Aktuality

Vtáčia chrípka a potraviny


Vtáčia chrípka a potraviny

Obavy spotrebiteľov o neškodnosť potravín narastajú aj v súvislosti s výskytom vysoko patogénnej vtáčej chrípky H5N1. Ukazuje sa, že ľudia, ktorí dosiaľ ochoreli, prišli do priameho styku s nakazenou alebo už mŕtvou hydinou. K nákaze môže dôjsť aj po vdýchnutí vírusu alebo po kontakte s infikovanou plochou. Nakazená hydina vylučuje vírusy v slinách a výkaloch. Zatiaľ sa nepotvrdilo, že by sa ľudia mohli nakaziť z tepelne upraveného hydinového mäsa, a to ani vtedy, keď bolo toto mäso za surova infikované.

  • Konvenčný ohrev (teplota všetkých častí potraviny dosiahne alebo prekročí 70 °C) inaktivuje vírus H5N1. Hydinové mäso po tepelnej úprave je teda neškodné.
  • Keď sa hydinové mäso, infikované vírusom H5N1, uloží do chladničky alebo do mrazničky, vírus v ňom zostáva.
  • Mäso pripravené v domácnostiach z chorej alebo uhynutej hydiny je rizikové - nesmie sa konzumovať.
  • Vajcia môžu obsahovať vírus H5N1 na povrchu i vnútri (v bielku i žĺtku). Vajcia z oblastí výskytu vtáčej chrípky sa nesmú konzumovať surové, a to ani po čiastočnej tepelnej úprave (napr. vajcia na mäkko). Surové vajcia sa nesmú dávať ani do potravín určených na tepelné spracovanie.
  • Neexistujú dôkazy o tom, že by sa ľudia infikovali vírusom H5N1 v dôsledku konzumácie vajec, ktoré boli podrobené dôkladnej tepelnej úprave.
  • Najväčšie riziko pochádza z manipulácie s infikovanou hydinou. Pri jej porážke a narábaní so surovým mäsom treba dodržiavať správnu hygienickú prax, vystríhať sa priamemu styku a zabrániť krížovej kontaminácii iných potravín, kuchynských plôch alebo pomôcok.


Odporúčania správnej hygienickej praxe na zníženie expozície vírusmi

  1. Zabránenie kontaminácie osobitným skladovaním a spracovaním surového a tepelne upraveného mäsa. Tú istú dosku či nôž nepoužívajte súčasne na surové mäso a na iné potraviny. Nemanipulujte so surovými a tepelne upravenými potravinami bez toho, aby ste si medzitým umyli ruky. Dbajte na to, aby ste nepoložili tepelne upravené mäso na ten istý (neumytý) tanier alebo dosku, kde bolo predtým surové mäso. Do pokrmov pridávajte iba také vajcia, ktoré boli vopred dôkladne tepelne upravené.
  2. Čistota a časté umývanie rúk. Po manipulácii so surovým hydinovým mäsom alebo vajcami si ruky dôkladne umyte mydlom. Všetky plochy a nástroje, ktoré boli v styku so surovým mäsom, poumývajte a vydezinfikujte.
  3. Dôkladná tepelná úprava. Správnou tepelnou úpravou hydinového mäsa sa vírus inaktivuje. Zabezpečte, aby mäso vo vnútri dosiahlo teplotu 70 °C, t. j. aby žiadna jeho časť nezostala ružová. Vajcia treba podrobiť dôkladnej tepelnej úprave, žĺtky nesmú zostať tekuté ani polotekuté.
  4. Zákaz konzumácie surového hydinového mäsa a surových vajec.


WHO/FAO: International Food Safety Authorities Network (INFOSA)
Information Note No. 7/2005 - Avian Influenza, 4. November 2005.

Spracovala: T. Šinková