Čo je Politika kvality?

Čo je politika kvality?

Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja kvality originálnych, tradičných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpory kultúrnych tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky vyrábajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych výrobkov.

Pod pojmom Politika kvality EÚ sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja, tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

Európska únia v rámci Politiky kvality EÚ akceptuje, chráni, podporuje, registruje a kontroluje výrobky rozdelené do troch kategórií označených ako:
 

Chránené zemepisné označenie CHZO

(Protected geographical indication - PGI) je názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch krajiny, používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

 • ktorá pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny;
 • ktorá má špecifickú kvalitu, povesť alebo inú charakteristickú vlastnosť, ktorú možno pripísať jej zemepisnému pôvodu;
 • ktorej výroba a/alebo spracovanie a/alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
   

Chránené označenie pôvodu CHOP

(Protected designation of origin - PDO) je názov oblasti, určitého miesta, alebo vo výnimočných prípadoch, krajiny, používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

 • ktorá pochádza z tejto oblasti, určitého miesta alebo krajiny;
 • ktorej kvalita alebo vlastnosti sú podstatne alebo výlučne dané zemepisným prostredím, vrátane prírodných a ľudských faktorov;
 • ktorej výroba, spracovanie a príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Zaručená tradičná špecialita ZTŠ

(Traditional speciality guaranteed - TSG) je značka pre poľnohospodársky výrobok alebo potravinu, ktorá má určitý znak alebo súbor znakov, ktorými sa zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov alebo potravín patriacich do tej istej kategórie. Výrobok alebo potravina musí byť vyrobená s použitím tradičných surovín, alebo musí byť charakterizovaná tradičným zložením, spôsobom výroby, spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby alebo spracovania.
Vymedzenie pojmov:

 • „špecifický charakter“ sa rozumie vlastnosť alebo súbor vlastností, ktorými sa určitý poľnohospodársky výrobok alebo potravina zreteľne odlišuje od iných, podobných výrobkov alebo potravín rovnakej kategórie;
 • „tradičný“ je taký, ktorého používanie na trhu Spoločenstva bolo preukázané počas obdobia, v ktorom došlo k vystriedaniu generácií, toto časové obdobie by sa vo všeobecnosti malo považovať za jednu ľudskú generáciu trvajúcu aspoň 25 rokov;
 • „zaručená tradičná špecialita“ sa rozumie tradičný poľnohospodársky produkt alebo potravina, uznané Spoločenstvom pre svoj špecifický charakter
 • „skupina“ je akékoľvek združenie výrobcov alebo spracovateľov pracujúcich s tým istým poľnohospodárskym výrobkom alebo potravinou bez ohľadu na jej právnu formu alebo zloženie
   

Viac informácií o Politike kvality EÚ v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravín
Symboly na stiahnutie