Kontakty

Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou 2170706

Vedúci odboru: Bc., Ing. Baxa Stanislav, PhD.
tel: Adresa: Kostolná 7, 900 01 Modra
033/647 29 73
0907 469 889

e-mail: stanislav.baxa@nppc.sk; vup.biocentrum@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Noskovič Dušan, Ing. Panghyová Elena, Ing. Kiss Eugen, RNDr. Blažková Marcela, Ing. Kunštek Marek, doc. Ing. Šilhár Stanislav, CSc.,
Noskovičová Katarína, Hornáček Peter, Mlatec Radko, Galovič Rastislav

Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou - Pracovisko  BIOCENTRUM Modra (NPPC-VÚP) je určené pre vývoj a overenie potravinárskych technológií. Experimentálne haly sú rozdelené do dvoch subjektov a to fermentačná a separačná časť. Vo fermentačnej časti možno vykonávať a optimalizovať aeróbne a anaeróbne fermentácie s možnosťou ďalšieho spracovania biomasy a metabolitov. Separačná hala vybavená zariadeniami na separáciu fytoproduktov.

Pracovisko má k dispozícii laboratóriá s vybavením na stanovenie základných zložiek potravinovej matrice a stanovenie parametrov v poloprevádzkových výrobných postupoch .

Systém práce Biocentra

Ponuka činností:
OTISP - Biocentrum Modra  - ponuka a možnosti  pomoci potravinárom.

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov

 • návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe

 • inovácia produktov a technológií
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín

Vzdelávanie

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

Spolupráca a inovácie

Prístrojová infraštruktúra

Technické zázemie vo výrobných halách