Kontakty

Odbor potravinových databáz 2170705

Vedúca odboru: RNDr. Bartošová Lenka, PhD.
tel: 02/502 37 014
0911 447 276
e-mail: lenka.bartosova@nppc.sk
Zástupkyňa vedúcej odboru: Ing. Priščáková Lenka
tel:
e-mail: lenka.priscakova@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Světlíková Angela, Ing. (MD) Giertlová Anna, Ing. Šalgovičová Danka, Ing. Porubská Janka, PhD., Ing. Lichnerová Zuzana,
Knižnica , Farbulová Justína, banka dát Potravinová, Jantošovičová (MD) Silvia

Potravinová banka dát

Databáza cudzorodých látok

Vedecké hodnotenie rizika

Manažment projektov

Aktuálne projekty

Aktuálna legislatíva

 

Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu

Zameranie odboru

Potravinová banka dát

 • prevádzka online potravinovej databázy www.pbd-online.sk
 • výpočet výživového zloženia potravinárskych výrobkov na základe receptúry
 • využitie potravinových databáz v praxi
 • prepojenie na sieť európskych potravinových databáz www.eurofir.org
 • zber, dokumentácia a kompilácia údajov o zložení potravín za účelom tvorby potravinových databáz
 • vývoj moderného softvéru Daris na dokumentáciu primárnych údajov
 • odborné poradenstvo v oblasti výživových údajov pre potravinárskych výrobcov, odbornú i laickú verejnosť
 • odborná garancia projektov na podporu zdravia a správnej výživy (napr. projekt Hovorme o jedle)
 • publikovanie informačných materiálov a článkov o správnej výžive a zdravom životnom štýle

Databáza cudzorodých látok

 • prevádzka DCL databázy www.pbd-online.sk
 • zber a spracovanie údajov o kontaminantoch v potravinách a krmivách
 • príprava databázových podkladov a štatistík k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Vedecké hodnotenie rizika

 • príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín v nadväznosti na aktuálnu činnosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Európskej komisie
 • príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR k hodnoteniu rizika na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v rozsahu zamerania výskumnej činnosti VÚP

Knižnica VÚP

 • aktualizácia webového sídla NPPC VÚP
 • organizovanie seminárov
 • dopĺňanie katalógu knižných publikácii knižnice
 • aktualizácia voľne dostupného zoznamu kníh, časopisov a odborných publikácií o novinky na www.vup.sk

Aktuálne projekty

 • Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení potravín (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Šalgovičová)
 • Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Světlíková)
 • Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy resp. strednej Ázie v  oblasti potravinových databáz (úloha odbornej pomoci, hlavný riešiteľ Ing. Giertlová)
 • Členstvo v medzinárodnej organizácii EuroFIR AISBL (http://www.eurofir.org)

Ďalšie významné projekty

 • Vytvorenie komplexnej informačnej databázy, jej spracovanie a vyhodnotenie pre účely zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Polovka, PhD.
 • Grant agreement for piloting the Framework partnership agreement, medzinárodný projekt EFSA, zodpovedný riešiteľ Ing. Šalgovičová
 • Zber a kompilácia analytických údajov o nutričnom zložení potravín v Európe a Strednej Ázii, medzinárodný projekt so zapojením FAO, zodpovedný riešiteľ Ing. Giertlová
 • SAFEFOODNET: A Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe, medzinárodný projekt so zapojením ILSI Europe, zodpovedný riešiteľ Ing. Světlíková

Ponuka činností

 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov
 • Prevádzka odbornej potravinárskej knižnice pre potreby potravinárskeho priemyslu
 • Predaj potravinových tabuliek
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta a ponuka zaškolenia
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3e

Aktuálna legislatíva

 • 152/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 178/2002. z 28. januára 2002
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004