopné využiť svoju kompetenciu a hrať svoju úlohu pri príprave, pripomienkovaní a prijímaní noriem, smerníc a odporúčaní Komisie Codex Alimentarius a jej pomocných orgánov. Pristúpenie Európskeho spoločenstva ako plnoprávneho člena Codexu Alimentarius (CA), a to popri svojich členských štátoch, je významné, pretože zabezpečí, že Codex Alimentarius pri príprave, vyjednávaní a prijímaní noriem, smerníc, odporúčaní či iných ustanovení zohľadňuje v prvom rade zdravie a ďalšie záujmy ES a jeho členov.

(4)  Pristúpenie ES ako plného člena ku CA by malo pomôcť pri posilnení súdržnosti medzi normami, smernicami, odporúčaniami a inými ustanoveniami Komisie CA a inými relevantnými medzinárodnými povinnosťami ES.

(5)  Dňa 26. novembra 1991 sa ES, popri svojich členských štátoch, stalo členom Svetovej organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO).

(6)  Článok 2 štatútu Komisie CA umožňuje, aby sa ES ako člen FAO stalo ak plnoprávnym členom Komisie CA.

(7) Rozhodnutím z 21. decembra 2003 Rada poverila Európsku komisiu vyjednávaním o podmienkach a spôsoboch pristúpenia ES za plnoprávneho člena Komisie CA na báze kompetencie ES, jej postavenia vo FAO a pri zohľadnení cieľa, a najmä charakteru Komisie CA.

(8)  Na členstvo ES v Komisii CA možno aplikovať s určitými úpravami práva a povinnosti členských organizácií FAO, pričom sa už prijali potrebné rozhodnutia týkajúce sa adaptácie relevantných ustanovení procedurálnych pravidiel Komisie CA.

(9)  Výsledok vyjednávaní Európskej komisie je uspokojivý, pričom sú zohľadnené záujmy ES a jeho členských štátov a konkrétny charakter Komisie CA.

(10)  Je nevyhnutné určiť praktické spôsoby týkajúce sa účasti ES a jeho členských štátov  na práce Komisie CA a jej pomocných orgánov, a to spôsobom, ktorý zabezpečí z pristúpenia ES ku Komisii CA čo najvyšší možný úžitok pre ES a jeho členské štáty.

(11)  S ohľadom na vyššie uvedené je vhodné, aby ES bolo pričlenené ku Komisii CA.

(12)  Generálni riaditelia FAO a WHO schválili zmeny procedurálnych pravidiel na 26. zasadnutí Komisie CA 30. júna 2003, pričom sa umožnilo, aby sa regionálne hospodárske integračné organizácie stali členmi CA.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1. Európske spoločenstvo predloží požiadavku na členstvo v Komisii CA spolu s úradnou listinou, podľa ktorej akceptuje povinnosti štatútu Komisie CA platné v čase prístupu (príloha I) a s jednoduchým vyhlásením o kompetencii (príloha II).

2.  Prezident Rady zodpovedá za skompletizovanie postupu.

Článok 2

S dohodou medzi Radou a Komisiou ohľadom prípravy stretnutí CA a stanovísk a pridelenia hlasovacích práv, podľa prílohy III, súhlasí Komisia, Rada a členské štáty.

V Bruseli 17. novembra 2003.

Za Radu
Prezident
G. ALEMANNO

OJEC L 309/14 z 26.11.2003

_______

PRÍLOHA I

Nástroj na začlenenie do Komisie Codex Alimentarius

_______

 PRÍLOHA II

Jednoduchá deklarácia ES o kompetenciách podľa pravidla VI procedurálnych pravidiel Komisie CA

Táto deklarácia konkretizuje rozdelenie kompetencií medzi ES a jeho členské štáty v záležitostiach týkajúcich sa Komisie CA. Neovplyvňuje vzťahy ES a jeho členských štátov.

Táto deklarácia sa vzťahuje na všetky zasadnutia Komisie CA a jej orgánov, ak ES nerozhodne  alebo niektorý člen CA nepožiada vzhľadom na konkrétnu agendu pred zasadnutím o konkrétne stanovisko.

V prípade, že sa nižšie uvedené rozdelenie kompetencií medzi ES a členskými štátmi zmení, bude táto deklarácia aktualizovaná.

1. KOMPETENCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Všeobecne platí, že ES má výhradnú kompetenciu pri bodoch programu zaoberajúcich sa harmonizáciou noriem na poľnohospodárske produkty, potraviny, potravinárske aditíva, kontaminanty, veterinárne lieky, pesticídy, ryby a rybie produkty, vrátane označovania, metód analýzy a vzorkovania, ako aj kódexov a smerníc hygienickej praxe, pretože v týchto relevantných oblastiach bola buď úplne alebo vo veľkej miere harmonizovaná legislatíva ES, ako aj záležitosti medzinárodného obchodu v takom rozsahu, že sú vo vzťahu s Komisiou CA, zamerané na ochranu zdravia spotrebiteľov a zabezpečovanie správnych praktík pri obchodovaní s potravinami.

2. KOMPETENCIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Všeobecne platí, že členské štáty ES majú kompetenciu pri bodoch programu, ktoré sa týkajú organizačných záležitostí (napr. právnych alebo rozpočtových) a procedurálnych (napr. voľba predsedu, schválenie programu, schválenie správy).

2. KOMPETENCIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A SPOLOČENSTVA

ES aj členské štáty majú v prvom rade kompetenciu v ďalej uvedených oblastiach, a to v takom rozsahu, že opatrenia spadajú do rozsahu pôsobnosti CA, pričom ES má možnosť harmonizovať, ale dané oblasti boli harmonizované iba čiastočne:

a) poľnohospodárska politika všeobecne, vrátane harmonizácie noriem na život a zdravie zvierat a rastlín (články 32-38 Zmluvy),

b)aproximácia ustanovení uvedených v zákonoch, nariadeniach alebo administratívnych opatreniach členských štátov v oblasti života a zdravia ľudí, zvierat a rastlín (články 94 a 95 Zmluvy),

c) opatrenia v oblasti verejného zdravia (článok 152 Zmluvy) s ochrany spotrebiteľa (článok 153 Zmluvy),

d) politika výskumu a technologického rozvoja (články 163-173 Zmluvy),

e) politika životného prostredia (články 174-176 Zmluvy),

f) rozvojová politika (články 177-181 Zmluvy),

g) iné politiky ES, ktoré sa môžu hoci len čiastočne týkať konkrétnych aktivít Komisie CA.

_______

PRÍLOHA III

Vzťahy medzi Radou a Komisiou pri príprave zasadnutí CA a stanovísk a pri určení práva hlasovania

1. Rozsah aplikácie koordinačného postupu

Tento koordinačný postup sa vzťahuje na každé zasadnutie Komisie CA a jej orgánov vrátane pracovných skupín a odpovedí na cirkulačné listy.

2. Cirkulačné listy Codex Alimentarius

   2.1    Keďže na kódexové cirkulačné listy (CL) treba odpovedať do určeného termínu, Komisia posiela v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu 2 mesiace, členským štátom tabuľkový zoznam s uvedením všetkých zvyšných, ohlásených alebo predpokladaných CL, na ktoré sa majú pripraviť návrhy spoločnej odpovede štátov v mene ES a časový rozvrh, dokedy sa to má urobiť, pričom sa podľa možnosti uvedie názor na kompetencie k jednotlivým CL.

   2.2    Keď Komisia uvedie, že sa pripraví spoločná odpoveď, členské štáty neodpovedajú priamo na príslušný CL, ale môžu poskytnúť svoje stanovisko k problému Komisii.

   2.3    Komisia pripraví spoločnú odpoveď, pričom zohľadní názory členských štátov a urýchlene informuje o návrhu členské štáty, aby poslali ďalšie pripomienky prostredníctvom národných kontaktných kódexových bodov, ktoré sú v každom štáte menované. Komisia pripraví revíziu spoločnej odpovede s uvedením získaných pripomienok a prípadným vysvetlením, prečo neboli niektoré pripomienky zohľadnené.

   2.4    Členský štát môže tiež Komisii oznámiť, že na konkrétny CL treba pripraviť spoločnú odpoveď. V takom prípade Komisia pripraví návrh odpovede s technickou pomocou príslušného členského štátu.

   2.5    Keď Komisia uváži, že spoločnú odpoveď pripravovať netreba, členské štáty sú oprávnené odpovedať na kódexové CL priamo. V tomto prípade však tie členské štáty, ktoré chcú poslať pripomienky priamo, rozošlú svoj návrh ostatným členským štátom a Komisii ešte pred odoslaním na kódex, aby sa overilo, či nie je odpoveď v protikladným názorom Komisie alebo niektorého členského štátu.

   2.6    Komisia a členské štáty urobia všetko pre čo najskoršie dosiahnutie spoločného stanoviska. Keď členské štáty akceptujú návrh spoločného stanoviska, pošle sa toto stanovisko na sekretariát CA. Keď sa však názory stále ešte značne rozchádzajú,  Komisia zašle návrh stanoviska sekretariátu Rady, aby zorganizoval koordinačné stretnutie na vyriešenie zostávajúcich rozdielov, na čo sa vzťahuje relevantný postup uvedený v časti 3.

3. Koordinačný postup Rady EÚ

   3.1    Pri príprave každého zasadnutia CA sa uskutoční koordinačné stretnutie:

            - v Bruseli, v rámci kompetencie Pracovnej skupiny Rady /Council Working Party/  (zvyčajne Pracovná skupina pre CA /Codex Alimentarius Working Party/), tak zavčasu pred samotným zasadnutím CA ako je to možné a toľkokrát ako je potrebné, a navyše,

            - na mieste zasadnutia CA, najmä na začiatku a v prípade potreby aj počas a na konci zasadnutia CA, pričom ďalšie koordinačné stretnutia sa zvolávajú podľa potreby.

   3.2    Koordinačné stretnutia (coordination meetings) odsúhlasujú stanoviská, ktoré treba predkladať v mene ES alebo v mene ES a jeho členských štátov. Stanoviská v mene samotných členských štátov nie sú súčasťou koordinácie ES, môžu však takisto byť predmetom koordinácie na uvedených stretnutiach, ak s tým členské štáty súhlasia.

Stanoviská ES alebo spoločné stanoviská sa zvyčajne odsúhlasujú vo forme negociačnej pozície (negotiating position), stanoviska (statement) alebo návrhu stanoviska (outline of a statement). Keď sa na takomto stretnutí urobí odkaz na "stanovisko" /"statement"/, treba uvažovať aj s inými formami, akými sa stanovisko ES alebo spoločné stanovisko odsúhlasuje.

   3.3    Komisia zašle program každého zasadnutia CA po jeho obdržaní sekretariátu Rady, aby bol rozoslaný členským štátom spolu s uvedením bodov programu, kde sa má pripraviť stanovisko a či toto stanovisko bude urobené v menej ES alebo v mene ES a členských štátov.

Keď si body programu vyžadujú prijatie konsenzu alebo pri hlasovaní na zasadnutí CA, Komisia určí, či pôjde o hlasovanie v mene ES alebo v mene jeho členských štátov.

   3.4    Komisia zašle návrhy stanovísk /draft statements/ a pozičné správy /position papers/ sekretariátu Rady, aby ich rozoslal členským štátom čo najskôr, najneskôr však jeden týždeň pred koordinačným stretnutím. Pri príprave návrhu stanovísk alebo pozičných správ sa Komisia spolieha na technickú expertízu členských štátov. Sekretariát Rady zabezpečuje, aby sa návrhy stanovísk rýchlo odoslali národným kontaktným miestam alebo na konkrétne miesta určené členskými štátmi.

   3.5    Koordinačné stretnutia rozhodujú o pridelení zodpovedností s ohľadom na stanoviská a hlasovanie, týkajúce sa každého bodu programu zasadnutia CA, kde sa môže robiť stanovisko alebo sa očakáva hlasovanie.

   3.6    Komisia informuje členské štáty v predstihu pred koordinačným stretnutím prostredníctvom sekretariátu Rady o:

            a) svojich návrhoch ohľadom zodpovedností pri konkrétnej záležitosti,

            b) svojich návrhoch ohľadom stanovísk ku konkrétnej záležitosti.

   3.7    Keď Komisia a členské štáty na koordinačnom stretnutí Pracovnej skupiny Rady  alebo na mieste zasadnutia nemôžu odsúhlasiť spoločné stanovisko, vrátane dôvodov nesúladu pri znovurozdelení kompetencií, s ohľadom na otázky uvedené v bodoch 3.6. a) a 3.6. b), oznámi sa to Výboru stálych predstaviteľov, ktorý rozhodne.

   3.8    Rozhodnutia uvedené v odstavci 3.7 sa nevzťahujú na konkrétne kompetencie ES a jeho členských štátov v príslušných oblastiach.

   3.9    Keď sa zdá nemožné zo strany Komisie pripraviť stanoviská ku koordinačnému stretnutiu včas (v dôsledku toho, že nie je dostupná dokumentácia CA), Komisia oboznámi členské štáty, aspoň týždeň pred zasadnutím CA, s hlavnými prvkami stanoviska ES alebo spoločného stanoviska a podľa toho treba zaujať stanovisko. Za výnimočných podmienok sa v prípade potreby koordinačné stretnutie sa opäť zaoberá na mieste zasadnutia týmito prvkami a stanoviskom predstaviteľov Komisie a členských štátov prítomných na zasadnutí.

   3.10   eď počas zasadnutí CA vznikne potreba, aby predstavitelia ES pripravili stanovisko, aby sa reagovalo na vývoj alebo dynamiku vyjednávaní, a to v mene ES alebo ES aj členských štátov, na mieste zasadnutia sa skoordinuje návrh stanoviska a aplikuje sa relevantná časť odstavca 3.9.

   3.11  Počas kódexových diskusií, aby sa reagovalo na návrhy, ktoré nie sú pokryté odsúhlaseným stanoviskom ES, členské štáty a Komisia pri koordinácii podľa možnosti môžu zaujať stanovisko k pôvodnej reakcii a využiť alternatívne možnosti bez uvedenia oficiálneho záväzku. Komisia a členské štáty venujú dôkladnú pozornosť stanovisku ES a podliehajúcemu dôvodu, a koordinujú na mieste zasadnutia čo najskôr potvrdenia lebo zmenu predbežného stanoviska.

4. Stanoviská a hlasovanie na zasadnutiach Codex Alimentarius

   4.1    Keď sa bod programu venuje záležitostiam s výlučnou kompetenciou ES, Komisia sa vyjadruje a hlasuje ako ES. Mimo koordinácie sa môžu vyjadrovať aj členské štáty, aby podporili a/alebo rozvinuli stanovisko ES.

   4.2    Keď sa bod programu venuje záležitostiam, ktoré sú výlučne národnou kompetenciou, vyjadrujú sa a hlasujú členské štáty.

   4.3    Keď sa bod programu venuje záležitostiam obsahujúcim prvky s kompetenciou národnou aj ES, predsedníctvo Komisie vyjadrí spoločné stanovisko. Mimo koordinácie môžu vystupovať členské štáty, aby podporili a/alebo rozvinuli spoločné stanovisko. Členské štáty, prípadne Komisia hlasujú v mene ES a jeho členských štátov v súlade so spoločným stanoviskom. Rozhodnutie o tom, kto bude hlasovať sa robí vzhľadom na to, kde je prevaha kompetencie (teda či je prevaha kompetencie na členských štátoch alebo na ES).

   4.4    Keď sa bod programu venuje záležitostiam obsahujúcim prvky s kompetenciou národnou aj ES, pričom Komisia a členské štáty neboli schopné dospieť k spoločnému stanovisku v zmysle odstavca 3.7, členské štáty môžu vystupovať a hlasovať o záležitostiach, kde je zreteľná ich kompetencia. V súlade s procedurálnymi pravidlami CA, Komisia môže vystupovať a hlasovať o záležitostiach, ktoré sú zreteľne v kompetencii ES a pri ktorých bolo prijaté stanovisko ES.

   4.5    Pri záležitostiach, kde nedošlo k dohode o rozdelení kompetencií medzi Komisiou a členskými štátmi, alebo kde sa nedala dosiahnuť väčšina potrebná na prijatie stanoviska ES, vynaloží sa maximálne úsilie na objasnenie situácie alebo na dosiahnutie stanoviska ES. V takom prípade sú mimo koordinácie členské štáty a/alebo Komisia oprávnené vyjadrovať sa, pričom stanovisko je koherentné s politikou ES a predošlými stanoviskami ES, a je v súlade so zákonom ES.

   4.6    V prvých dvoch rokoch pričlenenia  ku Komisii CA, výsledky koordinačných stretnutí Pracovnej skupiny Rady o zodpovednostiach týkajúcich sa stanovísk a hlasovania pri jednotlivých bodoch rokovania CA sa oznamujú sekretariátu CA. Po uplynutí prvých 2 rokoch členstva v CA, pôjde o jednoduchú všeobecnú deklaráciu, ak niektorý člen CA nepožiada o objasnenie alebo ak kompetentná Pracovná skupina Rady nerozhodne inak.

V zmysle odstavcov 41. alebo 4.3, keď členský štát má mimoriadny záujem v závislej oblasti, a tento záujem sa nedá pokryť spoločným stanovisko ES, členský štát si ponechá právo hlasovania a vystupovania s ohľadom na svoju nezávislú oblasť, pričom zohľadňuje záujmy ES.

5. Návrhové a pracovné skupiny

   5.1    Členské štáty a Komisia sú oprávnené dobrovoľne sa zúčastňovať a vystupovať v návrhových a pracovných skupinách CA, teda na technických neoficiálnych zasadnutiach, na ktorých sa zúčastňujú len niektorí členovia CA, kde sa neprijímajú žiadne oficiálne rozhodnutia. Predstavitelia členských štátov a Komisie sa snažia, aby dospeli k súhlasnému stanovisku a bránili ho počas diskusií návrhových a pracovných skupín.

   5.2    Komisia a zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na návrhových a pracovných skupinách CA, bez narušenia otázky kompetencie, urýchlene oboznámia iné členské štáty s návrhom správ, ktoré pripravil hovorca skupiny a koordinovať s členskými štátmi stanovisko, ktoré treba prijať. V neprítomnosti konkrétnej koordinácie stanovísk k návrhu správ Komisia alebo predstavitelia členských štátov v návrhových a pracovných skupinách použijú na orientáciu koordinované stanoviská a diskusie na koordinačných stretnutiach, ako sa uvádza v časti 4.

6. Sprehľadnenie postupu

Na požiadanie členského štátu alebo Komisie sa postup sprehľadní, pričom sa zohľadnia z neho vyplývajúce skúsenosti.