Aké je zloženie kódexových výborov

Aké je zloženie kódexových výborov

Každý kódexový výbor má predsedu, členov (t. j. zástupcov členských štátov), pozorovateľov, ktorí môžu diskutovať, nemajú však hlasovacie právo, sekretariát a hostiteľskú vládu, ktorá podporuje činnosť výboru.

Predseda. Komisia CAC poverí členský štát Komisie, ktorý prejavil svoju vôľu akceptovať zodpovednosť za financovanie a všetky ostatné oblasti súvisiace s hotiteľstvom výboru, aby určil predsedu výboru. Príslušný členský štát určí predsedu výboru spomedzi svojich vlastných občanov. Výbor môže na každom rokovaní určiť spomedzi z prítomných delegátov aj jedného alebo viac reportérov, ale väčšina výborov má vo svojej hostiteľskej krajine sekretariát.

Členovia. Členstvo v kódexových výboroch je otvorené pre členov Komisie CAC, ktoré oznámili generálnemu riaditeľovi FAO alebo WHO, že chcú byť členmi CAC. Táto notifikácia sa vykonáva oficiálnou registráciou. Členstvo v koordinačných výboroch FAO/WHO je otvorené len pre členov Komsiie v príslušnom regióne alebo skupine štátov, na rokovaniach sa však môžu zúčastňovať aj iné členské štáty (z iných regiónov) ako pozorovatelia.

Pozorovatelia. Postup prijatia za pozorovateľa kódexového výboru je tento: 

  • Štát (koordinačnému výboru FAO/WHO, ktorého nie je členom) alebo medzinárodná organizácia adresuje žiadosť generálnemu riaditeľovi FAO alebo WHO. Bežne nasleduje registrácia.
  • Pozorovateľský štát sa môže zúčastňovať na diskusiách regionálneho výboru a má rovnaké možnosti vyjadrovať sa ako iné štáty, nemá však právo hlasovať ani pripomienkovať postup.
  • Medzinárodné organizácie môžu byť takisto prizývané na všetky rokovania kódexových pomocných orgánov ako pozorovatelia. Ich účasť na Kódexe musí byť v súlade s princípmi uvedenými v Procedurálnom manuáli CAC.

Skrátený preklad: T. Šinková