Čo je Kódex

Enhancing participation in Codex activities
An FAO/WHO training package
FAO/WHO, Rome 2005,193 s. 

Čo je Kódex

Komisia Codex Alimentarius (hovorovo "Kódex") je orgán vytvorený na realizáciu Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy. Kódex je teda medzinárodný orgán, ktorého úlohou je vypracúvať medzinárodné normy na potraviny.

Najdôležitejším kódexovým dokumentom je Procedurálny manuál Kódexu a mal by sa s ním oboznámiť každý, kto sa zapája do príslušných aktivít.

Štatút Komisie Codex Alimentarius

Prvý štatút bol schválený v máji 1963 ako legálna báza pre činnosť Komisie. Dôležitý je celý štatút, hlavné články sú však 1, 2, 8 a 10.

Článok 1 - Mandát

  1. ochrana zdravia spotrebiteľov a zabezpečovanie správnych praktík pri obchodovaní s potravinami;
  2. koordinácia vládnych a mimovládnych organizácií celého sveta v oblasti prác na potravinových normách;
  3. definovanie priorít a iniciovanie ako aj riadenie prípravy návrhov noriem prostredníctvom a s pomocou vhodných organizácií;
  4. finalizácia noriem vypracovaných v zmysle bodu (c) a po schválení štátmi ich publikovanie v Codexe Alimentarius - buď ako regionálne alebo ako celosvetové normy – spolu s medzinárodnými normami, ktoré už boli finalizované inými orgánmi v zmysle bodu (b), a to všade, kde je to účelné;
  5. dopĺňanie publikovaných noriem po preverení vo svetle nových poznatkov.

Článok 2 - Členstvo

Členstvo v Komisii Codex Alimentarius je otvorené všetkým členským a pridruženým štátom FAO a WHO, ktoré sa zaujímajú o medzinárodné potravinové normy. Členmi sú také štáty, ktoré svoje želanie stať sa členmi adresovali generálnemu riaditeľovi FAO alebo generálnemu riaditeľovi WHO.

Inými slovami: Štát, ktorý sa chce stať členom CAC, musí splniť dve podmienky - musí byť členom FAO alebo WHO a musí o členstvo písomne požiadať generálneho riaditeľa FAO alebo WHO.

Treba poznamenať, že členstvo sa udeľuje iba štátom, výnimkou môže byť regionálna hospodárska organizácia (napr. Európska komisia).

Článok 3 - Pozorovatelia (členské štáty FAO alebo WHO)

Aj členovia a pridružení členovia FAO alebo WHO, ktorí nie sú členmi Komisie Codex Alimentarius, ale osobitne sa zaujímajú o prácu v Komisii, môžu sa po podaní žiadosti adresovanej generálnemu riaditeľovi FAO alebo generálnemu riaditeľovi WHO zúčastňovať ako pozorovatelia na rokovaniach Komisie a jej pomocných orgánov ako aj na zasadnutiach ad hoc.

Členovia FAO alebo WHO, ktorí nechcú byť plnoprávnymi členmi CAC, môžu sa zúčastňovať na rokovaniach ako pozorovatelia, nemajú však hlasovacie právo. Pozorovateľov uvedených v článkoch 3 a 4 si nemožno zamieňať s medzinárodnými organizáciami, ktorým bol udelený pozorovateľský štatút.

Článok 4 - Pozorovatelia (štáty, ktoré nie sú členmi FAO alebo WHO)

Štáty, ktoré ešte nie sú členmi ani pridruženými členmi FAO alebo WHO, sú však členmi OSN, môžu byť na vlastnú žiadosť prizvané na zasadnutia Komisie ako pozorovatelia, a to v súlade s opatreniami FAO a WHO, vzťahujúcimi sa na poskytovanie pozorovateľského štatútu štátom.

Na základe tohoto článku sa môže zúčastňovať na kódexových rokovaniach ako pozorovatelia aj štáty, ktoré sú členmi OSN, nie však FAO ani WHO.

Článok 5 - Správy a odporúčania

Komisia predkladá správu a odporúčania Konferencii FAO a príslušnému orgánu WHO prostredníctvom ich generálnych riaditeľov. Kópie správ, vrátane záverov a odporúčaní, sa ihneď ako informácia rozosielajú členským štátom a medzinárodným organizáciám, ktoré o to prejavia záujem.

Článok 6 - Výkonný výbor

Komisia ustanovuje Výkonný výbor, ktorého zloženie musí zabezpečiť adekvátne zastúpenie rôznych zemepisných oblastí sveta, ku ktorým patria členovia Komisie. Výkonný výbor pôsobí ako výkonný orgán Komisie a zasadá v období medzi jej zasadnutiami.

Podľa tohoto článku sa manažuje kódexový proces v období medzi rokovaniami CAC. Výkonný výbor nemôže prijímať rozhodnutia v mene Komisie, je však zodpovedný za strategické plánovanie, rozpočet a manažovanie procesu vypracúvania noriem.

Článok 7 - Ďalšie pomocné orgány

Komisia môže ustanoviť také pomocné orgány, aké sú z jej hľadiska potrebné na zabezpečovanie jej úloh v súlade s nevyhnutnými nákladmi.

Článok 8 - Procedurálne pravidlá

Komisia môže prijímať a dopĺňať svoje vlastné procedurálne pravidlá, ktoré vstupujú do platnosti po schválení generálnymi riaditeľmi FAO a WHO, a to v súlade s procedúrami týchto organizácií.

Toto znamená, že Komisia môže upravovať procedurálne pravidlá, nemôže však meniť štatút - táto právomoc prislúcha generálnym riaditeľom materských organizácií (FAO a WHO).

Procedurálne pravidlá určujú potrebné kvórum na zmenu pravidiel. Napríklad pri 171 členských štátoch a 1 členskej organizácii je toto kvórum 87 štátov. V iných prípadoch (napr. na prijatie normy) treba súhlas 20 % členov, t. j. 34 štátov (podľa stavu, ktorý bol v marci 2005).

Článok 9 - Výdaje (Komisia a pomocné orgány)

Náklady na činnosť Komisie a jej pomocných orgánov, s výnimkou tých, pre ktoré bol niektorý členský štát schválený ako predsedajúci, idú z rozpočtu Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy, ktorý spravuje FAO v mene oboch organizácií v súlade s finančnými pravidlami FAO. Generálny riaditeľ FAO a generálny riaditeľ WHO spoločne určujú príslušný podiel nákladov Programu pre FAO a WHO, a pripravujú príslušné ročné výkazy na zaradenie a schválenie v rámci rozpočtovej položky oboch organizácií.

Tento článok poveruje Komisiu na vypracúvanie vlastného rozpočtu, ktorý umožňuje realizovať plán práce. Výdaje súvisia s prevádzovaním sekretariátu (mzdy, cestovné náklady, operačné výdaje), vydávaním publikácií schválených noriem, nákladmi na infraštruktúru atď.

Článok 10 - Výdaje (prípravná práca)

Všetky výdaje (vrátane výdajov na zasadnutia, dokumenty a tlmočenie), ktoré majú členovia Komisie v súvislosti s prípravou návrhov noriem, znáša príslušný štát. V rámci schválených rozpočtových odhadov však Komisia môže odporúčať, aby sa určitá časť nákladov na práce, ktoré štát vykonáva v mene Komisie, uznala za prevádzkové náklady Komisie.

Tento článok objasňuje, že výdaje súvisiace s činnosťou pomocných orgánov znáša hostiteľský štát (napr. preklady pracovných dokumentov). V niektorých prípadoch môže tieto výdaje hradiť Komisia.

Skrátený preklad: T. Šinková