Kontakty

Odbor chémie a analýzy potravín 2170703

Vedúca odboru : Ing. Tobolková Blanka, PhD.
tel: 02/502 37 049
02/502 37 048
e-mail: blanka.tobolkova@nppc.sk
Zástupkyňa vedúcej odboru: Ing. Sadecká Jana, PhD.
tel: 02/502 37 097
02/502 37 003
0911 837 278
e-mail: jana.sadecka@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Skláršová Božena, PhD., Ing. Jankura Ervín, Ing. Dimitrov Filip, Ing. Horváthová Jana, RNDr. Kubincová Janka, PhD., Ing. Kukurová Kristína, PhD., Ing. Kopuncová Mária , Ing. Ciesarová Zuzana, PhD., Ing. Dubová Zuzana, PhD.,
Szabová Gabriela, Juríková Ildikó

Zameranie

Prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel

Aktuálne výskumné projekty

Publikačná činnosť odboru

Zameranie:

 • Výskum v oblasti bezpečnosti potravín, minimalizácia obsahu cudzorodých látok vznikajúcich v procesoch výroby a skladovania potravín
 • Vývoj a aplikácia analytických metód v oblasti bezpečnosti, kvality a autenticity potravín
 • Inovácie v potravinárstve, funkčné potraviny, využívanie netradičných surovín a vedľajších produktov
 • Budovanie databáz analytických charakteristík ako nástroja pre autentifikáciu a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín
 • Odborné poradenstvo pre potravinársky priemysel a orgány štátnej správy
 • Laboratórne skúšky - cenník laoratórnych skúšok TU

Prístrojová infraštruktúra Centra excelentnosti:

 • Laboratóriá plynovej a kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou detekciou (GC-MS/MS, LC-MS/MS, Q-TOF-LC/MS, DART-LC/MS), UV detekciou (HPLC-UV a DAD) a olfaktometrickou detekciou (GC-O)
 • Laboratórium charakterizácie spektrálnych vlastností potravín (antioxidačné vlastnosti, termooxidačná stabilita, obsah polyfenolov, flavonoidov, objektívne hodnotenie farby) s využitím metód EPR a UV-VIS-NIR
 • Laboratórium cereálnej technológie a hodnotenia kvality (reologická analýza na prístroji Mixolab, dvojetážová pekárska pec, texturometer, kolorimeter, stanovenie hrubej vlákniny, obsahu a aktivity vody)
 • Laboratórium vinohradníctva a vinárstva
 • Senzorické laboratórium s panelom trénovaných hodnotiteľov vybavené modernou výpočtovou technikou

Ponúkaná spolupráca pre partnerské výskumné organizácie a priemysel:

 • Hodnotenie technologickej kvality primárnych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle
 • Využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou
 • Analýza obsahu kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Autentifikácia a odhaľovanie falšovania potravín
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Vzdelávacie a poradenské aktivity, odborné semináre a školenia
 • Využívanie laboratórnych prístrojov a zariadení modernej infraštruktúry
  • Chromatografické techniky (GC-MS/MS, LC-MS/MS, GC-O, GC-FID, HPLC-UV) na stanovenie nutričných zložiek (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín), kontaminantov (akrylamid, HMF, mykotoxíny, PAH, PCB, etylkarbamát) a aromaaktívnych látok
  • Spektroskopické techniky (EPR, UV-VIS-NIR) na stanovenie antioxidačných vlastností, polyfenolov, flavonoidov a farby
  • Mixolab na hodnotenie kvality cereálnych surovín
  • Analyzátor textúry (široké uplatnenie v potravinárstve, obalové materiály a pod.)
  • Senzorický panel hodnotiteľov pre vybrané potravinárske komodity

Aktuálne výskumné projekty:

 • Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (APVV-17-0212, partneri: FCHPT STU, obdobie: 2018-2021, zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.)
 • Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (APVV-16-0088, obdobie: 2017-2021, garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD., zodpovedný riešiteľ za VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.)
 • Vybudovanie pilotného zariadenia a vývoj metód masového chovu hmyzu pre potravinárske účely (APVV-17-0538, 2018-2021, zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Kozánek, CSc.; zodpovedný riešiteľ za NPPC VÚP: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.)
 • Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok (APVV-17-0281, 2018-2022, zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Sitkey, PhD. – Axxence Slovakia)
 • Spolupráca v oblasti výskytu akrylamidu a kvalitatívnych aspektov pekárskych produktov z hybridnej obilniny tritikale (SK-SRB-18-0035, 2019-2020, zodpovedný riešiteľ: Ing. Kristína Kukurová, PhD.)
 • Zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti nových a inovovaných potravinárskych výrobkov slovenskej produkcie (RPVV/13, 2019-2021, zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.)